Jesteś tutaj

Zakończenie prac na Projekcie


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”

 

Przedmiotem Projektu było wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w rejonie następujących ulic:

Pocztowa, Miodowa, Łączna, Gołębia, Krótka, Kręta oraz Szkolna w Kluczach.

 

W dniu 25.10.2018r. Beneficjent Projektu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu

podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu

w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowa nr: RPMP.05.03.02-12-1025/17-00-XVII/413/FE/18 z dnia 25.10.2018r.

Aneks nr 1 do Umowy RPMP.05.03.02-12-1025/17-00-XVII/413/FE/18 z dnia 05.08.2020r.

 

Początkowa wartość Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 4 412 328,99 zł brutto PLN.

Dofinansowanie ze środków UE: 1.835.931,33 PLN.

 

Wartość Projektu po rozliczeniu:

Całkowita wartość Projektu: 4 131 664,97 brutto PLN

wydatki kwalifikowane 2 967 180,99 PLN

wydatki niekwalifikowane 1 164 483,98 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 1 721 558,41 PLN

wkład własny (od kwalifikowanych) 1 245 622,58 PLN

Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 08.07.2019r. Generalnym Wykonawcą robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej

była firma HABAS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Dulęby 5.

Podwykonawcą w zakresie branży drogowej był Boltech Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 37 w Bukownie.

 

Roboty zostały zakończone i potwierdzone protokołem odbioru z dnia 30.04.2020r.

Infrastruktura została przekazana do użytkowania.

Aktualnie trwają prace przyłączeniowe.

 

Zrealizowany zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości 1,402 km:

 Kanały grawitacyjne z rur PP DN200 -1,205 km

 Kanały grawitacyjne z rur PVC DN160 - 0,197 km

Przebudowa przewodów wodociągowych o całkowitej długości 1,954 km:

Przebudowa sieci wodociągowej DN160, DN110, DN80, DN63 - 1,211 km

Budowa przyłączy wodociągowych od sieci do granicy DN40 - 0,242 km

Budowa przyłączy wodociągowych od granicy DN40 - 0,501  km

Odtworzenia nawierzchni dróg na długości 1,541 km (powierzchnia 6459 m2)

 

Efekt ekologiczny: Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu do sieci kanalizacyjnej winno zostać podłączonych 300 osób (75 nieruchomości x wskaźnik 4 osoby na jeden przyłącz).

Infrastruktura wodociągowa była realizowana w ramach projektu kompleksowego.

Wymiana przyłączy wodociągowych prowadzona była do zestawów wodomierzowych.

 

Koszty budowy przyłączy (na całej długości, począwszy od włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej bądź wodociągowej)

stanowiły koszty niekwalifikowane (zostały pokryte ze środków własnych Przedsiębiorstwa).

 

IZ RPO WM pismem z dnia 09.07.2020r. zaakceptowała budżet Projektu uwzględniający rzeczywiste rozliczenie inwestycji po obmiarach,

jak i zakwalifikowała jako koszty kwalifikowane wartość odtworzenia dróg w całej szerokości.

Bieżące informacje: