Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Historia


Dzieje olkuskich wodociągów - kalendarium

Wiek XIV

Wodę niezbędną dla życia średniowiecznego miasta czerpano ze studni na przedmieściach, z zalanych szybów nieczynnych kopalń oraz sprowadzano ją z pobliskich źródeł leżących na północ od miasta. To jedynie przypuszczenie, brak bowiem tekst ów źródłowych opisujących stosowane w tamtych czasach sposoby zaopatrywania Olkusza w wodę, na które wskazuje Danuta Molenda w swoim artykule Dzieje Olkusza do 1795 roku, opublikowanym w książce Dzieje Olkusza i rejonu olkuskiego, pod red. F. Kiryka i R. Kołodziejczyka (PWN, 1978).

 

Wiek XV

Pierwsze wzmianki o istnieniu wodociągów i opłatach wnoszonych do budżetu miast a przez mieszczan korzystających z wody, dostarczanej drewnianymi rurami, pochodzą z połowy XV wieku. Wiemy z nich, że w latach 1449–1468 magistrat zatrudniał dwóch rurmistrzów, czyli rzemieślników odpowiedzialnych za dostarczanie wody do miasta. Mniej więcej z tego okresu pochodzi zachowany spis olkuskich rzemieślników, wśród których znajdujemy profesję łaziebników. Działała zatem w mieście łaźnia, do której woda musiała być doprowadzana w dużych ilościach. Wodę dostarcz ano nie tylko dla celów spożywczych oraz higienicznych, ale też do licznych wówczas w mieście browarów, gorzelni i zbiorników przeciwpożarowych.

 

Wiek XVI

W rynku olkuskim istniał zbiornik wodny, do którego woda doprowadzana była drewnianym rurociągiem głównym i najprawdopodobniej rozprowadzana bocznymi otwartymi rynnami. Miasto w celu ich konserwacji,czyszczenia i utrzymania, zatrudniało nadal rurmistrzów.
Umowy o opiekę nad rurami podpisano w 1551 i 1574 roku z niejakim Klimuntem, któremu powierzono dożywotnio rury wodne olkuskie w opatrywanie i konserwowanie.
W 1562 roku został rozbudowany system wodociągów, dwa lata później przeprowadzono ich kontrolę. Prawdopodobnie z tego okresu pochodzą znalezione przy rewitalizacji rynku drewniane rury wodociągowe, które możemy oglądać w trzech olkuskich muzeach: Regionalnym PTTK, Muzeum Wody i Muzeum Pożarnictwa. Z zachowanych dokumentów wynika także, iż nakładane były wysokie kary za zanieczyszczenie doprowadzanej wody i niszczenie rur. Zabraniano prania czy płukania jarzyn w otwartych rurach wodociągowych, nakazywano dbałość o wodę, która – jak zapisano – rurami bywa do miast a za wielkim kosztem na każdy rok prowadzona. Wprowadzono możliwość doprowadzania wody do domostw, oczywiście za opłatą, na którą było stać tylko najbogatszych mieszczan. Zgodę taką wydano kolejno w latach 1559, 1570, 1571, 1573. Czasem władze miejskie cofały prawo posiadania aqueductus de arcacivili publika. Być może za niewywiązywanie się z opłat, bądź nieprzestrzeganie dbałości o czystość wody. Wiemy, że taka zgoda była cofnięta w 1575 roku. Rok wcześniej obok zbiornika wody na rynku założono basen do przechowywania ryb.
W dokumentach z roku 1587 znajdujemy uchwałę rajców olkuskich, w której, wobec znacznego braku wody, wyznaczono składki od wszystkich mieszkańców miast a na jej doprowadzenie. Szczególnie wysokie były one dla właścicieli browarów, jako przedsiębiorst w wykorzyst ujących duże ilości wody, a i zapewne na produkowanym piwie najlepiej zarabiających.

 

Wiek XVII–XVIII

Mimo znacz nego zahamowania rozwoju Olkusza, na skutek ograniczenia eksploatacji rud ołowiu, a zatem, dostarcz anie wody nadal było ważnym zadaniem dla władz miejskich. Ówczesne dokumenty potwierdzają, że najbogatsi mieszczanie olkuscy posiadali doprowadzenie wody do swych domostw. Woda specjalnymi rurami płynęła między innymi do znajdującego się w rynku domu Stanisława Amendy, najbogatszego na początku XVII wieku dzierżawcy olbory olkuskiej, udziałowca wielu gwarectw, właściciela huty ołowiu i srebra. Brudną wodę odprowadzano z miast a rynsztokami. Rynsztoki wyprowadzano poza mury, ich ujścia zabezpieczane były kratami. Dbano o to, by ścieki nie podmywały murów, a same rynsztoki nie były miejscem gromadzenia odpadków stałych, co groziło ich niedrożnością.

 

Wiek XIX

Pierwszy odnotowany w źródłach pisanych wodociąg olkuski z rur żelaznych, doprowadzający wodę ze źródeł pod Czarną Górą, zbudowano około 1858 roku, jak wynika z zapisów księdza Jana Wiśniewskiego. Wodociąg miał ok. 1/2 wiorsty (czyli ok. 510 metrów) długości.
Wodę ze źródeł prowadzono żeliwną rurą, położoną w ulicy Żuradzkiej, do zdroju przy ulicy Świercz ewskiego, skąd nosiwoda za odpowiednią opłatą roznosił wodę do domów. Dwa lata wcześniej zbudowano wodociąg grawitacyjny w Pilicy.

 

Wiek XX

Ten wiek pozostawił po sobie znacz nie więcej niż poprzednie stulecia dokumentów i fotografi i świadczących o szybkiej budowie infrast ruktury wodociągowej regionu olkuskiego. Dlatego wiele faktów i wydarzeń możemy przedstawić bardziej szczegółowo i ustalić dokładnie ich daty.

 

1900

Rozpoczęto budowę wodociągu grawitacyjnego, który doprowadzał wodę ze źródeł witeradowskich do olkuskiego rynku. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do budowy zbiornika wodnego, w którym miała być gromadzona woda doprowadzana wodociągiem do centrum miasta. Zbiornik wieżowy miał mieć pojemność 60 tys. litrów.

 

1903

19 grudnia został poświęcony zbiornik wody wybudowany z cegły klinkierowej na olkuskim rynku przez znaną warszawską firmę Bronikowski i S-ka kosztem 70 tys. rubli. Wieżę ciśnień, bo o niej tu mowa, postawiono w stylu neogotyckim na miejscu dawnego ratusza. Wieża miała taras widokowy i na ponad sześćdziesiąt lat stała się, podobnie jak olkuska fara, drugim widocz nym z daleka symbolem miasta. W pocz ątkowym okresie wodę z tego zbiornika dostarczano tylko do trzech budynków posadowionych w rynku, pozostali mieszkańcy czerpali ją ze zdrojów.

 

1912

W Olkuszu wybudowano pierwsze kolektory kanalizacji sanitarnej. Wykonano je tylko w głównych ulicach miasta. Odprowadzały ścieki do rowów otwartych, znajdujących się poza zwartą zabudową miasta. Ścieki sanitarne i przemysłowe były odprowadzane do rzeki Baby nie mającej wówczas uregulowanego koryta. W tym samym roku została uruchomiona w Olkuszu pierwsza kanalizacja.

 

1922

Z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta inż. Mariana Starkiewicza nastąpiła rozbudowa sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę do poszczególnych ulic miasta. Ich mieszkańcy już nie musieli codziennie chodzić po wodę do wieży ciśnień. Dotąd wodą z wieży rurami wodociągowymi zaopatrywany był tylko rynek. Rozbudowę zakończono w 1925 roku.

 

1930

Rozpoczęto budowę dwóch wodociągów w powiecie olkuskim. Były to wodociąg w Jaroszowcu i wodociąg w Ojcowie. Wodociąg ojcowski korzystał ze źródła Jan i zaopatrywał w wodę część Ojcowa położoną nad Prądnikiem w rejonie parku oraz doprowadzał wodę aż do Złotej Góry. Inwestycję zakończono w 1933 roku.

 

1932

Na terenie dawnej elektrowni miejskiej, a później Fabryki Wentylatorów (dziś ul. K.K. Wielkiego), wywiercono studnię, która stanowiła nowe ujęcie wody dla miasta.

 

1945

Po zakończeniu II wojny światowej na terenie obecnego powiatu olkuskiego działały wodociągi wybudowane w okresie przedwojennym. Znajdowały się w Olkuszu (ujęcie w Witeradowie), Pilicy (wodociąg grawitacyjny, zbudowany w 1860 roku, rozbudowany w 1903 roku – ujęcie ze źródeł), Jaroszowcu (wybudowany w 1930 – ujęcie w okolicy wyrobisk górniczych, wodę czerpano za pomocą pomp z pięciu studzienek zamontowanych na betonowym kolektorze) i Ojcowie (wodociąg z 1933 roku – ujęcie wody ze źródła Jan, długość 5 km, rury żelazne). Łączna długość wszystkich tych wodociągów wynosiła 21,7 km, produkcja wody 645 000 m3. Wodociągi zaopatrywały w wodę ok. 7 tys. osób.

 

1950

Pod wpływem rozwoju eksploatacji rud i rozbudowy kopalni Bolesław, należącej do powstałych w tym czasie Zakładów Górnicz ych, zaczęła zanikać woda czerpana dotąd ze studni kopanych. W takiej sytuacji rozpoczęto i kontynuowano budowę wodociągów w Bolesławiu i okolicznych wsiach: Krążku, Tłukience, Bukownie, Ujkowie Nowym i Starym, Dąbrówce i Starej Wsi. Źródłem wody dla tych wodociągów było ujęcie wody w Laskach. Wykonano również dwa ujęcia grawitacyjne wody w gromadzie Pomorzany. Zakończenie inwestycji nastąpiło w 1953 roku.

 

1955

Do końca tego roku za gospodarkę wodno-ściekową w rejonie olkuskim odpowiadała administracja terenowa: samorządy, rady narodowe lub w ich imieniu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

 

1956

Od 1 stycznia rozpoczęło działalność Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu powołane uchwałą Prezydium Powiatowej Rady z dnia 15 listopada 1955 w oparciu o uchwałę Rady Narodowej w Krakowie, podjętą w sierpniu tegoż roku. Połączono Zakład Wodociągów i Kanalizacji MPGK w Olkuszu i jednostki budżetowe zajmujące się problemami kanalizacji z Bolesławia, Bukowna, Pilicy, Pomorzan, Jaroszowca i Klucz . Dyrektorem Przedsiębiorst wa został Zdzisław Kosiec, główną księgową Kazimiera Kubiczek. Załoga Przedsiębiorstwa liczyła 46 osób. Nowe Przedsiębiorstwo posiadało 61,1 km sieci wodociągowej i 5,7 km sieci kanalizacyjnej.

 

1957

W Przedsiębiorstwie zorganizowano pierwszy, nader skromny, warsztat mechaniczny. Odtąd jego pracownicy w oparciu o podstawowy i ciągle poszerzany park maszynowy mogli wykonywać naprawy sieci wodociągowej.

 

1958

Olkuskie Przedsiębiorst wo Wodociągów i Kanalizacji zdobyło I miejsce we współzawodnictwie tego typu zakładów województwa krakowskiego. Rywalizacja pomiędzy zakładami pracy w tamtych latach stała się zjawiskiem powszechnym. Oparta na wielu kryteriach miała zachęcić pracowników do efektywnej pracy. Wobec braku bodźców materialnych współzawodnictwo z załogami innych zakładów było jedyną motywacją do osiągnięcia i przekraczania założeń planów produkcyjnych.

 

1959

W końcu lat pięćdziesiątych powołano w Przedsiębiorstwie tzw. brygadę studzienną. Brygada wierciła, budowała, remontowała i modernizowała studnie wiejskie, które w tym czasie na wsiach olkuskich były jedynym źródłem wody. Czerpana z nich woda często była rozwożona na odległość kilku kilometrów. W ten sp osób rozpoczęto prowadzenie tzw. działalności pomocniczej, która w latach późniejszych dawała Przedsiębiorstwu nawet do 50% ogólnej wartości sprzedaży. Przeprowadzono pierwszą w powiecie akcję montowania wodomierzy. Pozwoliło to nie tylko na uwierzytelnienie kosztów pobieranej przez odbiorców wody, ale także miało wpływ na jej świadome oszczędzanie i ograniczanie bezmyślnych strat.

 

1962

Zakończ ono przebudowę i modernizację wodociągu w Pilicy. Mimo to wodociąg nadal nie był w stanie sp rostać wzrastającemu w gminie zapotrzebowaniu na wodę. Do wstępnej eksploatacji przejęto wodociąg w Wolbromiu oraz zakończono budowę wodociągu awaryjnego dla Olkusza.

 

1963

W tym roku Przedsiębiorstwo obejmowało swoją działalnością trzy miasta i dwadzieścia gmin ówczesnego powiatu olkuskiego. Pojawił się pierwszy deficyt wody, wobec czego w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów nr 85/63 – w sprawie zabezpieczenia dostaw wody dla potrzeb ludności – rozpoczęto opracowanie projektu wodociągu grupowego Olkusz–Bolesław–Sławków. Projekt wstępny wodociągu zatwierdzono w 1966 roku.

Podobnie jak w innych zakładach pracy, również w Przedsiębiorst wie, przez wiele lat działała komisja społeczna do spraw przeglądów warunków pracy. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w Przedsiębiorstwie były przestrzegane na wysokim poziomie, co zapewniło mu w 1963 roku I miejsce w konkursie bhp wśród przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej województwa krakowskiego.

Na prośbę kierownictwa Przedsiębiorstwa w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Górniczej w Olkuszu uruchomiono trzyletnią klasę o specjalności monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Nauką objęto aż pięć roczników młodych ludzi, zatrudnianych następnie w Przedsiębiorst wie.

