Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Woda


Wyniki analiz dla poszczególnych ujęć wody

Gmina Olkusz (ujęcia lokalne) >>otwórz<<
Gmina Klucze (ujęcia lokalne) >>otwórz<<
Gmina Bukowno (ujęcia lokalne) >>otwórz<<
Parcze - zbiornik (nowy system zaopatrzenia wody) >>otwórz<<

Jakość wody

Laboratorium wykonuje badania wody z sieci wodociągowej z częstotliwością ok. 10 punktów na sieci raz w tygodniu przez cały rok oraz badanie ze wszystkich czynnych ujęć wody raz w miesiącu. Ponadto badania wody ze zbiornika wody czystej w Olkuszu z częstotliwością raz dziennie, nie wyłączając świąt i dni wolnych od pracy.

Na podstawie tych badań możemy stwierdzić, że woda z sieci wodociągowej powiatu olkuskiego nadaje się bezpośrednio do spożycia – nawet bez konieczności gotowania, oraz że woda płynąca z naszych kranów  posiada optymalny skład mineralny zapewniający właściwe funkcjonowanie organizmu i jest wolna od obecności bakterii chorobotwórczych.

Warto wiedzieć, że instalowanie filtrów do wody może pogarszać jej jakość. Głównie pogorszeniu może ulec skład bakteriologiczny wody. Właściwie wykonana oraz regularnie eksploatowana wewnętrzna instalacja wodociągowa jest wystarczająca do utrzymania właściwego składu wody. Dlatego każde działanie ingerujące

w jej jakość (filtry i inne) może prowadzić do zachwiania odpowiedniego składu wody.

Systematyczną kontrolę jakości wody – oprócz laboratorium wodociągowego prowadzi niezależnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu.

Poziom wskaźników naszej wody, określonych w przepisach prawnych, utrzymuje się na prawidłowym i stałym poziomie.

Wymagania stawiane poszczególnym wodom przez Ministra Zdrowia  pokazują jak niewielkie wymagania stawiane są dla wód mineralnych, źródlanych i stołowych, a jakim obostrzeniom podlega woda wodociągowa aby była zdatna do picia. Końcową interpretację pozostawiamy jednak każdemu konsumentowi, ponieważ to właśnie Państwo decydują

o tym, jaką wodę chcą pić.

Woda z nowego systemu zaopatrzenia w wodę

Woda z nowego systemu zaopatrzenia jest wodą z ujęć głębinowych zlokalizowanych w gminie Klucze zrealizowanych w ramach Kontraktu W11 „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław

i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”, który jest częścią projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I".

Woda, która dostarczana jest do naszych domów jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach. Zawiera w swoim składzie m.in.:

 • wapń, który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
 • magnez, który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę

w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.

 • żelazo, które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
 • fluor jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
 • fosfor składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości, w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, odgrywa bardzo dużą rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
 • chlorki są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
 • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.13-16 stopni niemieckich.

 

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych, naczyniach do gotowania oraz wszelakich urządzeniach AGD. Woda ze względu na właściwości geologiczne terenu (Jura Krakowsko-Częstochowska) zawiera znaczne ilości wapnia.

W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń ze względu na wytrącanie się kamienia.

Woda pochodząca z ujęcia jest wolna również od obecności jonów metali szkodliwych np. ołowiu i kadmu. Badania wody wykonywane w tym zakresie nie wykazały obecności tych metali w wodzie w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości. Zazwyczaj w wyniku analizy z użyciem nowoczesnych metod instrumentalnych, przyrząd nie wskazuje

w ogóle sygnału, lub sygnał jest tak słaby, że interpretuje się go jako interferencje pochodzące od urządzenia, a nie właściwą zawartość analitu w wodzie.

 

Ze względu na bezpieczeństwo jakości wody Przedsiębiorstwo stosuje chlorowanie. Stanowi ono zapewne dyskomfort dla mieszkańców ze względu na charakterystyczny zapach. Zapewniamy, że występująca dawka chloru jest dopuszczalna

w wodzie, jest pod stałą kontrolą i nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

 

Podsumowując: olkuska woda jest dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym

i fizykochemicznym, nie będzie wymagała chemicznych „ulepszaczy”, ponieważ pobrana prosto z „serca ziemi” poddawana będzie jedynie dezynfekcji.

