Jesteś tutaj

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej


Krok 1    Informacja i składanie wniosków:  Olkusz, ul. Kluczewska 4,  Sala Obsługi Klienta

Osoba posiadająca nieruchomość na terenie miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowno, gminy Bolesław i Gminy Klucze, która zainteresowana przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjne, winna wystąpić do PWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wniosek o wydanie/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej winien zostać złożony poprzez następujący formularz: Wniosek FW-PG1-R6-1-01 (do pobrania)

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

    1. Dokument określający stan prawny nieruchomości.
    2. Mapa zasadnicza określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
    3. Aktualny wypis z rejestru gruntów dla działek przez którą będzie przebiegać przyłącze.
    4. Zgodę właściciela nieruchomości w przypadku korzystania z nieruchomości osób trzecich.
    5. W przypadku osób prawnych aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.

PWiK Sp. z o.o. wydaje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – jeżeli istnieją techniczne możliwości (w przypadku braku możliwości ustalenia warunków Wnioskodawca do 3 tygodni otrzymuje pisemną informację o braku technicznych możliwości świadczenia usług oraz informację techniczną o konieczności rozbudowy sieci).

Krok 2    Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości, opracowana na podstawie ustalonych warunków, na aktualnej mapie zasadniczej uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Olkuszu (w formie cyfrowej w skali 1:500 - format pliku ∗.dxf, ∗.dwg  składana jest do PWiK Sp. z o.o. celem uzgodnienia poprzez następujący formularz: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej FW-PG1-R6-2-02 (do pobrania).

Dokumentacja projektowa przyłącza wodociagoweg o i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej winna być opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie inżynierii sanitarnej i będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi wykonania dokumentacji projektowej przyłączy, na podstawie złożonego zlecenia wykonania dokumentacji projektowej (druk do pobrania)Krok 3   Budowa przyłącza

Wnioskodawca przystępuje do budowy przyłącza.

Istnieje możliwość wykonania przyłącza przez:

1. PWiK Sp. z o. o . w całości od miejsca włączenia do miejsca usytuowania wodomierza, wówczas należy złożyć do PWiK Sp. z o. o. następujący formularz: Wniosek FW-PG1-R6-4.1-01 (do pobrania). Wnioskodawca ponosi koszty budowy przyłącza w obrębie nieruchomości

2. wykonania przyłącza przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia, wówczas należy złożyć do PWiK Sp. z o.o. Wniosek o pełnienie nadzoru technicznego inwestorskiego druk FW-PG1-R6-5.2-01 (do pobrania)

Odbiór będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. przed zasypaniem przyłącza. Wnioskodawca składa do PWiK Sp. z o.o. Wniosek FW-PG1-R6-4.1-01 (do pobrania) celem włączenia nieruchomości do sieci.


Po zakończeniu robót oraz dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza sporządzany jest protokół odbioru technicznego, który jest potwierdzeniem prawidłowo wykonanego przyłącza. Stanowi on podstawę do wystawienia zgłoszenia montażu wodomierza i uruchomienia przyłącza wodociągowego lub zezwolenia na rozpoczęcie zrzutu ścieków w przypadku przyłącza kanalizacyjnego.Krok 4   Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Dostarczenie wody odbywa się zawarciu pisemnej umowy z PWiK Sp. z o.o. na pisemny wniosek właściciela nieruchomości (Wnioskodawcy) Wniosek (do pobrania)