Jesteś tutaj

TARYFA na rok 2018


K O M U N I K A T

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu zgodnie z art. 24 ust.7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (z późn.zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podaje do publicznej wiadomości

 
T A R Y F Ę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław
na okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
 

zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXXVI/507/2017 z dnia 28.11.2017 roku. 1.   Informacje ogólne.   

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres 12 miesięcy: od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz określa warunki ich stosowania.

 

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r poz. 328, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 1566), zwanej dalej Ustawą oraz jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016r.  w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ogłoszonego w dniu 09 sierpnia 2017r.

 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie planowanych niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze i Gminy Bolesław.

 

2.   Rodzaj prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Bolesław, Gminy Klucze, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz znak: SO 7039/9/2002 z dnia 25.11.2002r.

 

3.   Rodzaj i struktura taryfy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu opracowało taryfy wieloczłonowe zawierające ceny i stawki opłat.

Sporządzona taryfa obejmuje:

a)  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfę niejednolitą zawierającą różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców za 1m3 dostarczonej wody i stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług, jednostkę odczytu wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego oraz rozliczenie należności.

b)  w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfę jednolitą zawierającą jednolite ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców za 1m3 odprowadzonych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej na Odbiorcę na okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług.

Opracowana taryfa zawiera stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.

 

4.   Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców usług:

Lp.

Zaopatrzenie
w wodę

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.

G 1W

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno-rodzinnych i wielorodzinnych

 

2.

G 2W

Odbiorcy produkcyjni

 

3.

G 3W

Obiekty użyteczności publicznej, gminy (za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych), odbiorcy pozostali

 

 

 

 

 

Lp.

Odprowadzanie ścieków

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.

G 1S

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno-rodzinnych i wielorodzinnych

 

2.

G 2S

Odbiorcy produkcyjni

 

3.

G 3S

Obiekty użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy

 

   

Opłaty abonamentowe dla taryfowych grup odbiorców usług:

  • od Odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

Lp.

Kategoria odbiorców usług

I

Zaopatrzenie w wodę

1.

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

2.

Odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody

3.

Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

4.

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

II

Odprowadzanie ścieków

1.

Odbiorcy rozliczani według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

  • od Odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych

Lp.

Kategoria odbiorców usług

I

Zaopatrzenie w wodę

1.

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

2.

Odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody

3.

Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

4.

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

II

Odprowadzanie ścieków

1.

Odbiorcy rozliczani według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

  • od Odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych

Lp.

Kategoria odbiorców usług

I

Zaopatrzenie w wodę

1.

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

2.

Odbiorcy rozliczani według norm zużycia wody

3.

Odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

4.

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

II

Odprowadzanie ścieków

1.

Odbiorcy rozliczani według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

5.   Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Taryfa dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług zawiera:

1)   Cenę za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach z Odbiorcami za ilość dostarczonej wody, ustaloną na podstawie odczytów wskazań wodomierzy lub na podstawie norm zużycia wody.

2)   Stawki opłat abonamentowych na Odbiorcę:

a)  w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - zł/okres rozliczeniowy,

b)  w rozliczeniach w oparciu o normy zużycia wody - zł/okres rozliczeniowy,

c)  w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta) - zł/okres rozliczeniowy,

d)  w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym - zł/okres rozliczeniowy.

3)   Cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta). W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art.
6 ust.1 Ustawy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

4)   Stawki opłat abonamentowych na Odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego, wodomierza głównego i dodatko-wego lub określoną w umowie - zł/okres rozliczeniowy.

5)   Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa zł/m3.

W rozliczeniach z Odbiorcami usług będą stosowane ceny i stawki opłat zawarte w poniższych tabelach:

5.1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Jednostka miary

1

2

3

4

 

G1W

 

 

 

Gospodarstwa domowe

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

i wielorodzinnyc

1)   Cena za 1m3 dostarczonej wody

  

2)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

 

a)   od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)   od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

 

3)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych

 

a)   od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)   od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

 

4)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych

 

a)   od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)   od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

5,70

  

18,18

 

14,38

 

21,98

 

11,36

 

25,00

 

 

21,20

 

 

28,80

 

 

11,36

 

 

31,82

 

 

28,02

 

 

35,62

 

11,36

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

 

 

zł/odb/m-c

 

zł/odb/m-c

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/3m-ce

 

zł/odb/3m-ce

 

 

zł/odb/3m-ce

 

zł/odb/3m-ce

 

G2W

 

 

 

Odbiorcy produkcyjni

1)   Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

2)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

 

a)   od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)   od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

 

3)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych

 

a)  od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)  od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)  od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)  od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

 

4)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych

 

a)  od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)  od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)  od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)  od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

5,85

 

 

 

18,18

 