Od początku powstania w Olkuszu pierwszych odcinków kanalizacji spływające nimi ścieki i wody opadowe były odprowadzane do rzeki Baby. W 1963 roku zbudowany został kolektor 500, którym ścieki były odprowadzane na południową stronę Baby, gdzie rozlewały się po terenie, powodując protesty ze strony PKP.

 

1964

Rozwijająca się działalność Przedsiębiorstwa spowodowała konieczność zorganizowania własnej pracowni projektowej. Wpłynęło to znacznie na obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu planowania i wykonywania większości inwestycji.

W Przedsiębiorstwie powstała Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. W okresie pięćdziesięciolecia działalności Kasa udzieliła nieoprocentowanych pożyczek setkom pracowników, czasem wspierając ich w naprawdę trudnych sytuacjach finansowych.

 

1965

Zakończona została rozbudowa ujęć wody ze źródła w Witeradowie i studni głębinowej w Laskach. Mimo tego nie uzyskano całkowitego zaspokojenia zapotrzebowania na wodę w szybko rozwijającej się aglomeracji miejskiej Olkusza i w gminach Bukowno oraz Bolesław. Rozwój górnictwa rud, rozszerzanie działalności hutniczej Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, budowa kopalni Olkusz, powodowały znaczny wzrost zapatrzebowania na wodę. Sytuacja była na tyle poważna, że wprowadzono racjonalizację wody. Trudno dziś wyobrazić sobie, ale w tamtym czasie mieszkańcy osiedla Skalska mieli wodę zapewnioną tylko dwa razy dziennie i to przez dwie godziny.

Po oddaniu do eksploatacji nowych ujęć wody w Witeradowie i na miejscu byłej Fabryki Wentylatorów, a także w związku z przebudową olkuskiego rynku, rozebrano zabytkową już wieżę ciśnień. Rok wcześniej uznano ją za zabytek techniki i miano przekazać olkuskim harcerzom, którzy planowali urządzenie w niej świetlicy. Niestety, władze miejskie zmieniły zdanie i wieżę rozebrano ogromnym nakładem kosztów. Rozżaleni harcerze urządzili 1 maja, podczas pochodu, symboliczny pogrzeb wieży, co nie spodobało się ówczestym decydentom, którz y długo jeszcze piętnowali uczestników tego happeningu.

Poważny deficyt wody w rejonie olkuskim spowodował poszukiwanie jej nowych źródeł. Uruchomiono ujęcie wody w jednym z przekopów górnicz ych kopalni Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław i rurociągiem w szybie wentylacyjnym przesyłano ją do sieci miejskiej. Było to rozwiązanie czasowe, do momentu wybudowania ujęcia Witeradów II, stacji pomp i stacji uzdatniania wody.

 

1966

W Przedsiębiorstwie powołano Radę Robotniczą. Był to organ samorządu robotniczego, za pośrednictwem którego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej załoga realizowała swoje prawo do współzarządzania przedsiębiorstwem państ wowym. Rady Robotnicze powstały Ślad fundamentów w 1956 jako czynnik demokratyzacji państwa. Powołane były m.in. do nadzorowania wykonania planu produkcyjnego, sprawowania kontroli nad kondycją gospodarczo-finansową zakładu, kształtowania etyki pracy i świadomości współgospodarza przedsiębiorstwa u jego pracowników. Pierwszym przewodniczącym Rady został Andrzej Hollitzer, następnym Józef Biernacki.
W 1966 roku założono także Zakładowe Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Liczyło 17 osób, przewodniczącą została Zofia Kempa. Organizowano rajdy i wycieczki dla pracowników i ich rodzin, tworząc w ten sposób tradycję poznawania kraju i pożytecznego spędzania czasu. Tradycja ta trwa do dziś. Warto dadać, że w Przedsiębiorstwie działało już Koło Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Olkuskiej.

Rozpoczęto pierwszy etap budowy wodociągu grupowego Olkusz–Bolesław–Sławków.

 

1967

Prace nad uporządkowaniem gospodarki ściekowej rozpoczęły się od opracowania dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków dla Olkusza.

Rozpoczęto rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Olkuszu wraz z budową ujęcia Witeradów II i stacją pomp. W Wolbromiu przystąpiono również do zakładania kanalizacji. Łącznie położono 6 400 metrów bieżących rur kanalizacyjnych.

Wprowadzono całodobowe dyżury dyspozytorskie w celu jak najszybszego reagowania na awarie wodociągów i instalacji kanalizacyjnych.

 

1968

Doraźnie rozpoczęto odprowadzanie ścieków olkuskich do kanału Roznos, niosącego wody poflotacyjne z Wydziału Flotacji Zakładów Górniczo-Hutnicz ych Bolesław w Bukownie. W tym celu zbudowano od granic miast a rów z płyt betonowych. Ścieki przez Bolesław i Laski kanałem zachodnim płynęły do rzeki Białej, a następnie z jej wodami do Białej Przemszy. Duże rozcieńczenie ścieków, w połączeniu z wodami kopalnianymi, nie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego.

 

1971

Rozpoczęto budowę rurociągu magistralnego o przekroju 500 mm, dla przesyłu wody ze zbiorników Parcze do Klucz . Do tej pory Klucze korzystały ze studni głębinowej (gł. 119 m) w Kluczach (Chrustówki, w tej chwili ul. Studzienna). Obecnie studnia i hydrofornia są nieczynne ze względu na zanik wody.

 

1974

Przedsiębiorstwo przystąpiło do budowy kolejnych wodociągów, tym razem w północno-zachodniej części powiatu. Były to lokalne wodociągi w Bydlinie i Krzywopłotach. Wodociąg w Bydlinie posiadał własne ujęcie wody i stację pomp. Natomiast w Pilicy zbudowano oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną z rowami cyrkulacyjnymi utleniającymi o działaniu ciągłym oraz zmodernizowano wodociąg grawitacyjny, zamieniając go na ciśnieniowy ze studnią i hydroforem.

 

1975

W wyniku reformy administracyjnej kraju powiat olkuski został włączony w granice administracyjne województwa katowickiego. Z nazwy przedsiębiorstwa znika przymiotnik powiatowe i zostaje ono podporządkowane Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katowicach, by od 1 stycznia 1976 roku stać się jednostką na pełnym rozrachunku wewnętrznym, lecz bez osobowości prawnej. Przedsiębiorstwo staje się Zakładem nr 15 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.

Reforma administracyjna kraju spowodowała, że wodociągi wiejskie w Ojcowie, Sułoszowej, Glanowie, Imbramowicach, Skale i Zadrożu zostały przekazane w zarządzanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzeszowicach.

 

1976

Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona z ulicy Sławkowskiej do nowowybudowanej bazy przy ulicy Kluczewskiej 4 w Olkuszu. Nowa siedziba to duży i przestronny biurowiec oraz zaplecze techniczne, w którym znalazły miejsce warsztaty (w tym kuźnia i stolarnia), pomieszczenia socjalne, magazyn i garaże.

Trwała budowa wodociągu grupowego Olkusz–Bolesław–Sławków. Jego projekt powstał w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie, w pracach uczestniczyli m.in. Stanisław Rybicki, Maciej Korbicki, Barbara Panczakiewicz . Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych. Robotami kierował Kazimierz Kożuch. Wybudowano zbiornik wyrównawczy Parcze w Olkuszu, o pojemności 2 000 m3 i zbiornik w Małobądzu. W późniejszym okresie, przy rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody i budowie magistrali o średnicy 700 mm SUW – Parcz e, wybudowano dwa zbiorniki o pojemności 5 000 m3 każdy.Wodociąg grupowy podzielono na dwie niezależne części: sieć wschodnią, współpracującą ze zbiornikiem Parcze (pojemność 12 000 m3), obejmującą gminę Olkusz i gminę Klucze, i sieć zachodnią, współpracującą ze zbiornikiem wyrównawczym Małobądz (pojemność 4 000 m3),obejmującą gminę Bolesław i miast o Bukowno. Budowa wodociągu grupowego była w większości finansowana z tak zwanych szkód górniczych, jako rekompensata za zanik wody w studniach południowego rejonu powiatu,wywołany pracami eksploatacyjnymi rud w tutejszych kopalniach. Kolejne odcinki wodociągu oddawano do eksploatacji etapami do 1983 roku.

 

1978

18 listopada w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa,po prawie dwuletnim okresie rozruchu, popłynęła czysta woda z oddanej do eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody.Zakończono jedną z podstawowych inwestycji składowych budowanego wodociągu grupowego Olkusz–Bolesław–Sławków. Stacja Uzdatniania na ówczesne czasy była bardzo nowoczesna, co należy zawdzięczać osiągnięciom naukowców: Waldemara Sawiniaka z Politechniki Śląskiej, Piotra Jeża i Macieja Maciejewskiego z Politechniki Krakowskiej oraz pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu: Rajmunda Szymczyka i Magdaleny Hudzik. W Stacji proces uzdatniania wody podziemnej, pochodzącej z odwodnienia kopalni rud cynku i ołowiu, składał się z trzech etapów:

 • koagulacja siarczanem glinu i gigtarem w akcelatorach,powodująca wytrącanie z wody zanieczyszczeń,
 • filtracja w filtrach pospiesznych, usuwająca pozostałe w wodzie po procesie koagulacji zanieczyszczenia,
 • dezynfekcja chlorem gazowym niszcząca bakterie i wirusy, które mogłyby być groźne dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

W tej formie proces uzdatniania wody przetrwał dwadzieścia lat – do 1998 roku.

 

1980

Przedsiębiorstwo otrzymało Dyplom Honorowy i medal 60-lecia PTITS – wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów i Techników Sanitarnych za osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-technicznej na rzecz rozwoju techniki sanitarnej i ochrony środowiska.

W całej Polsce od czerwca narastały protesty robotników przeciwko sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej. Do gwałtownych wystąpień i strajków w wielu zakładach pracy doprowadziło załamanie krajowej gospodarki, wprowadzenie kolejnej podwyżki cen, głęboki kryzys ekonomiczny, zaostrzenie cenzury.Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, świadomi, że przystąpienie do strajku spowoduje dla mieszkańców powiatu brak wody, sporządzili listę postulatów, które przedstawiono dyrekcji podczas krótkiej przerwy w pracy 28 sierpnia. Część postulatów została spełniona przez kierownictwo Przedsiębiorstwa, reszta skierowana do władz nadrzędnych. Ogólnokrajowe protesty doprowadziły m.in. do porozumień gdańskich i jastrzębskich, z których najważniejszym była zgoda władz PRL na powstanie niezależnych związków zawodowych.

W listopadzie odbyło się w Przedsiębiorstwie pierwsze spotkanie organizacyjne NSZZ Solidarność. Powstał Komitet Założycielski w składzie: Maria Henzolt – przewodnicząca oraz członkowie: Zbigniew Gorajcz yk, Waldemar Nocoń i Bogusław Rozmus. Odtąd w Przedsiębiorstwie, podobnie jak w wielu innych zakładach pracy,działały dwa związki. Część pracowników pozostało nadal w związkach branżowych, w których przewodniczcym Rady Zakładowej był Zenon Piechowicz.

 

1981

W styczniu obchodzono uroczyście jubileusz 25-lecia Przedsiębiorstwa. Z tej okazji podkreślono ogromną dynamikę jego rozwoju. Świadczyły o niej przyrost środków trwałych i obiektów o często skomplikowanych technologiach, oraz wielki wzrost podaży wody i zwielokrotnione długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wraz z jubileuszem firmy rocznicę 25-lecia pracy w niej obchodzili Zofia Kempa, Teresa Krzesińska, Ryszard Pabisek, Marian Pałka i Zofia Rosiak.

  rok 1956 rok 1980
Podaż wody 1,4 mln m3 10,2 mln m3
Sieć wodociągowa 61,1 km 383,7 km
Sieć kanalizacyjna 5,7 km 68,7 km

W kwietniu utworzono w Przedsiębiorstwie dwa nowe działy: Dział Ekonomiczny i Dział Zaopatrzenia. Ich kierownikami mianowano Zofię Kempę (DE) i Józefę Kordaszewską (DZ).

W 1981 roku pracownicy Przedsiębiorstwa wybierali ze swojego grona władze kilku organizacji społecznych działających w zakładzie. W styczniu wybrano prezydium Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej w składzie: przewodniczący Zenon Piechowicz, członkowie: Jan Kwaśniewski, Stefan Kardas. Społecznym Inspektorem Pracy został Andrzej Czerniak. W maju wybrano skład Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Przewodniczącym Komisji został Marek Pelan, członkami: Cecylia Czyż, Wiesław Maślanka, Witold Niewiadomski, Zdzisław Synowiec. Odbyły się również wybory w Podstawowej Organizacji Partyjnej, która działała w Przedsiębiorstwie od początku jego istnienia. Wybrano egzekutywę, I sekretarzem został Jerzy Olszówka, członkami Ryszard Pabisek i Edward Borek.

12 grudnia odbyły się wybory do pierwszej Rady Pracowniczej, która zgodnie z Ustawą z 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych była jednym z organów samorządowych przedsiębiorstwa, posiadającym znaczne kompetencje (a wśród nich prawo powoływania i odwoływania dyrektora, zatwierdzanie bilansów, uchwalanie planów produkcji czy funkcje kontrolne). Radę Pracowniczą Przedsiębiorstwa powołano w następującym składzie: Józef Goniewicz , Zbigniew Gorajczyk, Adam Hipp, Magdalena Hudzik, Jan Jarno, Zdzisław Kurek, Jan Kwaśniewski, Wiesław Maślanka, Mieczysław Meres, Stanisław Nabagło, Witold Niewiadomski i Maria Skoczylas-Vorverk. Jej Przewodniczącym został Zdzisław Kurek.

