Jesteś tutaj

Formularze i wnioski


AWARIA SYSTEMU.   TRWAJĄ PRACE NAPRAWCZE.   PRZEPRASZAMY

FW-PG1-R6-1-01 (V4)

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

FZ-PG1-R6-2-01 (V4) Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
FW-PG1-R6-2-02 (V3) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
FZ-PG1-R6-4-1-01 (V4) Zlecenie wykonania robót wodociągowo-kanalizacyjnych
FZ-PG1-R6-5.2-01 (V4) Wniosek o pełnienie nadzoru technicznego inwestorskiego
FP-PZ2-R3-9.1 -01 (V4) Protokół przekazania dokumentacji geodezyjnej
FW-PG1-R6-6-01 (V4) Wniosek o zawarcie/zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie
ścieków
 
FZ-PG1-R6-5.2-02 (V4) Zlecenie nadzoru technicznego branżowego
FZA-PG1-0-0-02 (V3) Oświadczenie zgoda
FZA-PG1-0-0-01 (V3) Stężenie i skład ścieków przemysłowych (przewidywane)
FP-PG1-R6-6-01 (V2)  Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości 
FZA-PG1-0-0-04 (V4) Oświadczenie współwłaścicieli
FZ-PG1-R6-7-01(V1) Zlecenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wod. - kan .
FZA-PG1-R6-6-03 (V4) Oświadczenie posiadacza nieruchomości