 

14,38

 

 

21,98

 

11,36

 

 

 

 

25,00

 

 

21,20

 

 

28,80

 

 

11,36

 

 

 

 

31,82

 

 

28,02

 

 

35,62

 

 

11,36

zł/m3

 

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

 

zł/odb/m-c

 

zł/odb/m-c

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/2m-ce

 

zł/odb/2m-ce

 

 

 

 

zł/odb/3m-ce

 

 

zł/odb/3m-ce

 

 

zł/odb/3m-ce

 

 

zł/odb/3m-ce

 

 

G 3W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekty użyteczności publicznej, gminy (za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania

publicznych ulic i publicznych terenów zielonych), pozostali odbiorcy

 

 

1)   Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

2)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

 

a)   od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)   od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

 

3)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych

 

a)   od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)   od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

 

4)   Stawki opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych

 

a)   od Odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

b)   od Odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody

 

c)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

 

d)   od Odbiorców rozliczanych według wodomierza lokalowego

5,70

 

 

 18,18

 

14,38

 

21,98

 

11,36

 

 

 

25,00

 

 

21,20

 

 

28,80

 

 

11,36

 

 

 

 

31,82

 

 

28,02

35,62

 

11,3

zł/m3

 

 

 zł/odb/m-c

 

zł/odb/m-c

 

zł/odb/m-c

 

zł/odb/m-c

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

 

 

zł/odb/3m-ce

zł/odb/3m-ce

 

zł/odb/3m-ce

 

zł/odb/3m-ce

 

5.2.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Jednostka miary

1

2

3

4

G1 S

Gospodarstwa domowe

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

i wielorodzinnych

1)   Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

2)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

3)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

4)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

9,31  

 

 

4,16

 

 

 

 

 

8,32

 

 

 

 

 

 

12,48

zł/m3

 

 

zł/odb/m-c

 

 

 

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

 

 

 

 

zł/odb/3m-ce

G2 S

Odbiorcy produkcyjni

1)   Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

2)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

3)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

4)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

9,31

 

 

4,16

 

 

 

 

8,32

 

 

 

 

 

12,48

zł/m3

 

 

 

zł/odb/m-c

 

 

 

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

 

 

 

zł/odb/3m-ce

 

G3 S

Obiekty użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy

1)   Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

2)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

3)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych według wskazań urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

4)   Stawka opłaty abonamentowej od Odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych według urządzenia pomiarowego/wodomierza głównego lub wodomierza głównego i dodatkowego lub ilości określonej w umowie

9,31

   

 

 

4,16

 

 

 

 

 

8,32

 

 

 

 

12,48

 

zł/m3

 

 

 

zł/odb/m-c

 

 

 

 

 

zł/odb/2m-ce

 

 

 

 

zł/odb/3m-ce

 

5.3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa

Wśród odbiorców usług polegających na zbiorowym odprowadzaniu ścieków znajdują się także tacy, którzy wprowadzają ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa o stopniu zanieczyszczeń przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń. Mając na względzie zapewnienie niezawodności i ciągłości zbiorowego odprowadzania ścieków przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz konieczność motywowania odbiorców do usług do ograniczania zanieczyszczania ścieków przedsiębiorstwo wprowadziło stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Kryteria stosowania i wysokość opłat z tego tytułu została przedstawiona poniżej.

 

Lp.

Rodzaj substancji

Jednostka

Pierwszy stopień przekroczenia

Drugi stopień przekroczenia

Trzeci stopień przekroczenia

Dopuszczalna wartość1)

Stawka opłaty

w zł /m3 za okres

przekroczenia netto

Dopuszczalna wartość1)

Stawka opłaty

w zł /m3 za okres

przekroczenia netto

Dopuszczalna wartość1)

Stawka opłaty

w zł /m3 za okres

przekroczenia netto

1

                                   2

3

4

5

6

                   7

8

                     9

1.                     

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

10 - 15

25,04

15 - 20

31,30

> 20

37,56

2.                     

Zawiesiny ogólne

mg/l

400 - 500

500 – 600

> 600

3.                     

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

1000 - 1100

1100 – 1200

> 1200

4.                     

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

500 - 600

600 – 700

> 700

5.                     

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg C/l

500 - 600

600 – 700

> 700

6.                     

Azot amonowy

mg NNH4/l

200 - 250

250  – 300

>300

7.                     

Azot azotynowy

mg NNO3/l

10 - 15

15 – 20

> 20

8.                     

Fosfor ogólny

mg P/l

10 - 15

15 – 20

> 20

9.                     

Chlorki

mg Cl/l

1000 - 1100

1100 – 1200

> 1200

10.                  

Siarczany

mg SO4/l

500 – 600

600 – 700

> 700

11.                  