Po wprowadzeniu 13 grudnia w Polsce stanu wojennego Przedsiębiorstwo zostało zmilitaryzowane, a działalność obydwu związków zawodowych oraz wybranej dzień wcześniej Rady Pracowniczej zawieszona.

 

1982

W październiku oddano do eksploatacji mechaniczno– biologiczną Oczyszczalnię Ścieków w Olkuszu o wydajności 13 tys. m3/dobę. Oczyszczalnia wyposażona była we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego procesu technologicznego, na owe czasy bardzo nowoczesnego. Posiadała kraty do usuwania skratek, piaskownik do usuwania piasku, osadniki wstępne do usuwania osadu, komory biologiczne do usuwania zanieczyszczeń oraz osadniki wtórne do klarowania ścieków. W oczyszczalni wydzielone były komory do fermentacji mezofilnej, w których następował rozkład osadu oraz produkcja biogazu. Wydajność oczyszczalni wynosiła 12 000 m3/dobę. Jej modernizację przeprowadzono kolejno w 2001 i 2013 roku.

Dzieci pracowników spędziły kolejne wakacje na koloniach w Jasienicy k. Myślenic, w budynku szkolnym, który Przedsiębiorstwo rozbudowało i zmodernizowało za możliwość jego użytkowania w czasie wakacji. Prace trwały pięć lat. Jasienicka młodzież szkolna otrzymała dużą salę gimnastyczną i nowoczesną kuchnię, a dzieci pracowników Przedsiębiorstwa wspaniałe warunki wypoczynku. W 1982 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowano także wczasy pracownicze w Świnoujściu i Chłapowie.

 

1984

Rozpoczęto rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, zakładając, że nastąpi zwiększenie jej zapotrzebowania w związku z planowaną budową osiedli mieszkaniowych Słowiki i Witeradów dla pracowników Huty Katowice. Inwestorem rozbudowy było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Katowicach i Huta Katowice. Stacja miała mieć wydajność 700 l/s, nową pompownię wody surowej oraz siłownię i zmodernizowane pozostałe obiekty. Po trwającej ponad dwa lata rozbudowie, kiedy okazało się, że plany osiedli nie zostały w pełni zrealizowane, ograniczono planowaną wydajność Stacji do 500 l/s, rozbudowano akcelatory, budynki koagulacji, filtry, zbiorniki i pompownię wody czystej.

 

1991

Od sierpnia 1991 roku Przedsiębiorstwo nosiło nazwę Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Było podporządkowane wojewodzie katowickiemu. Odłącz ono od niego Wolbrom, Sławków i Pilicę.

 

1995

Podlegające dotychczas wojewodzie katowickiemu Przedsiębiorstwo w wyniku komunalizacji zostaje podporządkowane burmistrzowi miasta i gminy Olkusz. Następuje równocześnie porozumienie czterech gmin korzystających z jego usług – Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz – w sprawie wyznaczenia organu założycielskiego. Dla przedsiębiorstwa organem założycielskim zostaje gmina Olkusz.

 

1996

Odbyły się obchody jubileuszu 40-lecia Przedsiębiorstwa. Pracownicy Spółki i zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele władz samorządowych Olkusza i okolicznych gmin, wzięli udział w uroczystym spotkaniu jubileuszowym, a następnego dnia we mszy św. koncelebrowanej w intencji Spółki w kościele św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. W roku jubileuszu 40-lecia Spółka:

 • produkuje 8,5 mln m3 wody,
 • posiada 700 km sieci wodociągowej,
 • zatrudnia 246 osób.

W ramach zakładowej działalności socjalnej w 1996 roku odbyła się, podobnie jak w latach poprzednich, wycieczka turystycz na pracowników (tym razem w Tatry), a także coroczne spotkanie emerytów i rencistów z władzami Przedsiębiorstwa oraz zabawa choinkowa dla dzieci. Pracownicy każdego roku biorą udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Wodociągów i Kanalizacji na Jasną Górę, wyjeżdżają na wczasy oraz uczestniczą w uroczystości Dnia Pracownika Komunalnego. Przedsięwzięcia te integrują załogę, przyczyniając się do pogłębienia jej związku z Przedsiębiorstwem.

 

1997

Rok bardzo znaczący dla przyszłości Prz edsiębiorstwa. W czerwcu nastąpiło jego przekształcenie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu. Jej udziałowcami zostały cztery gminy: Olkusz,Bukowno, Bolesław i Klucze. Największym była (i jest nadal) gmina Olkusz (68% udziałów). Udziały pozostałych gmin: Bukowno 16%, Bolesław 8% i Klucze 8%. Powołano Zarząd Spółki w składzie:

 • Marian Pałka – prezes zarządu,
 • Stanisław Barczyk – wiceprezes,
 • Zdzisław Kaczmarczyk – wiceprezes ds. eksploatacji.

Przewodniczącym pierwszej w przedsiębiorstwie Rady Nadzorczej został Roman Kocjan, jego zastępcą Mirosław Lasota.

W lutym ukazał się pierwszy numer wydawanego przez Przedsiębiorstwo biuletynu informacyjnego „Akcent”. Jego celem było upowszechnienie informacji o problemach i zadaniach zakładu. Biuletyn, pod redakcją Małgorzaty Bienias, cieszył się zainteresowaniem pracowników oraz mieszkańców gmin – współudziałowców Spółki.

 

1998

W lutym powołano nową jednost kę organizacyjną Spółki: Wydział Wykonawst wa zajmujący się m.in. wykonaniem podłączeń, budową sieci, ich eksploatacją i remontem oraz wykonywaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednym z pierwszych zadań Wydziału była budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w ulicy Rabsztyńskiej.
W marcu w Stacji Uzdatniania Wody wprowadzono dezynfekcję wody promieniami UV. Jest to proces korzystniejszy od uzdatniania chlorem gazowym, pozostawiającym nieprzyjemny zapach i powodującym powstawanie związków chloropochodnych. Zastosowano kolumny bakteriobójcze holenderskiej firmy Berson, z żarnikami multifalowymi, zabudowane na rurociągach magistralnych. Metoda ta jest skuteczna i w pełni bezpieczna, nie wpływa na zmianę właściwości organoleptycznych, fizycznych i chemicznych wody. Woda podawana ze Stacji nie tylko nie zawiera szkodliwych dla zdrowia składników, ale jest bogata w szereg mikro- i makroelementów, bardzo korzyst nych dla zdrowia. Jej jakość spełnia polskie i europejskie normy jakości wody pitnej.

18 marca Uchwałą Zarządu nadano Stacji Uzdatniania Wody imię Kazimierz a Dohnalika, znanego i cenionego w środowisku wodociągowców inżyniera, autora licznych prac naukowych (m.in. wydanej w 1986 roku rozprawy Geneza i rozwój wodociągów i kanalizacji Miast a Krakowa), działacza Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. To Kazimierz Dohnalik był prekursorem technologii dezynfekcji wody promieniami ultrafioletowymi. Tablicę pamiątkową odsłonił jego syn Paweł. W maju odbyła się konferencja Dezynfekcja wody promieniami UV zorganizowana przez firmę Alkochem z Warszawy i Berson z Holandii. Konferencje naukowe w historii Spółki nie były czymś nadzwyczajnym i dobrze spełniały swoją rolę w propagowaniu innowacji.

 

1999

Podjęto decyzję o uruchomieniu systemu monitoringu i sterowania siecią wodociągową z wykorzystaniem łączności radiomodemowej. Wybrano ofertę firmy Techno-Progress Kraków, obejmującą całość prac związanych z zaprojektowaniem, instalacją i uruchomieniem systemu. W Przedsiębiorstwie firma wdrożyła też własne oprogramowanie do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – system Net-GRAF oraz system do rozliczania odbiorców za wodę i ścieki, zintegrowany z przenośnym zestawem Inkasent. System monitoringu objął także Stację Uzdatniania Wody. Dzięki systemowi monitoringu dyspozytor pracujący w Centralnej Dyspozytorni Przedsiębiorstwa ma wgląd w parametry pracy obiektów technologicznych związanych z produkcją wody oraz jej oczyszczaniem. Posiada on narzędzie do szybkiej ingerencji w przypadku powiadomienia przez system o awarii.

 

2000

W czasie X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Wodociągów do Częstochowy Przedsiębiorstwo przekazało uroczyście dla Sanktuarium Matki Boskiej na Jasnej Górze trzy ozdobne mosiężne pokrywy włazów kanalizacyjnych.Tradycja fundowania włazów przez wodociągowców istnieje od 1996 roku i angażują się w nią przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z całej Polski. Włazy olkuskie w swej grafice nawiązują do starego przekazu o przymusowym udziale górników kopalń olkuskich w kopaniu tunelu, którym Szwedzi mieli dostać się do jasnogórskiej twierdzy podczas jej oblężenia w 1655 roku. Zmuszeni do tego czynu górnicy woleli zginąć, niż przyczynić się do zagłady Jasnej Góry.

 

2001

Zakończono trwającą ponad dwa lata modernizację oczyszczalni ścieków w Olkuszu. Koszt modernizacji wyniósł 6,5 mln zł. W ramach modernizacji zbudowano stację dmuchaw i zagęszczania osadu, stację zlewczą (gromadzącą ścieki zwożone beczkowozami z podolkuskich wsi) oraz zautomatyzowano większość procesów technologicznych. Wprowadzono system wizualizacji pracy oczyszczalni oraz częściową automatyzację. Opierając się na prognozach ilości ścieków, zmniejszono przepustowość oczyszczalni do 9 000 m3/dobę. Woda, która opuszcza olkuską oczyszczalnię i jest odprowadzana do Białej Przemszy, ma drugą klasę czystości.

Przedsiębiorstwo uzyskało po raz pierwszy zaszczytny tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play 2001 przyznawany w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W konkursie wzięło udział kilkaset firm z całego kraju. Przyznając Spółce certyfikat Fair Play, Komisja konkursowa brała pod uwagę między innymi sposób załatwiania reklamacji, skarg i wniosków, terminowość realizacji zobowiązań i regulowania płatności, działalność charytatywną i społeczną oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Spółka utrzymała tytuł przez kolejne lata.

 

2002

Przyznany Spółce po raz pierwszy w 2002 roku Certyfikat Dobroczynności i statuetka Summa Bonitas przez Fundację Dzieciom Zdążyć z pomocą, która tymi wyróżnieniami uhonorowała Przedsiębiorstwo także w następnych latach, były świadectwem docenienia działalności charytatywnej i społecznej prowadzonej szeroko – i to od lat – przez olkuską firmę wodociągową. Przedsiębiorstwo w miarę możliwości wspiera również szkoły (np. Szkołę Podstawową w Krzykawie z okazji jej 50-lecia, czy jak przed laty szkołę w Osieku), służy pomocą w przygotowaniu imprez dobroczynnych i integracyjnych organizowanych przez starostwo olkuskie (np. Festyn integracyjny Niepełnosprawni są wśród nas), pomaga w organizacji zawodów sportowych (Straży Pożarnych woj.małopolskiego), wspomaga też Fundację na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny.

Rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków w Bukownie

 

2003

Odbyły się uroczystości 25-lecia Stacji Uzdatniania Wody, która w roku jubileuszowym zatrudniała 38 pracowników, w tym 8 osób w Laboratorium Badania Wody. Laboratorium pracuje całą dobę. Badanie próbek wody, systematycznie pobieranych z poszczególnych etapów uzdatniania zapewnia jej czystość, uwiarygodnianą systemem dbałości o jakość wg norm ISO 9001:2000. Stacja Uzdatniania Wody jest aktualnie w pełni nowoczesną swoistą fabryką wody położoną na obszarz e o powierzchni około 4 ha.

15 września Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, reprezentowany przez prezesa Mirosława Lasotę i wiceprezesa Józefa Goniewicza, złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej przedsięwzięcia pod nazwą Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław,Klucze. Zakres finansowy zadania wstępnie określono na ok. 100 mln zł, a jego zakres rzeczowy obejmował 110,7 km sieci kanalizacyjnej, 23,2 km kanalizacji deszczowej, 17 przepompowni ścieków, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Olkuszu.

 

2004

30 czerwca Minister Środowiska Jerzy Swatoń zatwierdził projekt Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze do dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wobec tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji wymaganej do wniosku. Przetarg rozstrzygnięto w czerwcu 2005 roku, a wykonawcą został Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Rozpoczęły się prace zmierzające do określenia zakresu rzeczowego Projektu.

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Bukownie,która oczyszcza ścieki w mechaniczno-biologiczno-chemicznym procesie przebiegającym na bazie nowoczesnych urządzeń i technologii oraz spełnia obecnie wszelkie wymagania dotyczące jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych. Przepustowość oczyszczalni to 1 650 m3/dobę.

 

2005

30 i 31 maja w Olkuszu odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Posiedzenie, zainicjowane przez senatora Ziemi Olkuskiej Janusza Bargieła, miało na celu zapoznanie senatorów ze stanem gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony wód w zlewni Białej Przemszy. Informacje złożyli: Bogusław Ochab -prezes Zarządu ZGH Bolesław – o problemie z zaopatrzeniem regionu w wodę po planowanym za kilka lat zamknięciu kopalni Olkusz–Pomorzany, Józef Niewdana - prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy – o konieczności uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zlewni Białej Przemszy, Małgorz ata Węgrzyn - wójt gminy Klucze – o potrzebie rewitalizacji Pustyni Błędowskiej oraz Michał Dobrzański, nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz – o zagrożeniu lasów i planowaniu leśnych rezerwatów przyrody. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu Elżbieta Słuszniak przedstawiła zebranym stan prac nad uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie czterech gmin: Olkusz,Bukowno, Bolesław i Klucze, które są współudziałowcami Spółki.

