Jesteś tutaj

Wodociągi procedują nową 3-letnią taryfę wodno-ściekową


Dobiega końca okres obowiązywania obecnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław. Wodociągi Olkuskie, w terminie ustawowym, rozpoczęły procedurę zatwierdzenia nowych cen i stawek opłat taryfowych przed organem regulacyjnym tj. Dyrektorem RZGW w Gliwicach. Przewiduje się, iż nowa taryfa obowiązywać będzie od 1 czerwca 2021 roku Przypominamy, że taryfa będzie obowiązywać przez 3 lata, a stawki ustalone są na każdy z rok osobna.

Wodociągi olkuskie, pomimo niekorzystnych realiów ekonomicznych, nie wprowadziły zmian dotychczasowej taryfy w trakcie jej obowiązywania, podczas gdy wnioski w tym zakresie do ,,Wód Polskich’’ złożyło kilkaset przedsiębiorstw wodociągowych. Stabilność finansową w okresie trwania obecnej taryfy Wodociągi utrzymały dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i optymalizacyjnym, co pozwoliło zminimalizować efekt niekorzystnych warunków wpływających na poziom kosztów działalności podstawowej (ceny energii elektrycznej, koszty pracy oraz podatki i opłaty). Dzięki temu taryfa dla mieszkańców praktycznie nie zmieniła się przez 3 lata.

Nowa taryfa jest przygotowana w sposób optymalny, z uwzględnieniem realnego (spadkowego) popytu na usługi wodociągowe i kanalizacyjne oraz szacowanych rynkowych kosztów funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także obligatoryjnych wskaźników przy kształtowaniu cen i stawek opłat.

Wypracowana przez Zarząd PWiK Sp. z o.o. wspólnie ze Wspólnikami polityka taryfowa pozwala na realizację niezbędnych inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w ramach ,,Planu Wieloletniego (2019-2024)’’, uchwalanego przez większościowego Wspólnika tj. Gminę Olkusz oraz spłatę zobowiązań finansowych z kapitału własnego.  Nowa taryfa nie powoduje negatywnych skutków cenowych dla odbiorców – Wodociągi nie zarabiają na taryfie, jako że marża zysku jest bliska zeru. Ochrona odbiorców przed skokowym wzrostem cen jest dla Wodociągów i władz samorządowych priorytetem, a prowadzona w tym kierunku optymalizacja działań Spółki niweluje skutki wzrostu kosztów jej funkcjonowania. Ponadto, co godne podkreślenia, prowadzona od kilku lat przez Samorządy polityka dopłat do cen taryfowych wody i ścieków skutkuje obniżeniem końcowych opłat poniżej wartości taryfowych.