Siarczyny

mg S03/l

10 – 15

15 – 20

> 20

12.                  

Żelazo ogólne

mg Fe/l

10 – 15

15 – 20

> 20

13.                  

Glin

mg Al/l

3 – 5

5 – 7

> 7

14.                  

Antymon

mg An/l

0,5 – 0,7

0,7 – 0,9

> 0,9

15.                  

Arsen

mg As/l

0,5 – 0,7

0,7 – 0,9

> 0,9

16.                  

Bar

mg Ba/l

5 – 7

7 – 9

> 9

17.                  

Beryl

mg Be/l

1 – 3

3 – 5

>5

18.                  

Bor

mg B/l

10 - 15

15 – 20

> 20

19.                  

Cynk

mg Zn/l

5 – 7

7 – 9

> 9

20.                  

Cyna

mg Sn/l

2 – 4

4 – 6

> 6

21.                  

Chrom+6

mg Cr/l

 0,2 – 0,3

 0,3 – 0,4

> 0,4

22.                  

Chrom ogólny

mg Cr/l

1 – 3

3 – 5

>5

23.                  

Kobalt

mg Co/l

1 – 3

3 – 5

>5

24.                  

Miedź

mg Cu/l

1 – 3

3 – 5

> 5

25.                  

Molibden

mg Mo/l

1 – 3

3 – 5

> 5

26.                  

Nikiel

mg Ni/l

1 – 3

3 – 5

> 5

27.                  

Ołów

mg Pb/l

0,5 – 0,7

0,7 – 0,9

> 0,9

28.                     

Selen

mg Se/l

1 – 3

25,04

3 – 5

31,30

> 5

37,56

29.                     

Srebro

mg Ag/l

0,5 – 0,7

0,7 – 0,9

> 0,9

30.                     

Tal

mg TI/1

1 – 3

3 – 5

> 5

31.                     

Tytan

mg Ti/1

2 – 4

4 – 6

> 6

32.                     

Wanad

mg V/l

2 – 4

4 – 6

> 6

33.                     

Chlor wolny

mg Cl2/l

1 – 3

3 – 5

> 5

34.                     

Chlor całkowity

mg Cl2/l

4 – 6

6 – 8

> 8

35.                     

Cyjanki związane

mg CN/l

5 – 7

7 – 9

> 9

36.                     

Cyjanki wolne

mg CN/l

0,5 – 0,7

0,7 – 0,9

> 0,9

37.                  

Fluorki

mg F/l

20 – 25

25 – 30

> 30

38.                  

Siarczki

mg S/l

1 – 3

3 – 5

> 5

39.                  

Rodanki

mg CNS/l

30 – 35

35 – 40

> 40

40.                  

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

15 – 20

20 – 25

> 25

41.                  

Węglowodory ropopochodne

mg/l

15 – 20

20 – 25

> 25

42.                  

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100 – 150

150 – 200

>200

43.                  

Insektycydy fosforoorganiczne

mg/l

0,1 – 0,3

0,3 – 0,5

> 0,5

44.                  

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

mg Cl/l

1,5 – 3

3 – 5

> 5

45.                  

Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

mg/l

1 – 3

3 – 5

> 5

46.                  

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX-Benzen,
Toulen, Ksylen)

mg/l

1 – 3

3 – 5

> 5

47.                  

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA)

mg C/1

0,2 – 0,4

0,4 – 0,6

> 0,6

48.                  

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

mg/l

15 – 20

20 – 25

> 25

49.                  

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/l

20 – 25

25 – 30

> 30

50.                  

Kadm (Cd)

mg/l

0,4 – 0,6

0,6 – 0,8

> 0,8

51.                  

Odczyn pH

pH

5,5 – 6,5

9,5 – 10,5

4,5 – 5,5

10,5 – 11,5

< 4,5

> 11,5

52.                  

Temperatura

oC

35 - 37

37 - 40

> 40

1)    dopuszczalna wartość odnosi się do próbki średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, z wyjątkiem odczynu i temperatury, gdzie wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo.  W przypadku, gdy Odbiorca Usług nie zapewnia możliwości pobrania próbki średniodobowej, proporcjonalnej do przepływu, PWiK Sp. z o.o. dokonuje pobrania trzech próbek ścieków przemysłowych w odstępach co najwyżej 2 godzinnych i przeprowadza analizę laboratoryjną próbki powstałej z ich zmieszania.

Do cen i stawek opłat określonych w niniejszej taryfie dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług VAT wprowadzony odrębnymi przepisami.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

6.1.  Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest na podstawie ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w oparciu o ceny i stawki opłat określone w niniejszej Taryfie.

6.2.  O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym były świadczone usługi.

6.3.  Opłata abonamentowa jest naliczana Odbiorcy niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę i/lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

6.4.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze. Opóźnienia w regulowaniu należności uprawniają przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w ustawowej wysokości.

