Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania


Jak rozliczane są należności za wodę i ścieki?

Rozliczenie należności z tytułu świadczonych usług zaopatrzenia w wodę i / lub odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o ceny i stawki opłat określone w obowiązującej taryfie w jedno, dwu lub trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie odczytu wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody .

Ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilości pobranej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków może zostać pomniejszona o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zamontowanego przez Odbiorcę po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych.

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza, przedsiębiorstwo wystawia fakturę na podstawie szacowanego zużycia. Rozliczenie za rzeczywistą ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków nastąpi po odczytaniu wskazań wodomierza.

Faktura jest wystawiana w miejscu świadczenia usług przez inkasenta lub w siedzibie przedsiębiorstwa i przesyłana listownie.

 

W jaki sposób można dokonać płatności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki ?

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie wystawionej faktury w terminie określonym w fakturze w następujących formach:

  • gotówką bezpośrednio do rąk inkasenta
  • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Przedsiębiorstwa:

Kasa czynna jest w dni robocze:
Poniedziałek, wtorek w godz. od 8:00 do 14:00
Środa w godz. 9:00 do 17:00 z przerwą 13:00-14:00
Czwartek, piątek w godz. od 8:00 do 14:00

przelewem na konto bankowe Przedsiębiorstwa wskazane na fakturze:

  • Bank PEKAO S.A.: 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523
  • Bank Śląski S.A.: 23 1050 1618 1000 0008 0128 6311

Podając w tytule przelewu Nr faktury, Kod Nabywcy / Płatnika.

 

Co zrobić w przypadku śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług?

W przypadku śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług będącego osobą fizyczną umowa o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków wygasa.

Przedsiębiorstwo po wygaśnięciu umowy zaprzestaje świadczenia usług a w szczególności dokonuje odcięcia dostawy wody i / lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Spadkobierca lub osoba korzystająca z nieruchomości może bez przerywania ciągłości świadczenia usług zawrzeć z Przedsiębiorstwem stosowną umowę.

Umowa jest zawierana na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez spadkobiercę lub osobę korzystającą z przedmiotowej nieruchomości [link do Chcę zostać Klientem/zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – przejęcie istniejącego…