Jesteś tutaj

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków


Dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Odbiorcą Usług, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Olkuszu.

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków – przejęcie istniejącego przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacyjnego

Nowy właściciel nieruchomości, który przejął nieruchomość z istniejącym przyłączem wodociągowym i / lub kanalizacyjnym bez przerywania ciągłości świadczenia usług, powinien zawrzeć z Przedsiębiorstwem stosowną umowę. Umowa jest zawierana na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez osobę, która nabyła nieruchomość.

W tym celu należy wypełnić wniosek o zawarcie / zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Umowy zawierane są z:

 1. Osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie itp.).
  Uwaga:
  W przypadku współwłasności nieruchomości na wniosek odbiorcy dopuszcza się możliwość zawarcia umowy przez jednego współwłaściciela nieruchomości po dostarczeniu pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.
 2. Osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na podstawie złożonego oświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

Odbiorcy indywidualni:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.),
 • protokół zdawczo-odbiorczy zawierający dane adresowe nowego właściciela (najemcy/dzierżawcy), adres nieruchomości, datę przekazania nieruchomości,nr wodomierza oraz stan wodomierza na dzień przekazania posesji, podpisany przez obie strony.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.),
 • protokół zdawczo-odbiorczy zawierający dane adresowe nowego właściciela (najemcy/dzierżawcy), adres nieruchomości, datę przekazania nieruchomości,nr wodomierza oraz stan wodomierza na dzień przekazania posesji,
 • wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
 • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul.Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
 • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres: ns@pwik.olkusz.pl

Pracownik Wydziału Sprzedaży po otrzymaniu wymaganych dokumentów przygotuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i powiadomi Odbiorcę Usług o terminie jej podpisania w siedzibie Przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 643 14 15 wew. 143 lub 152 infolinia 3.

Zawarcie nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków – przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej

Po przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej oraz otrzymaniu Protokołu końcowego odbioru technicznego przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej, Odbiorca Usług jest zobowiązany w terminie 14 dni zawrzeć z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu stosowną umowę. Umowa jest zawierana na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej.

Umowy zawierane są z:

 1. Osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie itp.).
  Uwaga:
  W przypadku współwłasności nieruchomości na wniosek odbiorcy dopuszcza się możliwość zawarcia umowy przez jednego współwłaściciela nieruchomości po dostarczeniu pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.
 2. Osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na podstawie złożonego oświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

Odbiorcy indywidualni:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
 • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul.Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
 • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres: ns@pwik.olkusz.pl

Pracownik Wydziału Sprzedaży po otrzymaniu wymaganych dokumentów przygotuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i powiadomi Odbiorcę Usług o terminie jej podpisania w siedzibie Przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 643 14 15 wew. 143 lub 152 infolinia 3.