Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Formularze i wnioski


FW-PG1-R6-1-01 (V6)

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

                                                                                         (wzór)

FZ-PG1-R6-2-01 (V5)

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

                                                                                         (wzór)

FW-PG1-R6-2-02 (V4)

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

                                                                                         (wzór)

FZ-PG1-R6-4-1-01 (V5)

Zlecenie wykonania robót wodociągowo-kanalizacyjnych

                                                                                         (wzór)

FZG-PG1-R6-5.3-01 (V1)

Gotowość do odbioru częściowego/końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

                                                                                         (wzór) (wzór)

FP-PZ2-R3-9.1 -01 (V4)

Protokół przekazania dokumentacji geodezyjnej

                                                                                         (wzór)

FW-PG1-R6-6-01 (V5)

Wniosek o zawarcie/zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

                                                                                         (wzór)

FZ-PG1-R6-5.2-02 (V4)

Zlecenie nadzoru technicznego branżowego

                                                                                         (wzór)

FZA-PG1-0-0-02 (V4)

Oświadczenie zgoda

                                                                                         (wzór)

FZA-PG1-0-0-01 (V4)

Oświadczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych  (przewidywane)

                                                                                         (wzór)

FP-PG1-R6-6-01 (V2)

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości

                                                                                         (wzór)

FZA-PG1-0-0-04 (V5)

Oświadczenie współwłaścicieli

                                                                                         (wzór)

FZA-PG1-0-0-05 (V1)

Zgoda właściciela na zawarcie umowy wod. i/lub kan. przez najemcę

                                                                                         (wzór)

FW-PG1-R6-6-02(v1)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem PWiK Spółka z o.o. w Olkuszu

                                                                                         (wzór)

FZA-PG1-0-0-06 (V1)

Zgoda na przesyłanie e-faktur

                                                                                         (wzór)

FZA-PG1-0-0-07 (V1)

Wycofanie zgody na przesyłanie e-faktur

                                                                                         (wzór)

FZA-PG1-0-0-08 (V1)

Wniosek o zmianę adresu e-mail do przesyłania e-faktur

                                                                                         (wzór)

FW-PG1-R6-03 (v5)

Oświadczenie właściciela/osoby korzystającej z nieruchomości potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości

                                                                                       (wzór)

W Z Ó R

Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

                                                                                         (wzór)