W październiku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyraził zgodę na umieszczenie zadania przebudowy i budowy sieci wodociągowej w Studium Wykonalności opracowywanym do projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze. Dotąd projekt dotyczył tylko gospodarki ściekowej. Rozszerzenie go o sieć wodociągową było koniecz ne z uwagi na przewidywane zakończenie w najbliższych latach eksploatacji rud cynku i ołowiu, co oznacza utratę możliwości korzystania z dotychczasowych źródeł wody dołowej dla Stacji Uzdatniania Wody.

 

2006

Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa działające w jego strukturze Laboratorium wody i Laboratorium ścieków zostały połączone w jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Laboratorium Badania Wody i Ścieków. Od 1 stycznia 2007 roku laboratorium prowadzi ścisły nadzór nad utrzymaniem wysokiej jakości wody i ścieków. Posiada, jako jedno z 29 laboratoriów wodociągowych w kraju, Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego (nr AB 893) wydany Spółce w marcu 2008 roku przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, które tym samym potwierdza wiarygodność i gwarancję jakości badań wykonywanych w olkuskim laboratorium. Zakres akredytacji obejmuje ponad trzydzieści metod dla badań wody i ponad dwadzieścia dla badań ścieków. Laboratorium ciągle podnosi poziom i zakres swoich usług, ciesząc się uznaniem klientów. Ponadto laboratorium uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dzięki czemu może wykonywać analizy dla innych przedsiębiorstw czy klientów prywatnych. Wyniki tych analiz uznawane są przez wszystkie organy kontrolujące. Na Stacji Uzdatniania, zaopatrującej gminy współudziałowców Spółki w wodę, Laboratorium nadzoruje czystość wody przez 365 dni w roku, badając ją co dwie godziny. W latach 1976–2001 kierownikiem laboratorium była Maria Skoczylas-Vorwerk. W następnych pięciu latach, 2001–2006, funkcjonowało ono w strukturach dwóch wydziałów: Technologii Wody, którego kierownikiem była Magdalena Hudzik oraz Gospodarki Ściekowej pod kierownictwem Wiesława Niemczyka. Od stycznia 2007 Laboratorium zostało wydzielone jako odrębna jednostka, w której funkcję kierownika nadal pełni Dorota Stach. Odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Przedsiębiorstwa, podczas których podsumowano działalność firmy. W okresie pięćdziesięciolecia sieć wodociągowa Spółki została zdziesięciokrotniona, a sieć kanalizacji zwiększona prawie dwadzieścia razy.

W roku jubileuszowym firma:

 • produkuje 4,4 mln m3 wody rocznie,
 • oczyszcza 1,9 mln m3 ścieków,
 • zatrudnia 197 osób.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez krajowego duszpasterza pracowników wodociągowych księdza Marka Krząkałę i proboszcz a bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu księdza Stefana Rogulę. Podczas mszy został poświęcony sztandar Przedsiębiorstwa ufundowany przez Zarząd z okazji jubileuszu Spółki. Zaprojektował go olkuski artyst a Stanisław Jakubas, a wyhaftowały siostry zakonne z Piekar Śląskich. Odtąd będzie on symbolem i znakiem jednoczącym wszystkich obecnych,przeszłych i przyszłych pracowników firmy. Jubileuszowe obchody zakończyło spotkanie towarzyskie w restauracji Victoria w Olkuszu.

W czerwcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował Przedsiębiorstwo, że prace nad wnioskiem o dofinansowanie projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej (…) zostały wstrzymane z uwagi na brak w 2006 roku środków na alokację z Funduszu Spójności. Oznaczało to, że projekt należało przygotować na nowy okres programowania. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu do wnioskowania w nowym okresie realizacji, czyli w latach 2007–2013.

Złotą Statuetkę Fair Play oraz certyfikat za rok 2006, przyznany Przedsiębiorstwu po raz trzeci w konkursie Krajowej Izby Gospodarczej, odebrała w grudniu prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Elżbieta Słuszniak. To wyróżnienie Spółka otrzymała na podstawie szczegółowych audytów, jako jedyna z firm wodociągowych województwa małopolskiego.

 

2007

Nastąpiła zmiana na stanowiskach zarządu Przedsiębiorstwa. W maju Rada Nadzorcza mianowała, w wyniku przeprowadzonego konkursu, Prezesem Zarządu Alfreda Szylko, a Wiceprezesem Marka Kajdę. Ze zdwojonym tempem ruszyły prace nad realizacją projektów porządkowania gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę regionu po likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu.

 

2008

25 lutego Nadzwyczajne Zgromadzenie Udziałowców Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podjęło Uchwałę w sprawie rozpoczęcia inwestycji pod nazwą Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław,Klucze w ramach Funduszu Spójności. Zgodnie z zapisami ww. uchwały Zarząd powołał 29 lutego 2008 roku w strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa Jednostkę Realizującą Projekt. Oznaczało to zobowiązanie Zarządu do rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniami do realizacji projektu, a przede wszystkim do powtórnego ubiegania się o dofinansowanie.

W marcu Laboratorium Badania Wody i Ścieków - jako jedno z 28 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce - otrzymało Certyfikat Akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Wyniki badań pochodzących z naszego laboratorium są od teraz uznawane przez wszystkie organy nadzorujące.

W kwietniu Przedsiębiorstwo było organizatorem, przy współudziale Agaty Knapik – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, konferencji Rola wody w naszym życiu. Uczestniczyli w niej między innymi starosta olkuski Leszek Konarski, poseł na Sejm RP Jacek Osuch, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentanci olkuskich przedsiębiorstw. Referaty wygłosili Agata Knapik, Józef Niewdana, Alfred Szylko i Marian Pałka. Konferencja połączona była z podsumowaniem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, zorganizowanego pod hasłem Woda do picia, woda do mycia – bez niej na Ziemi nie byłoby życia. Młodym laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody.

Odbyła się wycieczka pracowników i emerytów Przedsiębiorstwa oraz ich rodzin do Zamościa, Lublina, Kozłówki i Kazimierza Dolnego. Wycieczki, a także pielgrzymki do różnych polskich sanktuariów, przez Spółkę organizowane są corocznie. Od lat jej pracownicy pielgrzymują do Sanktuarium Matki Boskiej na Jasną Górę, do Lichenia i Kalisza (w 2008 roku była to ósma pielgrzymka). Poznali już chyba wszystkie najpiękniejsze zakątki Polski, od Tatr po Warmię i Mazury. Taka forma relaksu, połączona z poznawaniem piękna rodzinnego kraju, cieszy się wśród pracowników niesłabnącym zainteresowaniem.

10 września na Stacji Uzdatniania Wody, istniejącej od 1978 roku, w pomieszczeniu udostępnionym przez Spółkę otwarto Muzeum Wody. Inicjatorami jego powstania byli Józef Niewdana, emerytowany hydrogeolog Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A., obecnie prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, oraz Marian Pałka, emerytowany dyrektor i prezes olkuskich Wodociągów. Powstanie muzeum w dużej mierze jest zasługą obecnego Zarządu Spółki i świadczy o szacunku jej prezesów do tradycji i dokonań minionych pokoleń. W muzeum wyeksponowane zostały zabytkowe przedmioty, związane z pozyskiwaniem wody (m.in. drewniane rury wodociągowe z XV i XVI w. oraz rury żeliwne z 1903 r.), schematy produkcji uzdatniania i przesyłania wody oraz oczyszczania ścieków. Oprawę plastyczną ekspozycji wykonał malarz olkuski Mariusz Połeć. W powstaniu muzeum udział miał też Jerzy Roś – kustosz Muzeum Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olkuszu. W dniu otwarcia Muzeum Wody było trzecią tego typu placówką w kraju.

W listopadzie świętowano jubileusz 30-lecia Stacji Uzdatniania Wody. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli pracownicy i kierownictwo Spółki oraz zaproszeni goście: władze samorządowe powiatu i gmin, emeryci, a także rodzina Kazimierza Dohnalika – patrona Stacji.

W zorganizowanym 16 grudnia spotkaniu opłatkowym pracowników Spółki wziął udział Krajowy Duszpasterz Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ks. Grzegorz Krząkała. Duchowny spotkał się z kierownictwem i delegacją załogi Przedsiębiorstwa w biurowcu przy ul. Kluczewskiej 4, odwiedził również pracowników na Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków.

 

2009

Podczas uroczystości Dnia Pracownika Komunalnego,które odbyły się w maju, zasłużonym pracownikom Przedsiębiorstwa wojewoda małopolski Jerzy Miller wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

30 września został ogłoszony ogólnopolski konkurs w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Z tej okazji Przedsiębiorstwo skorzystało i 26 listopada złożyło wniosek aplikacyjny do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I. Przedsiębiorstwo zostało Beneficjentem projektu i wraz z tą datą rozpoczęła się historia realizowania projektu, którego celem jest wyposażenie rejonu olkuskiego w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

 • poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie gmin – zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • poprawę warunków życia i stanu zdrowia ludzi zamieszkałych na terenie objętym wnioskiem (aglomeracja Olkusz – ok. 43,1 tys., aglomeracja Klucze –ok. 4,3 tys. oraz aglomeracja Bukowno–Bolesław – ok. 10,4 tys.), poprzez oczyszczanie ścieków zgodnie z normami polskiego prawa i standardami Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • realizację założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenie Gminy Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław.

Na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I powołano Marka Kajdę, Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa, a jego zastępcą została Małgorzata Bienias,Główny Księgowy Przedsiębiorstwa.

W kolejnym roku posiadania akredytacji, laboratorium naszego przedsiębiorstwa rozszerzyło zakres akredytacji, otrzymując uprawnienia do wykonania badań dla 44 parametrów wody i ścieków. Jakość wody i ścieków jest kontrolowana systematycznie przez własne, nowoczesne i sprawnie działające laboratorium.

 

2010

Pracownicy firmy brali udział w zawodach sportowych, rajdach i turniejach organizowanych w środowisku i innych zakładach pracy. Między innymi ucz estniczyli w turnieju piłki nożnej o puchar burmistrza Olkusza i rajdzie rowerowym.

Jak co roku uroczyście żegnano w Przedsiębiorstwie pracowników odchodzących na emeryturę, odbyło się również spotkanie opłatkowe, zabawa choinkowa dla dzieci pracowników oraz tradycyjne pielgrzymki i wycieczki.

Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji dla 59 metod badawczych. Zakupiono nowy sprzęt do badań mikrobiologicznych wody, wdrażając amerykańską metodę szybkich testów, opierającą się na właściwościach fluoroscencyjnych bakterii żyjących w środowisku wodnym. Nowe, innowacyjne metody badań mikrobiologicznych pozwalają na uzyskanie pewniejszej i znacznie szybszej informacji o skażeniu lub braku skażenia wody (czas badania skraca się z 48 do 18 godzin). Zwiększa się przez bezpieczeństwo epidemiologiczne wody przeznaczonej do spożycia.

2011

W marcu na uroczystej gali w Krakowie Prezes Spółki Alfred Szylko odebrał prestiżową nagrodę Gazele Biznesu za rok 2010, którą Przedsiębiorstwo zostało wyróżnione w X edycji rankingu w kategorii firm średniej wielkości. Ranking od 2000 roku organizuje redakcja Pulsu Biznesu i wywiadownia gospodarcza Coface Poland, odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Nagroda przyznawana jest najprężniejszym, aktywnym w obrocie gospodarczym przedsiębiorstwom, których dewizą jest jawność działania. O przyznaniu nagrody zdecydowały wyniki firmy z ostatnich trzech lat, które dowodzą, że Przedsiębiorstwo jest w doskonałej kondycji.

Pracownicy Spółki zawsze byli i są żywotnie zainteresowani poznawaniem wszelkich osiągnięć i nowości w zakresie krajowego i światowego postępu w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa. W maju kilku z nich uczestniczyło w zorganizowanych w Bydgoszczy XX Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, by poznane tam nowe rozwiązania przekazać kolegom. Złote medale nadane pracownikom Przedsiębiorstwa przez Prezydenta RP za długoletnią służbę wręczył wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak.

W uroczystościach Dnia Pracownika Służb Komunalnych w 2011 r. uczestniczył wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, który wręczył pracownikom odznaczenia za długoletnią służbę przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Pracownika Służb Komunalnych był połączony z obchodami 55-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu. Z tej okazji w Leśnym Dworze w Bukownie odbyło się w czerwcu towarzyskie spotkanie pracowników, w którym uczestniczyli również poprzedni dyrektorzy i obecni prezesi Spółki oraz szefowie zaprzyjaźnionych z nią firm wodociągowych z innych miast regionu. Z okazji jubileuszu 55-lecia pracownicy Przedsiębiorstwa i zaproszeni goście mieli przyjemność wysłuchać koncertu Waldemara Malickiego – popularnego pianisty, kompozytora, współgospodarz a programu TVP Filharmonia Uśmiechu.

W zawodach strzeleckich polityków, dziennikarzy oraz zaproszonych firm, które w maju odbyły się w Krakowie, Przedsiębiorstwo reprezentowali Waldemar Rogóż, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Mosór i Paweł Jałowiec.

We wrześniu odbyło się spotkanie Zarządu Przedsiębiorstwa i władz samorządowych powiatu z unijnymi ekspertami Europejskiego Biura Jaspers, pomagającego w przygotowaniu wielkich projektów inwestycyjnych, którzy dokonali oceny, pod względem technicznym i ekonomicznym, wniosku o dotację na realizację projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I.

