Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Ochrona Danych Osobowych


Szanowni Państwo,

Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Iwona Gołąb-Kobylińska;  tel. 728 46 99 03;  adres e-mail: iod@pwik.olkusz.pl

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4; NIP 637 17 43 980 (dalej: Przedsiębiorstwo) przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”). Mają one charakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję że:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4; NIP 637 17 43 980

Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem   e-mail: zarzad@pwik.olkusz.pl;  za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz, bądź osobiście pod adresem ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz

2) Z inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem iod@pwik.olkusz.pl, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz, bądź używając dodatkowych danych kontaktowych zamieszczonych na naszej stronie internetowej https://pwik.olkusz.pl/odo

3) przetwarzamy Państwa dane osobowe ponieważ jest to zwróciliście się do nas ze sprawą, którą chcemy zrealizować.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  

Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie, które przetwarzamy za pomocą monitoringu
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • nasi pracownicy upoważnieni przez Przedsiębiorstwo;
 • firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług:
 • oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
  i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

7) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie  ( art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji;

10) Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.