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium wodociągowe, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie Sanepidu, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne.

Badania wody

Laboratorium Badania Wody i Ścieków zlokalizowane jest dawnej na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wspólnej 2c w Olkuszu.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji >>otwórz<<, którego zakres znajduje się na stronie internetowej PCA - www.pca.gov.pl >>otwórz<<

Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie analiz wody w zakresie monitoringu kontrolnego i niektórych parametrów monitoringu przeglądowego w całym zakresie własnych metod. Decyzja Sanepidu >>otwórz<<

Wykonujemy analizy na zlecenie Klientów zewnętrznych.

Wyniki analiz są uznawane przez wszystkie organy nadzorujące i kontrolujące.

Gwarantujemy sprawną obsługę i wysoką jakość naszych usług.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 642 13 25.

Procedura zlecenia badania wody

Badanie wody można zlecić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 13:00.

Zlecenie można podpisać osobiście w laboratorium lub zlecić drogą mailową i podpisać w dniu pobrania próbki przez naszego pracownika (zlecenie podpisuje osoba upoważniona). W przypadku braku możliwości złożenia podpisu osoby zlecającej badanie wody prosimy o wypełnienie formularza dla pełnomocnika (link do pełnomocnictwa).

 

W przypadku zleceń realizowanych drogą mailową,     przesyła wszystkie niezbędne informacje na adres email: nl@pwik.olkusz.pl

Dane potrzebne do przyjęcia zlecenia badania wody:

 1. Nazwa firmy/Imię i nazwisko
 2. Dokładny adres firmy/zamieszkania
 3. NIP/Pesel
 4. Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za zlecenie
 5. Adres e-mail
 6. Zakres zlecenia (parametry, które mają zostać zbadane - taką informację podaje jednostka, do której przedstawione będą wyniki badań)
 7. Sposób odebrania wyników (osobiście lub przesyłką pocztową)
 8. Wymóg stwierdzenia zgodności (tak/nie)
 9. Adres miejsca pobrania / nazwa próbki (w przypadku dostarczenia próbki przez Klienta)
 10. Pochodzenie próbki wody (np. woda wodociągowa, woda studzienna itp.)
 11. Urządzenia do uzdatniania wody – jeśli występują
 12. Ilość próbek badanych
 13. Cel badania (np. przedłożenie wyników jednostce kontrolującej np. Sanepid lub do celów własnych)

   Parametry objęte monitoringiem wg RMZ z dnia 07.12.2017r.

Zakres analiz fizykochemicznych:

Zakres analiz mikrobiologicznych:

Barwa

Mętność

Smak

Zapach

Stężenie jonów wodoru (pH)

Przewodność elektryczna

Chlor wolny w wodzie dezynfekowanej

Żelazo (dodatkowo tylko dla PPIS w Olkuszu)

Bakterie grupy coli

Escherichia coli

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

Enterokoki kałowe

 

 

 

 

 

Po otrzymaniu zlecenia laboratorium informuje Klienta o koszcie badania oraz dacie i godzinie pobrania próbki.

W przypadku przedłożenia wyników badań organom urzędowym, próbka do badania jest pobierana przez akredytowanego próbkobiorcę laboratorium. W pozostałych przypadkach Klient sam dostarcza próbki i zostaje poinformowany, w jaki sposób prawidłowo pobrać próbkę do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych

Procedura pobierania próbek wody >>otwórz<<.

Koszt analizy uzależniony jest od wykonywanego zakresu i dodatkowo obejmuje pobranie próbki oraz dojazd.

Cennik badania wody>>otwórz<<

Badanie wody można zlecić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 13:00.

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 13:00.

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

32-300 Olkusz, ul. Wspólna 2 c
tel. 32/ 642-13-25

Wyniki badań wraz z fakturą można odebrać w kasie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na ul. Kluczewskiej 4 lub zlecić wysłanie pocztą.

 

Godziny otwarcia kasy:

Poniedziałek – piątek : 8:00 – 14:00

Laboratorium nie udziela żadnych informacji dotyczących wyników analiz przed wcześniejszym uiszczeniem opłaty, która pobierana jest po wystawieniu sprawozdania z badań.

Procedura pobierania próbek wody

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PODCZAS POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK WODY ZGODNIE Z NORMAMI: PN ISO 5667-5:2017-10 ORAZ PN-EN ISO 19458:2007

 

1. Pobieranie próbek wody do badania mikrobiologicznego

 • Próbki wody do badania mikrobiologicznego pobiera sie do sterylnych pojemników.
 • Przed pobraniem należy zdjąć z kranu/zaworu urządzenia przeciwbryzgowe (np. sitka).
 • Odkręcić kurek/zawór z zimną wodą i spuszczać wodę swobodnym strumieniem przez co najmniej 3 minuty. Zamknąć kurek/zawór. Stabilizację składu wody uzyskuje sie po 3-5 minutach odpuszczania wody w przypadku wodociągu eksploatowanego i po 10-15 minutach w przypadku nowej, nie używanej instalacji odpuszczania wody.
 • Dokładnie wymyć kurek/zawór, spłukać wodą i zamknąć zawór.
 • Kurek metalowy zdezynfekować płomieniem ze specjalnej opalarki lub z tamponu z waty nasączonej spirytusem lub denaturatem.
 • Kranu z tworzywa sztucznego nie opalać, zanurzyć w środku dezynfekującym.
 • W przypadku pobierania z węża z tworzywa sztucznego – obciąć końcówkę węża ok. 5-8 cm, a następnie koniec zanurzyć w płynie dezynfekującym.
 • Otworzyć kurek/zawór i spuszczać wodę tak, aby sie nie rozbryzgiwała.
 • Otworzyć sterylne pojemnik chroniąc go przed zanieczyszczeniem.
 • Nie dotykając kranu pobrać wodę, która powinna swobodnie wypływać z kurka/zaworu wprost do pojemnika, zostawiając pęcherz powietrza. Natychmiast zamknąć pojemnik z wodą i trwale oznakować.

UWAGA: Opis próbki powinien zawierać informacje dotyczące miejsca pobrania, daty i godziny oraz rodzaju pobranej wody.

2. Pobieranie próbek wody do badania fizykochemicznego

 • Próbki wody do badania fizykochemicznego pobiera sie do butelek z tworzyw sztucznych.
 • Przed pobraniem należy zdjąć z kranu/zaworu urządzenia przeciwbryzgowe (np. sitka).
 • Kurek/zawór należy dokładnie umyć i ustawić strumień wypływającej wody, tak aby sie nie rozpryskiwała. Stabilizację składu wody uzyskuje sie po 3-5 minutach odpuszczania wody w przypadku wodociągu eksploatowanego i po 10-15 minutach w przypadku nowej, nie używanej instalacji odpuszczania wody.
 • Przed pobraniem próbki pojemnik opłukujemy woda wodociągową.
 • Wodę wlewamy do pojemnika ciągłym strumieniem aż do przelania sie (ważne jest aby pojemnik był napełniony wodą bez pęcherzyków powietrza tzn. „pod korek”).
 • Butelkę natychmiast zamknąć i trwale oznaczyć.  

   3. Postępowanie z próbkami w czasie transportu

   • Sposób pobierania próbki oraz warunki jej transportowania mają istotny wpływ na uzyskane wyniki badań.
   • Próbki przechowujemy oraz transportujemy w warunkach chłodniczych (torby chłodnicze z wkładami lodowymi lub inne specjalnie do tego przeznaczone pojemniki).
   • Próbki zabezpieczyć przez uszkodzeniem lub rozlaniem, ekspozycją na światło, zanieczyszczenia szyjek i korków butelek podczas pobierania jak i transportu próbek.
   • Próbki do badan mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania, możliwie jak najszybciej.

   INFORMACJE:

   W przypadku gdy to Klient dostarcza próbkę do badań, laboratorium nie odpowiada za sposób pobierania próbki oraz stan pojemników po przekazaniu Klientowi. Odpowiednia adnotacja tego stanu znajduje sie w formularzu zlecenia oraz sprawozdaniu z badania.

   Laboratorium może odmówić przyjęcia próbki jeżeli próbkę dostarczona przez Klienta nie jest zdatna do badania.