W Przedsiębiorstwie powołano zespół do realizacji ww. zadania pod nazwą Jednostka Realizująca Projekt w składzie:

 • Mariusz Słaboń – kierownik Zespołu,
 • Małgorzata Figura – specjalista finansowo-księgowy,
 • Iwona Pandel-Pałyga – specjalista ds. technicznych,
 • Karolina Szymczyk – specjalista ds. techniczno-organizacyjnych.

Zadaniem Zespołu jest koordynacja realizacji wszelkich przedsięwzięć wynikających z kolejnych etapów projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej (…).

2 listopada Spółka zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (…) w ramach działania 1.1 Gosp odarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Wartość Projektu to 215 583 185,15 zł,a wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 115 632 025,17 zł. W ten sposób sfinalizowane zostały trwające kilkanaście lat starania o pozyskanie dotacji na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Białej Przemszy.

 

2012

W marcu z okazji Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo zorganizowało wspólnie z olkuskim Inspektoratem Sanitarnym dzień otwarty dla uczniów szkół i mieszkańców miasta. Odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki, hydrogeolog Józef Niewdana wygłosił prelekcję o znaczeniu wody w życiu człowieka. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz nowoczesnych maszyn oraz pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Podsumowano także konkurs plast ycz ny dla dzieci i młodzieży pod hasłem Woda to życie, w którym I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 z Olkusza. Laureatkami zostały Julia Kaliś, Karolina Kocjan i Magdalena Jochymek pracujące pod opieką naucz ycielki Joanny Kocjan.

W maju Spółka podpisała pierwsze umowy na kontrakty realizowane w ramach projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I. Zawart o umowy z Eco-Konsulting-Projekt Conseko S.A. Kraków – kontrakt na usługę Pomocy Technicznej podczas realizacji Projektu oraz z Ekocentrum Sp. z o.o. we Wrocławiu – kontrakt na usługę Inżyniera Kontraktu. Pierwsza firma działa w branży ochrony środowiska, jest wyspecjalizowana międzyinnymi w dziedzinach takich jak gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz energia odnawialna. Natomiast Ekocentrum jest firmą konsultingową specjalizującą się w zarządzaniu inwestycjami, w doradztwie, projektowaniu, zarzadzaniu finansami oraz nadzorze w trakcie realizacji wielobranżowych projektów.

Po zakończeniu procedury przetargowej w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, podpisane zostały kolejne umowy z wykonawcami robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu. Umowy dotyczyły realizacji części Projektu.

10 lipca w Starostwie Powiatowym w Olkuszu odbyła się konferencja poświęcona zaopatrz eniu powiatu w wodę po zakończeniu eksploatacji rud w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie. Wzięli w niej udział przedstawiciele lokalnych samorządów, Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, Przedsiębiorstwa Wodociągów i władz powiatowych. Kopalnia Olkusz–Pomorzany jest od lat źródłem wody dla Stacji Uzdatniania Przedsiębiorstwa. Jej zamknięcie spowoduje zalanie kopalni i skażenie metalami ciężkimi jej wód. Zaopatrzenie rejonu olkuskiego w wodę po zamknięciu kopalni od kilku lat stanowi poważny problem. Brane są pod uwagę różne koncepcje jego rozwiązania. Pierwsza z nich, proponowana przez Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, a zaprezentowana na konferencji przez prezesa Zarządu Bogusława Ochaba, polegałaby na wykorzystaniu kopalnianej infrastruktury: wykonaniu w górotworze dotąd nieeksploatowanym podpoziomów,osłoniętych przed skażeniem zaporami oddzielających je od reszty wyrobisk. Wypełniające się wodą podpoziomy można by wykorzystać jako swoiste studnie głębinowe. Dałoby to Przedsiębiorstwu czystą wodę mniej więcej za dwa lata, a w okresie przejściowym należałoby sprowadzać wodę z Górnego Śląska istniejącymi już wodociągami. Druga koncepcja, opracowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu to wykorzystanie do pozyskiwania wody zbiorników Parcze i Małobądz oraz istniejących, a także nowo wybudowanych, studni głębinowych. Istnieje możliwość połączenia obydwu koncepcji.Trzecie rozwiązanie to zakup wody od dostawcy zewnętrznego, czyli Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Optymalne rozwiązanie zostanie przyjęte po dokonaniu analizy kosztów wszystkich projektów, z uwzględnieniem aspektu ekologicznego.

Kolejny raz Laboratorium Spółki rozszerzyło zakres akredytacji. Po wcześniejszym (sprzed dwóch lat) rozszerzeniu ilości metod badania wody i ścieków, posiada ono jako jedyne w Polsce, akredytację na metodę oznaczania śladowych ilości metali, opracowaną przez profesora Ernesta Beinhrohra z Bratysławy. Przedsiębiorstwo ma stały kontakt z naukowcem, a także z firmą ISTRAN, produkującą sprzęt niezbędny do stosowania tej metody,co pozwala na jej doskonalenie. Laboratorium zatrudnia 15 osób i jest uznane za referencyjne w stosowaniu kolorymetrycznych badań śladowych ilości metali.

W listopadzie przedstawiciele Spółki oraz lokalnych przedsiębiorstw uczestniczyli w konferencji Efektywność energetyczna i możliwości uzyskiwania Białych Certyfikatów, zorganizowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. To krajowy partner i konsultant w sprawach zrównoważonej polityki energetycznej, prowadzący działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska.

W grudniu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe załogi. Miało charakter wyjątkowy, ponieważ połączone zostało z poświęceniem samochodów Spółki. Poświęcenia dokonał proboszcz bazyliki w Olkuszu, ksiądz Mieczysław Miarka.

 

2013

13 lutego na uroczystej gali Alfred Szylko, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa, odebrał koleją statuetkę Gazela Biznesu potwierdzającą wysoką ocenę Spółki w rankingu najdynamicz niej rozwijających się małych i średnich firm. To już drugi raz olkuskie wodociągi znalazły się wśród zwycięzców rankingu. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje m.in. wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat.

W lutym Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Alfred Szylko i Wiceprezes Marek Kajda podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dopłaty do ceny wykupu obligacji emitowanych w związku z realizacją projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej (…), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Natomiast 5 kwietnia został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, skutkujący rozszerzeniem zakresu rzeczowego Projektu.

Z roku na rok zmniejsza się procent straty wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo. W 2013 roku wyniósł 19%, co oznacza spadek w stosunku do 2006 roku o ponad 5%. Na terenie działalności Przedsiębiorstwa nie było w 2013 r. awarii kanalizacyjnych, natomiast liczba awarii wodociągowych wyniosła 314 i zmniejszyła się w stosunku do roku 2012 o 763, czyli o 70,8%.

14 czerwca rozpoczęto przebudowę oczyszczalni ścieków w Olkuszu. Modernizacja oczyszczalni, powstałej w 1982 roku, to kluczowa inwestycja realizowanego z Funduszy Spójności Unii Europejskiej projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej (…). Przebudowa ma dostosować oczyszczalnię do wymogów aktualnie obowiązujących aktów prawnych, szczególnie w zakresie parametrów jakościowych dla azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych. Modernizacją objęto część mechaniczną oczyszczalni, zmianie ulegnie też technologia oczyszczania ścieków w części biologicznej. Dzięki modernizacji ścieki po oczyszczaniu opuszczą oczyszczalnię w postaci czystej wody, wolnej od metali ciężkich, nadmiaru fosforanów i azotu i trafią poprzez kanał Roznos do rzeki Białej, a następnie do Białej Przemszy. Oczyszczalnia będzie na tyle wydajna, że w razie potrzeby będzie mogła przejąć ścieki z gminy Klucz e. Pozostające po oczyszczeniu ścieków osady będą odwadniane i suszone w suszarni osadów ściekowych. Ponieważ osad ściekowy po suszarni będzie charakteryzował się niskim uwodnieniem tj. ponad 90% suchej masy, stwarza to możliwość wykorzystania osadów np. do produkcji cementu. Modernizację Oczyszczalni Ścieków, zakończoną w czerwcu 2015 roku, prowadziło konsorcjum firm, którego liderem była spółka IDS – BUD S.A. z siedzibą w Warszawie.

Od kilku lat pracy Przedsiębiorstwu towarzyszy troska o zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców rejonu olkuskiego po zamknięciu z powodu wyczerpania się złóż kopalni Olkusz–Pomorzany, której wody dołowe stanowią obecnie źródło dostawy do Stacji Uzdatniania Wody. Problem zaopatrzenia w wodę po likwidacji górnictwa cynku i ołowiu w rejonie olkuskim już w 2005 roku został zasygnalizowany przez Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy. Udało się włączyć to zagadnienie w realizowany z udziałem Politechniki Krakowskiej projekt Aquastress. Był to projekt finansowany przez Komisję Europejską i realizowany przez grupę naukowców i praktyków z całej Europy w ośmiu krajach, w tym w Polsce. Projekt nosił nazwę Łagodzenie presji na środowisko wodne w zlewni Białej Przemszy. Realizacja projektu nastąpiła w latach 2005–2007, a jego efektem jest Monografia 365 wydana przez Politechnikę Krakowską pod redakcją prof. Elżbiety Nachlik i dr Elżbiety Drużyńskiej. Opracowano pięć wariantów zaopatrzenia w wodę jako wynik spotkań panelowych naukowców oraz lokalnych samorządów i instytucji w tym Nadleśnictwo Olkusz w Starostwie Olkuskim. Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy przygotowało konkretny projekt ujęcia wody kilkoma studniami głębinowymi w rejonie Kolbark-Cieślin w gminie Klucze. Część z nich należy zbudować, a te obecnie posiadane przez Spółkę i dające wodę wysokiej jakości zmodernizować. Zostaną zbudowane studnie w Cieślinie, Kolbarku, Kwaśniowie Górnym i Olkuszu. Dokonano oceny wydajności studni głębinowych w Bydlinie i Kolbarku. W ramach projektu zadania podzielono na kilka etapów, z których etapy I–V to prace projektowe, etap VI wykonanie szczegółowych lokalizacji czterech piezometrów – studni o wydajności 150 m3/h z uwzględnieniem praw własności terenu, a etap VII – przygotowanie wniosku do zatwierdzenia projektu. Koszt projektu ma wynieść 60 mln zł. Burmistrzowie Olkusza i Bukowna oraz wójtowie Bolesławia i Klucz wystąpili do Ministra Skarbu o podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków na tę inwestycję.

Zorganizowany 22 czerwca przez Przedsiębiorstwo wspólnie z Inspekcją Sanitarną w Olkuszu Światowy Dzień Wody miał zaskakujący charakter. W szkołach gimnazjalnych odbył się event polegający na jednoczesnym wypiciu przez jego ucz estników tony wody. Wydarzenie miało zachęcić uczniów i mieszkańców miast a do zastępowania napojów barwionych i wysokosłodzonych czystą wodą, jaka płynie w olkuskich wodociągach.

Podczas realizacji projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej (…) już w trakcie przeprowadzania przetargów na wykonanie poszczególnych prac ujawniły się możliwości zaoszczędzenia środków finansowych przeznaczonych na tę inwestycję. Podjęto w tej sytuacji decyzję o ubieganiu się o rozszerzenie Projektu o zadania, których spełnienie rozwiązałoby kompleksowo problem zaopatrzenia regionu w wodę oraz o przyznanie odpowiedniego dofinansowania na wykonanie tego dodatkowego zamierzenia. Byłaby to realizacja projektu Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław po likwidacji kopalni ZGH Bolesław S.A. w Bukownie, jako drugiego priorytetowego przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjnego w rejonie olkuskim. Zarząd Przedsiębiorstwa wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i uzyskał jego zgodę na rozszerzenie zakresu projektu i jego celowe dofinansowanie. Przystąpiono niezwłocznie do podpisywania kontraktów na wykonawstwo dodatkowego projektu.

11 września w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Szpitalnej w Olkuszu odbyła się konferencja informacyjna dotycząca prezentacji postępu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach omawianego Projektu.Beneficjent wskazał istotne wydarzenia związane z jego realizacją, a najważniejszym był podpisany w kwietniu 2013 roku aneks do umowy o dofinansowanie, rozszerzający zakres o nowe zadania: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na Osiedlu Pomorzany w Olkuszu i w Kluczach oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Olkuszu.

W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, odbyło się wiele imprez integrujących załogę oraz wskazujących na jej utożsamianie się ze społecznością Olkusza. Były to: wycieczka pracowników i emerytów do Wiednia i Bratysławy (czerwiec), wyjazd na targi wodno-kanalizacyjne w Kielcach (wrzesień), organizacja Festynu Ekologicznego (wrzesień), udział w powiatowych obchodach Dnia Niepodległości (listopad) i rocznicy bitwy pod Krzywopłotami (listopad) oraz spotkaniu opłatkowym (grudzień).Odbywały się także spotkania z pracownikami odchodzącymi na emeryturę, zawsze z udziałem współpracowników i Zarządu Przedsiębiorstwa.

 

2014

W połowie roku rozpoczęły się prace w ramach projektu zaopatrzenia olkuskiego regionu południowo-zachodniego w wodę po likwidacji kopalni Olkusz–Pomorzany. Drogą przetargu zdecydowano, że zadanie zaprojektuje i wykona konsorcjum firm: Inst bud – Firma Handlowo-Usługowa, Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Omega oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Agemo. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 21 mln zł. Przewiduje się, że po zakończeniu budowy studni głębinowych i koniecznej infrastruktury wodociągowej woda dla odbiorców będzie tańsza, ponieważ nie będzie musiała być uzdatniana, a tylko dezynfekowana promieniami UV. Będzie to woda lepsza w smaku niż dotychczasowa. Już dziś mówi się, że będzie to woda źródlana, jurajska i triasowa. Źródlana, bo wydobywana z głębi ziemi,jurajska – bo z Jury Krakowsko-Częstochowskiej i triasowa,ponieważ pochodzi z węglanowych skał powstałych w erze mezozoicznej. Od tego momentu zakres całej inwestycji w ramach Projektu Porządkowania gospodarki ściekowej (…) oraz projektu Zaopatrzenie w wodę (…) obejmuje:

 • budowę magistrali wodociągowej – 18 300 mb,
 • budowę sieci sterowniczej światłowodowej o długości 15 760 mb,
 • budowę sieci energetycznej o długości 9 660 mb,
 • budowę dwóch nowych ujęć wód głębinowych,
 • doposażenie dwóch istniejących ujęć wód głębinowych,
 • modernizację zbiorników wody pitnej Parcze,
 • budowę komory zasuw na terenie Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja została zakończona w 2015 roku.

