Jesteś tutaj

Nowa Taryfa od 01.06.2018r.


Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu zgodnie z art. 24e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (z późn.zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podaje do publicznej wiadomości:

T A R Y F Y

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław

na okres 3 lat

 

zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nr GL.RET.070.7.130.2018.EK z dnia 02.05.2018 roku.

 

Zatwierdzone taryfy obowiązywać będą od dnia 01.06.2018r. do dnia 31.05.2021r. przy czym:

 okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy jest okresem od dnia 01.06.2018r. do dnia 31.05.2019r.

okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy jest okresem od dnia 01.06.2019r. do dnia 31.05.2020r.

okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy jest okresem  od dnia 01.06.2020r. do dnia 31.05.2021r.

Treść Taryfy znajduje się tutaj