Jesteś tutaj

Reklamacje


Odbiorca Usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

Reklamacja powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Odbiorcy Usług.
  • Przedmiot reklamacji.
  • Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
  • Opis żądania i jego wysokość.
  • Podpis Odbiorcy Usług.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej:

  • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
  • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
  • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres ns@pwik.olkusz.pl

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenie, a w przypadkach wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.