Przedstawiciele Spółki byli współorganizatorami konferencji. Taką nazwę nosi projekt realizowany przez siedem podmiotów z powiatu olkuskiego. Konferencja odbyła się 9 września w olkuskim Centrum Kultury. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy i Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław. Samorząd powiatowy reprezentowała starosta Barbara Rzońca. Spółka oprócz działalności podstawowej realizowała również roboty odpłatne na rzecz odbiorców indywidualnych i sfery gospodarki materialnej.

W związku z finalizowaniem kolejnych etapów projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej (…) mieszkańcy terenów objętych inwestycjami, którzy na bieżąco byli informowani o zakresie i postępie prac, otrzymali informację o możliwości i sposobie przyłączenia swoich domów,gospodarstw i przedsiębiorstw do nowej kanalizacji. Przyłączenie jest możliwe w dwóch wariantach: we własnym zakresie lub poprzez jego zlecenie Przedsiębiorstwu.

W połowie roku został zakupiony do naszego akredytowanego laboratorium chromatograf jonowy – urządzenie badawcze pozwalające na jednoczesne oznaczanie 11 parametrów wody. Takim nowoczesnym sprzętem mogą szczycić się nieliczne laboratoria.

 

2015

12 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,zorganizowany został konkurs artystyczny pt. „Ekologiczna Graffitomania nad Białą Przemszą”. Na płycie rynku w Olkuszu gimnazjaliści, pod opieką artysty Mariusza Połecia, wykonywali prace inspirowane ekologią. Akcja, podczas której młodzież miała możliwość wykazać się kreatywnością w pracy ze sprayami i farbami,w swoim założeniu miała na celu promowanie ekologii oraz projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej (…)dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.


Konkurs odnosił się do zagadnień projektu i źródeł jego finansowania. Na wszyst kich uczestników konkursu czekały upominki, które wręczał Prezes Zarządu Alfred Szylko oraz zaproszeni goście. Z okazji Dnia Otwartego Funduszy Europejskich, można było zwiedzić obiekty Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, która będzie funkcjonować do momentu wybudowania nowego systemu zaopatrzenia w wodę opartego na ujęciach lokalnych. W ramach wycieczki zainteresowani odwiedzili Muzeum Wody.
15 czerwca w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się wręczenie nagród w konkursie ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uczestnikami plebiscytu były zarówno gminy i powiaty, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, jak również szkoły, przedszkola i organizacje pozarządowe.
Głównym założeniem konkursu było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.Konkurs dotyczył działań zrealizowanych w roku 2014 przy współudziale środków z WFOŚiGW w Krakowie oraz innych instytucji finansujących ochronę środowiska w Małopolsce.Realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu Projekt Porządkowanie gospodarki ściekowej (…) zapewnił Spółce statuetkę ekoLidera w kategorii ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w zakresie ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej. Prestiżowy tytuł to sukces nie tylko Spółki, ale także gmin – Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, dlatego po odbiór nagrody stawili się wszyscy wspólnicy Spółki wraz z jej Zarządem.
Zarząd Przedsiębiorstwa zbliżając się do zakończenia realizacji Projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej(…) zorganizował Festyn Ekologiczny, promujący postawy ekologiczne wśród mieszkańców regionu olkuskiego.Program Festynu, który odbył się 12 września na Rynku w Olkuszu, nawiązywał do idei realizacji Projektu i roli jaką odgrywa Unia Europejska w rozwoju naszych „małych ojczyzn”.
Zarząd Spółki 24 listopada zorganizował w Hotelu Victoria w Olkuszu Konferencję Informacyjną poświęconą podsumowaniu realizacji projektu Porządkowanie gospodarki ściekowej (…). Jego genezę przedstawił Prezes Zarządu Alfred Szylko oraz Prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy Józef Niewdana. Emisja szesnastominutowego filmu prezentującego projekt i jego efekty była dla zebranych cenną ilustracją wykonanego zamierzenia. Wystąpienia mieli także Małgorzata Mrugała, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Tadeusz Rzepecki,Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy.
W konferencji wzięli udział włodarze gmin Olkusz,Bukowno, Bolesław i Klucze oraz Powiatu Olkuskiego, przedstawiciele władz poprzednich kadencji, a także koledzy po fachu – wodociągowcy, wykonawcy i przedstawiciele firm i instytucji, od których zależy powodzenie Wodociągów. Wśród gości byli też prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, kierownik Pracowni Geotechnologii, Odwadniania i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawiciele Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław i pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Zakładowe akredytowane laboratorium bierze czynny udział w rozruchu nowoczesnej Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, wykonując badania ścieków potwierdzające wysoką sprawność oczyszczania ścieków.

 

2016

W dniach 8-9 lutego wylanie ścieków bytowych w rejonie zlewni wód zasilających podziemny zbiornik zostało nagłośnione w mediach. System bezpieczeństwa funkcjonujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. okazał się niezwykle skuteczny. Pracownicy Laboratorium stwierdzili silne zanieczyszczenie wody, o czym został powiadomiony Zarząd PWiK, a następnie olkuski Sanepid. Informacja o zanieczyszczeniu została też przekazana do ZGH „Bolesław”, na terenie którego znajduje się źródło wody surowej dostarczanej do Stacji Uzdatniania Wody. Rozpoczęto dezynfekcję wody chlorem gazowym na SUW Olkusz oraz zachlorowano podchlorynem sodu zbiorniki Parcze i Małobądz. W tym samym czasie Zarząd PWiK podjął działania w celu wypożyczenia odpowiedniej ilości beczkowozów z atestem do przewozu wody pitnej, aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. W efekcie 80 tysięcy mieszkańców skorzystało z wody dowożonej beczkowozami.  Jednocześnie oczyszczono sieć wodociągową. Komisja powołana do zbadania tej sprawy, w oparciu o oględziny systemów zabezpieczających ujęcie wody, zapisy monitoringu i dokumentację orzekła, że do zanieczyszczenia nie doszło z winy dostawcy wody, a jednocześnie wykluczyła błąd pracowników. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że bezpośrednią przyczyną zanieczyszczenia wody był jednorazowy zrzut dużej ilości ścieków bytowych dokonany prawdopodobnie w okolicach Mazańca, Kamyka i ogródków działkowych. Nieczystości przeniknęły prawdopodobnie przez górotwór i skaziły podziemne pokłady wód triasowych. W tej sytuacji Zarządowi PWiK złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Sprawne działania Wodociągów Olkuskich zostały docenione w opinii publicznej m.in. w lokalnej prasie.

12 czerwca na terenie olkuskiego Silver Parku odbył się festyn rodzinny pod hasłem Dzień Małego Ekologa. Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 6 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

Festyn był także doskonałą okazją do propagowania postaw proekologicznych. Dzieci mogły przyjrzeć się z bliska specjalistycznemu sprzętowi do kontroli sieci kanalizacyjnej - samochodom inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a opiekunowie zapoznać się z projektem pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I”.

W przerwie pomiędzy zabawami każdy mógł się posilić specjałami z grilla oraz słodkim poczęstunkiem. Niespodzianką były nagrody ufundowane przez Wodociągi Olkuskie.

17 czerwca w Dworku w Krzykawce odbyła się pracownicza konferencja edukacyjna z okazji 60-lecia działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, podczas której Zarząd wręczył akt nadania Ujęciu Wody C-3 imienia Pana Mariana Pałki – Wieloletniego Dyrektora z prawie 40-letnim stażem. Czas umilił pracownikom występ Marcina Dańca.

23 czerwca 2016 r. rozpoczęła się 4-dniowa wycieczka do Drezna. Pracownicy zwiedzili po drodze także Görlitz.

31 sierpnia zakończył się rozruch nowego systemu zaopatrzenia w wodę. Przed całkowitym wdrożeniem nowego systemu do pracy na „starych rurociągach” konieczne było wprowadzenie etapów przełączania poszczególnych odcinków sieci. Nowy system zaopatrzenia w wodę jest od tamtej pory monitorowany i sterowany przez nowoczesną sieć teletechniczną, wykonaną w technologii światłowodowej. Dzięki temu wszystkie obiekty i urządzenia w nowym systemie wodociągowym pracują w sposób w pełni zautomatyzowany. Centrum sterowania mieści się w głównej siedzibie wodociągów w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej 4. W jednej chwili można uruchomić ujęcie wody oddalone o wiele kilometrów, sterować jego pracą, a także dzięki systemowi kamer wysokiej rozdzielczości sprawdzić online, co dzieje się na obiekcie.

Obowiązek uzyskania efektu ekologicznego, jaki Wodociągi Olkuskie miały osiągnąć do końca września 2016 r., został spełniony w terminie. Z podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzystało dodatkowo 8 876 osób na obszarze czterech gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Wśród mieszkańców wzrosło zainteresowanie podłączeniem do sieci, co na pewno powiązane jest z wygodą korzystania ze zbiorczego systemu sieci kanalizacyjnej, ale i rosnącą świadomością ekologiczną. Kluczem do sukcesu było wykorzystanie możliwości technicznych sieci kanalizacyjnej, a więc podłączenie wszystkich posesji, tym bardziej, że wzrost sprzedaży ścieków ma realny wpływ na wysokość taryfy.

Prawie 70 km sieci kanalizacyjnej powstało w ramach Projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Pierwszą sieć wybudowano już w 2011 roku, jeszcze przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie - na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia, w ulicach: Mazaniec, Mazaniec, Boczna, Żuradzka w Olkuszu oraz w Bukownie w ulicach: Młyńska i Leśna. Roboty budowlane kontynuowano po podpisaniu umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie (2 listopada 2011 r.), w okresie od września 2012 roku do września 2015 roku. Nowo powstała kanalizacja zapewniła odprowadzenie ścieków z istniejącej zabudowy mieszkalnej i usługowej. Uszczelnienie systemu kanalizacyjnego jest istotne ze względu na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego środowiska naturalnego. Odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji zmniejsza ryzyko skażenia wód podziemnych, podstawowego źródła wody pitnej dla mieszkańców regionu olkuskiego. Z podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzystało 8 876 osób. Ścieki oczyszczane na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu spełniają wymagania określone w dyrektywach unijnych. Także woda pobrana z nowo wybudowanych i zmodernizowanych ujęć ma parametry zgodne z wymogami dyrektyw unijnych. Tym samym efekt ekologiczny został osiągnięty. Przedsiębiorstwo wypełniło wszystkie zobowiązania wynikające z zapisów Umowy o dofinansowanie w zakresie ekologicznego rozliczenia Projektu.    

Ostateczny koszt Projektu zamknął się w kwocie 207 782 059,79 zł z VAT, z czego kwota dofinansowania wyniosła 121 930 096,44 zł. Projekt składał się z dwudziestu kontraktów: dwunastu na roboty budowlane, jednego na dostawę specjalistycznego sprzętu i siedmiu usługowych. W ramach Projektu zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 66,72 km,
 • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,62 km,
 • modernizacja sieci wodociągowej o długości 70,05 km,
 • budowa nowego systemu zaopatrzenia w wodę,
 • przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu,
 • zakup sprzętu specjalistycznego.

Projekt, zrealizowany przez Wodociągi Olkuskie, przeszedł pozytywnie weryfikację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w rezultacie czego został zatwierdzony wniosek o płatność końcową.

6 grudnia uruchomiono ścieżkę edukacyjno-ekologicznej na zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, przeznaczając na to m.in. nagrodę pieniężną z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu ekoLIDERZY 2015. Zarząd zdecydował przeznaczyć ją na utworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej na zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu oraz zakup materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z promocją edukacji ekologicznej na powstałej ścieżce – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska.

 

2017

25 stycznia 2017 uruchomiono ostatecznie nowy system zaopatrzenia w wodę. Od tej chwili w kranach mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław płynie wysokiej jakości triasowa i jurajska woda ujmowana z nowych studni głębinowych, a nie jak wcześniej wody z kopalni Olkusz-Pomorzany tzw. „kopalniana”.

Dwie zmodernizowane i trzy nowe studnie, zapewniają mieszkańcom wodę bogatą w szereg mikroelementów i dobrze zmineralizowaną m. in. o:

– wapń (ok.75 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa;

– magnez (ok.15 mg/l), który spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami;

– żelazo (10 µg/l), które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny);

– fluor (ok.0,10 mg/l), który zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa;

– fosfor (0,01 mg/l P2O5), który bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości;

– chlor w postaci chlorków (15 mg/l), który uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.

