Jesteś tutaj

Zmiana warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (po przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej)


Po przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i otrzymaniu protokołu końcowego odbioru technicznego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej Odbiorca Usług jest zobowiązany w terminie 14 dni zawrzeć z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu stosowną umowę. Umowa jest zawierana na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacyjnej.

Umowy zawierane są z:

  1. Osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie itp.).
    Uwaga: W przypadku współwłasności nieruchomości na wniosek odbiorcy dopuszcza się możliwość zawarcia umowy przez jednego współwłaściciela nieruchomości po dostarczeniu pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli FZA-PG1-0-0-04 (V5).
  2. Osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na podstawie złożonego oświadczenia FZA-PG1-R6-03(V5).

W tym celu należy wypełnić wniosek o zawarcie / zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ściekówFW-PG1-R6-6-01 (V5).

Wypełniony wniosek można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
  • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
  • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres: ns@pwik.olkusz.pl

Pracownik Wydziału Sprzedaży po otrzymaniu wymaganych dokumentów przygotuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i powiadomi Odbiorcę Usług o terminie jej podpisania w siedzibie Przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 643 14 15 wew. 143 lub 152 infolinia 3.