Jesteś tutaj

Rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków


Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może zostać rozwiązana przez Odbiorcę Usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w zawartej z Przedsiębiorstwem umowie lub na mocy porozumienia Stron w uzgodnionym terminie.

W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:

  • dane Odbiorcy Usług,
  • adres nieruchomości której dotyczy wniosek,
  • przyczynę rozwiązania umowy:
    • utrata tytułu prawnego do nieruchomości ( np. sprzedaż rozwiązanie umowy najmu, dzierżawy),
    • rezygnacja z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo (odcięcie dostawy wody i/lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego).

W przypadku gdy, nieruchomość została przekazana nowemu właścicielowi bez przerywania ciągłości świadczenia usług, należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości zawierający dane adresowe nowego właściciela (najemcy/dzierżawcy), adres nieruchomości, datę przekazania nieruchomości, nr wodomierza oraz stan wodomierza na dzień przekazania posesji podpisany przez obie strony FP-PG1-R6-6-01 (V2).

Odbiorca Usług ponosi opłaty z tytułu świadczonych usług do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przez niego tytułu prawnego do nieruchomości oraz dokonania demontażu wodomierza.

Wypełniony wniosek można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
  • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul.Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
  • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres ns@pwik.olkusz.pl

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 643 14 15 wew. 143 lub 152 infolinia 3.