1 lutego przedsiębiorstwo wyłączyło z eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu („Fabrykę wody”), która przez 39 lat służyła firmie i mieszkańcom. To była przełomowa chwila dla firmy jak i regionu olkuskiego. Nowy system zaopatrzenia w wodę był wymuszony przez planowane zamknięcie kopalni. Podczas zmian zasilania Przedsiębiorstwo prowadziło stały dodatkowy monitoring jakości wody – przeprowadzane były badania jakościowe wody, a wyniki były przedstawiane do wiadomości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu. Przeprowadzane badania potwierdziły wysoką jakość wody ujmowanej z nowo wykonanych studni, która spełnia wszelkie normy jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Tegorocznemu Światowemu Dniu Wody przyświecało hasło towarzyszące „ścieki”, które miało uświadomić zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami. Dlatego też konferencja, która odbyła się 31 marca w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, została zatytułowana „Ochrona źródeł wody”. Wodociągi Olkuskie wraz ze Starostwem Powiatowym i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu zorganizowało konferencję, której celem było uświadomienie, jak ważnym tematem jest ochrona źródeł wody w kontekście nielegalnych zrzutów nieczystości. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu złożył szczególne podziękowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olkuszu - Agacie Knapik, a także Staroście Powiatu Olkuskiego – Pawłowi Piasnemu i Wicestaroście Powiatu Olkuskiego – Janowi Orkiszowi za współpracę.

Zorganizowana konferencja była też okazją, aby ogłosić laureatów I edycji konkursu literacko-plastycznego „Chrońmy źródła wody”, którego organizatorami było Stowarzyszenie Teatralno-Literackie działające przy Zespole Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

10 maja odbył się Dzień Pracownika Służb Komunalnych. Tegoroczne obchody tego święta uświetniła wizyta Wicewojewody Małopolskiego - Piotra Ćwika, który wręczył złote medale za długoletnią służbę sześciu pracownikom Olkuskich Wodociągów przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

24 czerwca 2017 r. pracownicy Spółki wyruszyli na wycieczkę, by zwiedzić Szlak Tatarski, Białowieżę, Augustów i Wilno.

17 lipca na emeryturę odszedł Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych – Marek Kajda (po 10 latach pracy). Nowym Wiceprezesem Zarządu został Grzegorz Cebo – pracownik Spółki od 2003 roku, który od 2007 roku był Zastępcą Kierownika Wydziału Mechaniczno-Energetycznego w Spółce. Przez 10 lat był członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa, w tym 4 lata Zastępcą Przewodniczącego tejże Rady.

W lipcu  Szczurek Gutek wraz z pracownikami Olkuskich Wodociągów zapraszał dzieci i dorosłych do zwiedzenia Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu śladem Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej. Od grudnia 2016 roku Olkuską Oczyszczalnię odwiedzali uczniowie nie tylko z Olkusza czy powiatu olkuskiego, ale i innych miejscowości z województwa małopolskiego.

1 sierpnia na olkuskim rynku podczas TOUR de POLOGNE pojawiło się stanowisko Wodociągów Olkuskich, gdzie posmakować można było bezpłatnie wody z ujęć głębinowych nowego systemu zaopatrzenia w wodę. Woda z saturatora rozlewana była przez pracowników Przedsiębiorstwa. Woda pochodziła z ujęć głębinowych nowego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Klucz i Bolesławia, które zostały wykonane w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody pitnej mieszkańcom po likwidacji kopalni.

W grudniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu wraz ze Szkołą Podstawową Nr 6 im. F. Chopina w Olkuszu przeprowadziły konkurs informatyczno - ekologiczny pod hasłem Woda to źródło życia, gdyż „jesteśmy tym co pijemy i jemy, jemy to co wyrośnie, wyrośnie takie jak gleba, gleba taka jak o nią dbamy i co do niej wyrzucamy. Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z Miasta i Gminy Olkusz.

 

2018

22 marca świętowaliśmy Dzień Wody. Temat Światowego Dnia Wody w 2018 roku to „Natura dla wody". Od dwóch lat inicjatywy edukacyjne Wodociągów wspierał Starosta Olkuski. Celem konferencji było uświadomienie, jak ważnym tematem jest dbanie o naturalne środowisko w kontekście ochrony źródeł wody i nielegalnych zrzutów nieczystości. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - dr Agata Knapik  w swoim wystąpieniu przypomniała historię obchodów Światowych Dni Wody. Wiceprezes Olkuskich Wodociągów – Grzegorz Cebo zaprezentował nowy system zaopatrzenia w wodę dla regionu olkuskiego. Przedstawił także działania, jakie podejmuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu w zakresie ochrony zasobów naturalnych.  Pan  Józef Niewdana – Prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy zaprezentował „Skutki odprowadzania ścieków komunalnych do ziemi”, wraz ze szczegółowymi pomiarami dla każdej z Gmin. Na koniec prof. dr hab. inż. Jacek Motyka – z Akademii Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, przedstawił referat pod tytułem „Wpływ zatapiania kopalni rud cynku i ołowiu Trzebionka na stosunki wodne w rejonie chrzanowskim”.  Ekologiczną konferencję uświetnił konkurs literacko-plastyczno-ekologiczny pn. „Chrońmy źródła wody” organizowany przez Olkuskie Wodociągi i Stowarzyszenie Teatralno-Literackie.

 • maja odbyła się XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego. Przedsiębiorstwo po raz pierwszy postanowiło wysłać do boju pracowników. W Spartakiadzie wzięło udział 61 przedsiębiorstw z całego kraju. W sumie do rywalizacji przystąpiło ponad 2 tysiące zawodników.

Nasi pracownicy odnieśli ogromny sukces, zajmując czołowe miejsca w poszczególnych konkurencjach:

I – miejsce - wyścig na torze Formuły 1: Dawid Szafarczyk,

I – miejsce - wyścig rowerami czterokołowymi: Dawid Borecki,

II – miejsce - ruroskoczki:   Joanna Michalska, Monika Walnik, Wojciech Kędzierski, Rafał Żak, Dawid Nocoń, Zdzisław Siwiecki, 

W klasyfikacji generalnej zajęliśmy bardzo wysokie 7 miejsce.

5-7 czerwca odbyła się XXVI edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018. Ponad 300 wystawców z całej Europy i goście spotkali się w nowoczesnym obiekcie, by rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach i zagadnieniach dotyczących branży. Tematem przewodnim wystawy były metody zagospodarowania osadów ściekowych. 

 „Woda – dar bezcenny” pod takim tytułem odbyło się 15 czerwca Szkolne Święto Wody w Zespole Szkół Nr 2 w Bukownie (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. St. Reymonta i Gimnazjum Nr 2). Olkuskie Wodociągi znalazły się wśród zaproszonych gości. Pan Grzegorz Cebo - Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu oraz Pani Dorota Stach - Kierownik Laboratorium Badania Wody i Ścieków uświadamiali zebranym, jak ważną rolę w naszym życiu pełni woda i skąd bierze się w naszych kranach.

W czerwcu odbyła się wycieczka do Budapesztu. Nasza załoga następny rok z rzędu miała możliwość w ramach funduszu socjalnego zwiedzać kolejne piękne miasto Europy.

12 lipca w trosce o mieszkańców, w upalne dni Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu wraz z Gminami zaoferowało dwie formy ochłody: kurtynę wodną i zdrój uliczny. Zdroje uliczne wody pitnej stanęły w ważnych miejscach komunikacyjnych w Olkuszu, Bukownie, Bolesławiu i Kluczach. Oficjalne przekazanie zdrojów w obecności włodarzy partnerskich gmin i władz olkuskich wodociągów nastąpiło w każdej z miejscowości. Burmistrzowie i wójtowie gmin obdarowywali przechodniów kolorowymi bidonami i kubkami, a każde dziecko na pamiątkę otrzymało niebieski balonik. 

W sierpniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zakończyło prace modernizacyjne związane ze zmianą systemu dezynfekcji wody na ujęciu wody w Podlesiu Rabsztyńskim. Pozytywne skutki tej inwestycji mieszkańcy zaopatrywani z w/w ujęcia mogli odczuć przede wszystkim dzięki poprawie właściwości smakowych i zapachowych wody, z której korzystają na co dzień. Wdrożenie nowej technologii pozwoliło ograniczyć wykorzystanie podchlorynu sodu, którego obecność w wodzie wodociągowej jest niezbędna z uwagi na konieczność stałego dezynfekowania sieci wodociągowej. Wiele zalet technologii z promieniami ultrafioletowymi w stosunku do tradycyjnych metod sprawiło, że jest ona coraz to chętniej stosowana zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Przede wszystkim jest to proces czysto fizyczny, który nie zmienia smaku i zapachu wody.

25 sierpnia odbyła się  III edycja Festynu Osiedlowego „Piknik w Dolince 2018" tym razem w towarzystwie Wodociągów Olkuskich, których stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

28 sierpnia Olkuskie Wodociągi wraz ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim w Olkuszu oraz olkuskim Sanepidem podpisały Akt partnerstwa w działaniach edukacyjnych w dziedzinach ekologii, kultury i literatury na terenie powiatu olkuskiego.

We wrześniu olkuska „Budowlanka” uruchomiła nowe kierunki pod patronatem Wodociągów Olkuskich tj. Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Inżynierii Sanitarnej, Monter Sieci i Instalacji Sanitarnych. Rozpoczął się także konkurs krasomówczy „EkoTeatr” organizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu.

20 września otwarto Uniwersytet profesora Wodniczka - edukacja ekologiczna dla najmłodszych. To projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu we współpracy z 4 gminami powiatu olkuskiego – Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław.

Otwarto także terenową ścieżkę edukacyjną „Bez wody nie ma życia”. To projekt realizowany przez Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy we współpracy z Przedsiębiorstwem. Obu projektów nie udałoby się zorganizować gdyby nie wsparcie finansowe w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu edukacji ekologicznej.

25 października beneficjent Projektu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”

 

2019

24 stycznia miało miejsce spotkanie z radnymi rad miejskich i gminnych. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu pogratulował wszystkim radnym sukcesu wyborczego. Tematyką spotkania była prezentacja przez Spółkę Planu Wieloletniego, szczególnie w odniesieniu do planowanych inwestycji w Gminie Olkusz, specyfika taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław, z uwzględnieniem progu akceptowalności cenowej, przedstawienie programu „Odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych”, a także koncepcja Olkuskich Wodociągów na rozwój przedsiębiorstwa w kolejnych latach.

14 marca odbyło się spotkanie z radnymi rad miejskich i gminnych. Tym razem tematem zebrania był system odbioru ścieków. W trakcie wizyty na terenie olkuskiej oczyszczalni radni mieli okazję poznać procesy technologiczne oraz główne problemy związane z omawianym zagadnieniem.

19 marca pod hasłem „Woda dla Wszystkich” odbył się tegoroczny Światowy Dzień Wody. Dla Olkuskich Wodociągów świętowanie Dnia Wody rozpoczęło się już w październiku 2018 r., kiedy przeprowadzony został I etap (gminny) konkursu krasomówczego ekoTEATR.

22 marca odbył się II etap konkursu ekoTEATR oraz konferencja poświęcona tematyce wody i umiejętnym gospodarowaniu jej zasobami. Na temat idei obchodów Światowego Dnia Wody opowiadała Pani inspektor Agata Knapik. Główną nagrodą w konkursie teatralno-ekologicznym był zdrój wodny dla szkoły, czyli profesjonalne urządzenie podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej naszego nowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Prezes Olkuskich Wodociągów Pan Alfred Szylko nagrodził także zdrojem wodnym przedstawicieli pozostałych gmin biorących udział w konkursie. Dzięki temu zdrową i bezpieczną wodą będą mogli cieszyć się także uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bukownie, Szkoły Podstawowej w Chechle i Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Krzykawie.

 

12 kwietnia rozstrzygnięto III edycję konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”.

Sala kinowa Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu wypełniła się laureatami konkursu wraz z opiekunami oraz nauczycielami, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu Pana Józefa Niewdany, Prezesa Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy pod tytułem "Zmiana źródeł zaopatrzenia w wodę w rejonie olkuskim i ochrona nowych źródeł".

Następnie zgromadzeni obejrzeli „Rozprawę sądową” w zakresie gospodarowania zasobami wody przygotowaną przez laureatów konkursu ekoTEATR – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bukownie: Adama Grześka, Jana Kopę i Bartosza Łonaka. Opiekunem uczniów była Pani Joanna Nowak.

15 maja odbył się Dzień Pracownika Służb Komunalnych. Dzięki inicjatywie Prezesa Spółki Pana Alfreda Szylko to dla pracowników Przedsiębiorstwa dzień wyjątkowy. Właśnie podczas obchodów tego święta wręczane są pracownikom złote medale za długoletnią służbę, przyznane przez Prezydenta RP. Odznaczenia zasłużonych wodociągowców to dodatkowa nagroda za ciężką pracę w służbie mieszkańcom. Uroczystość w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu uświetniła wizyta Wicewojewody Małopolskiego – Zbigniewa Starca, który uroczyście wręczył złote medale za długoletnią służbę pracownikom Olkuskich Wodociągów przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Pięcioro pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zostało odznaczonych złotymi medalami za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Byli to: Teresa Curyło, Piotr Dybich, Paweł Piątek, Urszula Majcherkiewicz, Anna Stefańska.

3 czerwca w czasopiśmie „BUSINESSPL’’ ukazał się artykuł poświęcony Olkuskim Wodociągom.

W czerwcu nasi pracownicy w ramach funduszu socjalnego zwiedzali Warszawę.

19 lipca odbyła się uroczystości Roku jubileuszowego PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ - 100 lat 1919-2019. Na uroczystość został zaproszony Zarząd Spółki.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu Agatę Knapik, Wicewojewodę Małopolskiego Zbigniewa Starca, Starostę Olkuskiego Bogumiła Sobczyka i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Jarosława Foremnego. Symbolicznego poświęcenia tablicy dokonał Ksiądz Dziekan Dekanatu Olkuskiego Henryk Chmieła.

29 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się uroczystość, która uświetniła obchody 100-lecia istnienia służb sanitarnych w Polsce. Nasze Przedsiębiorstwo zostało docenione przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jako dostawca wody najwyższej jakości.