6.5.  Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich Odbiorców usług, bez względu na wyposażenie nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

6.6.  Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego a w przypadku jego braku w oparciu o  normy zużycia wody.

6.7.  Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

6.8.  W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art.6 ust.1 Ustawy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

6.9.  W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

6.10.  W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przekroczenia przez Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, PWiK sp. z o. o. będzie naliczało opłatę za przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą w danym roku kalendarzowym taryfą. Opłata ta ma charakter ciągły i będzie naliczana do momentu ustania przekroczeń.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczana będzie w zależności od stopnia przekroczenia dopuszczalnych wartości za okresy obliczeniowe, tj. od dnia poboru próby ścieków przemysłowych, w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń do dnia kolejnego poboru próby ścieków nie wykazującej przekroczenia dopuszczalnej wartości.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń, z wyjątkiem odczynu i temperatury, w/w opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się dla wskaźnika zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą stawkę opłaty.

Do opłaty naliczanej według obowiązujących stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustalonej według wyżej określonych zasad dolicza się w każdym przypadku opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartości pH i temperatury według stawek opłat.

6.11.  Odbiorca usług (Dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie wystawionej faktury w terminie wskazanym na fakturze.

7.   Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.1.   Warunki stosowania cen i stawek opłat.

W taryfie na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/500/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

1)  Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na rzecz Odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń za ilość zużytej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustalonej w zależności od wyposażenia w wodomierze/urządzenia pomiarowe na podstawie odczytów:

-       wskazań wodomierza głównego

-       wskazań wodomierza głównego i dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta)

-       wskazań wodomierza lokalowego

-       wskazań urządzenia pomiarowego

lub w przypadku braku wodomierza w oparciu o  normy zużycia wody, a w przypadku braku urządzenia pomiarowego na podstawie ilości określonej w umowie.

2)  Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na rzecz Odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń według:

-       stawek opłat abonamentowych za gotowość urządzeń wodo-ciągowych do świadczenia usług i/lub gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług, jednostkę odczytu wodomierza i rozliczenia należności (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy).

7.2.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców.

7.2.1.   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zgodne z zapisami art. 3 „Ustawy zaopatrzeniowej” i jako realizacja zadań własnych Gmin obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody dla celów spożycia, socjalno-bytowych i  przemysłowych i dokony-wane jest dla: budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, odbiorców produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej
i pozostałych odbiorców.

7.2.2.   Zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zakładów produkcyjnych oraz obiektów  użyteczności publicznej i innych odbiorców..

7.2.3.   Przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1.  Wśród odbiorców usług polegających na zbiorowym odprowadzaniu ścieków znajdują się także tacy, którzy wprowadzają ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa o stopniu zanieczyszczeń przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.

Mając na względzie zapewnienie niezawodności i ciągłości zbiorowego odprowadzania ścieków przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz konieczność motywowania odbiorców do usług do ograniczania zanieczyszczania ścieków przedsiębiorstwo wprowadziło stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. kontroluje jakość odprowadzanych ścieków przez Odbiorców przemysłowych, poprzez okresowe kontrole jakości ścieków. O wynikach kontroli  Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

2.  Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

–      dzień  ponownej  kontroli, dokonanej  przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemy-słowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa;

–      dzień wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. pisemnego wniosku Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem  przekroczeń  warunków  dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń

3.  W przypadku, gdy ponowna kontrola, lub kontrola wyko-nana na zlecenie Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie opłatę od przekroczeń, jakie wykazała ostatnia kontrola.

4.  W przypadku, gdy Odbiorca usług (Dostawca ścieków) podjął działania na rzecz poprawy jakości ścieków, przysługuje prawo do ponownej kontroli ich jakości (rekontroli) w terminie wcześniejszym niż zaplanowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. O fakcie podjęcia tych działań i ustaniu przekroczeń Odbiorca usług (Dostawca ścieków) winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej wraz z dołączonymi wynikami badań wykonanymi przez akredytowane laboratorium. W przypadku gdy do informacji nie zostanie dołączony raport z badań będzie to oznaczało, że Odbiorca usług (Dostawca ścieków) zleca wykonanie badań przez laboratorium zakładowe.

Ponowna kontrola (rekontrola) przebiega według schematu obowiązującego podczas kontroli jakości ścieków.

Przeprowadzone z inicjatywy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt Przedsię-biorstwa.

Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) wykonywane są na koszt Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków).

7.3.  Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, umów zawartych z Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Regulaminu dostarczania wody i odpro-wadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Olkuszu uchwalonym przez Radę Miejską w Olkuszu uchwałą Nr XXXIV/500/2014 z  dnia 30 września 2014r.

Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi, w szczególności
z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.