 

2020

1 stycznia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu wprowadziło nowe rozwiązania w celu poprawy jakości świadczonych usług poprzez nadanie każdemu odbiorcy jego indywidualnego numeru rachunku bankowego.

6 lutego został wdrożony system Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) związany z elektronicznym fakturowaniem. Zarejestrowany użytkownik eBOK-a może wyrazić zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. To wygodna forma rozliczeń – faktura jest dostępna w dniu wystawienia, można ją odebrać w dowolnym miejscu, tam gdzie jest dostęp do Internetu. Poza tym dbamy o środowisko, nie gromadząc w domu papierowych dokumentów.

20 lutego odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna w Szczyrku „Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN”. Prestiżową statuetką „Klucz Sukcesu” został uhonorowany Prezes PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu Alfred Szylko za osiągnięcia w zakresie zarządzania i za budowę nowoczesnego przedsiębiorstwa wod-kan. Prezes Alfred Szylko odebrał statuetkę „Klucza Sukcesu” z rąk Adama Grzeszczuka, prezesa BMP. Laudację o laureacie wygłosił Piotr Ziętara, prezes MPWiK S.A. w Krakowie. „Klucz Sukcesu” to statuetka, którą redakcja magazynu „Kierunek Wod-Kan" i portalu kierunek wodkan.pl przyznaje osobom i zakładom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej branży wod-kan. Prestiżowe statuetki „Klucza Sukcesu” przyznawane są dla menadżerów, specjalistów, ludzi nauki  za całokształt pracy i wybitne osiągnięcia dla danej branży oraz dla firm za przełomowe inwestycje czy osiągnięcia rynkowe. 

20 marca wybuchła epidemii koronawirusa w Polsce, w związku z czym Spółka na bieżąco monitorowała sytuację epidemiczną w kraju. Wdrożyła wszystkie zalecenia instytucji państwowych, organizując pracę załogi w sposób, który zapewnił maksymalne bezpieczeństwo jej członków oraz klientów Przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki wyposażył pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej, ograniczył do niezbędnego minimum kontakty bezpośrednie z odbiorcami oraz wdrożył zasady rotacji pracowników w sposób minimalizujący kontakty poszczególnych brygad, w celu zapewnienia ciągłej obsługi strategicznych obiektów. Ścisła współpraca z innymi przedsiębiorcami wodociągowo – kanalizacyjnymi w zakresie wypracowania standardów funkcjonowania podmiotów zarządzających infrastrukturą krytyczną w okresie pandemii pozwoliła na zachowanie ciągłości i sprawności działania. Stan epidemii koronawirusa trwa po dzień dzisiejszy z różnym nasileniem w poszczególnych okresach, w związku z czym Zarząd Spółki na bieżąco dostosowuje standardy pracy do panujących warunków epidemicznych.

30 kwietnia zakończono prace w projekcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”. Przedmiotem Projektu było wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w rejonie następujących ulic: Pocztowa, Miodowa, Łączna, Gołębia, Krótka, Kręta oraz Szkolna w Kluczach. Generalnym Wykonawcą robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej była firma HABAS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Dulęby 5. Podwykonawcą w zakresie branży drogowej był Boltech Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 37 w Bukownie.

22 maja podpisana została umowa na realizację zadania „Modernizacja budynku warsztatu na zaplecze socjalno – techniczne dla pracowników” z firmą ZRB Paciej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczasowe zaplecze socjalne (szatnie) oraz pomieszczenia sanitarne (zlokalizowane w budynku administracyjnym Przedsiębiorstwa przy ul. Kluczewskiej 4 w Olkuszu) nie spełniały norm zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Właściwe funkcjonowanie Przedsiębiorstwa to również konieczność modernizacji i doposażenia zalecza technicznego, jak i zaplecza socjalnego. Rozliczenie zadania nastąpiło na ogólną łączną wartość 1.555.038,46 zł (netto).

14 lipca Przedsiębiorstwo PWiK Sp. zo.o. wzięło udział w ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Gaszyn Challenge”. Gaszyn Challenge to ogólnopolska akcja, która polega na robieniu pompek. Te później przeliczane są na wsparcie finansowe leczenia osoby potrzebującej. Nasze Przedsiębiorstwo dostało nominację od Starosty Olkuskiego pana Bogumiła Sobczyka. W Olkuskich wodociągach 14 lipca 2020 r. odbyła się akcja #Gaszyn Challenge, której celem była pomoc dla Rafałka Szwajgiela z Olkusza, chorego na rdzeniowy zanik mięśni (zebrano 420 zł). W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

W sierpniu w 411 rocznicę ocalenia górników przedstawiciele Olkuskich Wodociągów pojawili się na Jasnej Górze. Historię o tym wydarzeniu nagłośnił historyk Franciszek Rozmus, po tym, jak odnalazł w bazylice w Częstochowie fresk określany jako „Zwraca żywcem pogrzebanych". Tematem przewodnim wyjazdu grupy olkuszan na Jasną Górę były związki miasta i jego dawnych mieszkańców z klasztorem jasnogórskim. W czasie potopu szwedzkiego w 1655 r. podkop pod klasztor na zlecenie szwedzkich wojsk wykonywali olkuscy górnicy. Według historycznych relacji, robili to bardzo opornie, nie chcąc przyczynić się do klęski polskich wojsk.

W sierpniu Olkuskie Wodociągi zostały fundatorem poidełek dla czworonożnych przyjaciół. Zarząd olkuskich wodociągów w trosce o ich dobro zafundował  poidełka, aby mogły zaspokoić pragnienie w upalne dni. Poidła zostały ustawione pod Domem Kultury w Olkuszu oraz pod Chatą Kocjana w Rabsztynie. Czworonożni przyjaciele znaleźli również dla siebie „łyk" wody dla ochłody przy Klubie Osiedlowym „Krecik" na osiedlu Młodych w Olkuszu oraz w Parku Rekreacyjno – Krajobrazowym „Silver Park" w Olkuszu.

Zgodnie z koncepcją Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana Romana Piaśnika, Radnego Pana Wojciecha Ozdoby oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w Olkuszu Pana Prezesa Alfreda Szylko i Pana wiceprezesa Grzegorza Cebo – w Dolince „wyrosło” ogromne czerwone serce. To Serce to pojemnik na nakrętki. Kapsle były zbierane przez SIMO - Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej – na cele charytatywne.

30 września wręczono Pracownikom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ZŁOTE MEDALE za długoletnią służbę. Uroczystość odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Złote medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, wręczył pracownikom Wodociągów Olkuskich wojewoda małopolski – Łukasz Kmita. Pięcioro pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zostało odznaczonych złotymi medalami za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Byli to: Elżbieta Kajda, Danuta Rogóż, Tomasz Pasek, Jerzy Pacan, Czesław Nowak.

2 października odbyło się spotkanie branżowe „Zagospodarowanie osadów ściekowych” w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w Olkuszu. W tematykę spotkania wprowadził zebranych Dyrektor ds. technicznych Chrzanowskich Wodociągów Pan Szymon Wyrwik. Na spotkaniu zostały przedstawione informacje dotyczące aktualnych przepisów prawnych dotyczących odpadów, a także wymagań i procedur dla osadów ściekowych w przypadku stosowania komunalnych osadów ściekowych, które są bezcennym źródłem biogenów. Następnie wiceprezes Zarządu pan Grzegorz Cebo omówił aktualnie stosowaną linię przeróbki osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu. Kolejnym blokiem spotkania były wystąpienia dwóch firm: „Ekoprod” z Bytomia, która zaprezentowała nowe rozwiązania dla gospodarki osadowej oraz „Ascon-Projecst” – przedstawiciele włoskiej firmy NEWLISI w Polsce, która przedstawiła technologię redukcji i neutralizacji osadu oraz zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalniach ścieków komunalnych.

 

2021 ROK JUBILEUSZOWY

W styczniu 2021 roku Przedsiębiorstwo zakończyło proces restrukturyzacji majątkowej systemu zaopatrzenia w wodę.  Po wybudowaniu i uruchomieniu nowego systemu zaopatrzenia w wodę Spółka dokonała przeglądu nieruchomości związanych ze ,,starym’’ systemem zaopatrzenia oraz przyjęła koncepcję zagospodarowania tego majątku. W wyniku przeglądu dokonano przekwalifikowania mienia pozafabrycznego do nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży, następnie po jego uporządkowaniu, czyli demontażu i likwidacji z odzyskiem armatury oraz wyposażenia, dokonano podziału geodezyjnego zabudowanych nieruchomości gruntowych. Po dokonaniu ich wyceny i akceptacji władz Spółki rozpoczęto proces ich sprzedaży. Od 2017 roku odbyło się łącznie kilkanaście postępowań przetargowych na sprzedaż przedmiotowego mienia. Ostatecznie w styczniu udało się zakończyć proces restrukturyzacji majątkowej z pełnym sukcesem. Spółka upłynniła wszystkie nieruchomości inwestycyjne, uzyskując w każdym przypadku cenę sprzedaży przewyższającą wartość rynkową nieruchomości oraz cenę wywoławczą. W skład upłynnionego mienia pozafabrycznego wchodziły następujące nieruchomości:

– Pompownia Wody Surowej

– Stacja Uzdatniania Wody wraz z całym kompleksem obiektów i budowli służących procesowi uzdatniania: akcelatory, budynek pompowni wody czystej i filtrów, osadniki, poletka osadowe, zbiorniki wody czystej, chlorownia, budynki warsztatowe i garażowe.

– Nieczynne ujęcie wody w Bukownie przy ul. Reymonta ,,Leśny Dwór’’

Ponadto Spółka dokonała transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Klucze, w wyniku której uzyskała prawo własności do gruntu, na którym posadowiona jest najbardziej wydajna studnia głębinowa Cieślin C-2 oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiona jest Przepompownia Jaroszowiec, upłynniając jednocześnie grunty pozafabryczne rolno-budowlane w sołectwie Kolbark, zakupione pod budowę ujęcia wody.

Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań promocyjno-edukacyjnych w dziedzinie ekologii m.in. o ufundowaniu fontanny dla Dolinki Olkuskiej, odświeżeniu zakładowej kroniki, opracowaniu edukacji on-line dla przedszkoli czterech gmin.

18 lutego Spółkę odwiedził Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita.

2 marca w podziemiach ratusza odbyło się uroczyste przekazanie przez założycieli Muzeum Wody w Olkuszu tj. Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu zabytkowych, drewnianych rur wodociągowych Miastu i Gminie Olkusz na ręce Pana Burmistrza Romana Piaśnika. Rury przeznaczone są na wystawę ekspozycyjną w obiekcie wieży ciśnień w podziemiach dawnego ratusza.

Przedsiębiorstwo oraz Stowarzyszenie w 2008 roku zaopiekowały się odnalezioną podczas prac rewitalizacyjnych olkuskiego runku, zabytkową, średniowieczną drewnianą rurą. Wtedy też zostało założone „Muzeum Wody", które zostało zlokalizowane w budynku administracyjnym po dawnej Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu.

Ekspozycja w podziemiach ratusza przedstawia historię Srebrnego Miasta. Jej elementem jest m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. Część ekspozycji jest poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Istotnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki.

22 marca odbyło się wyjątkowe święto „Dzień Wody” – w reżimie sanitarnym. Olkuskie Wodociągi kontynuują cieszącą się ogromnym zainteresowaniem edukację ekologiczną pn. „Uniwersytetu profesora Wodniczka”. Są to stacjonarne zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III dotyczące troski o zasoby wodne. Trwająca od blisko roku pandemia i związane z nią ograniczenia oznaczały wstrzymanie działań edukacyjnych na „Uniwersytecie”. Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom w edukacji oraz przy zachowaniu wszystkich wytycznych sanitarnych, skierowaliśmy działania edukacyjne do grupy przedszkolaków, by zaszczepić proekologiczne postawy u najmłodszych. Oferta skierowana była do blisko 2 500 dzieci – wychowanków przedszkoli z gmin: Olkusz, Klucze, Bukowno oraz Bolesław. Placówki otrzymały komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzanie zajęć w swoich grupach przedszkolnych – scenariusz zajęć oraz materiały dla dzieci. Najmłodsi otrzymali także pamiątkowe legitymacje oraz drobne upominki. Koncepcja zajęć oparta była na bajce uczestniczącej, gdzie główną bohaterką była przyjaciółka Profesora Wodniczka – Kropelka Ambrelka zamieszkująca Królestwo Wody. Tym sposobem nasza Wodociągowa rodzina powiększyła się.

31 marca pracownicy Wydziałów TE, TW i TM przenieśli się do zmodernizowanego budynku socjalno-technicznego.

31 marca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach realizowanego od 2017 r. „Programu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miasta Bukowno” sfinalizowało inwestycję na terenie oczyszczalni ścieków w Bukownie przy ul. Puza 5a tj. montaż stacji zlewnej przeznaczonej do przyjmowania nieczystości ciekłych pochodzących z terenu miasta Bukowno. Celem programu realizowanego przez PWIK przy współudziale Burmistrza Miasta Bukowno jest zapewnienie odbioru wszystkich nieczystości ciekłych powstających na terenie danej nieruchomości, a następnie ich wprowadzenie na stację zlewną i oczyszczenie na oczyszczalni ścieków. Zainstalowanie punktu zlewnego w Bukownie ma skrócić odległość transportu przewoźnikom świadczącym usługi w zakresie transportu i opróżniania zbiorników bezodpływowych, a co za tym idzie kosztów ponoszonych za transport na stację zlewną zlokalizowaną na terenie oczyszczalni ścieków w Olkuszu przy ul. Wspólnej 33. Zamontowana stacja zlewna dla dowożonych nieczystości ciekłych to urządzenie, które identyfikuje zarówno przewoźników świadczących usługi oraz adres nieruchomości, a także mierzy ilości odprowadzanych ścieków.