Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej


Krok 1   Warunki techniczne

Osoba zainteresowana przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, składa wniosek o wydanie/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnejFW-PG1-R6-1-01 (V6)

Ważnym załącznikiem jest plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Krok 2    Dokumentacja

do 20.09.2021

po 21.09.2021

na podstawie warunków datowanych do 20.09.2021 roku

na podstawie warunków po 21.09.2021 roku (nowe zasady)
Opracowanie projektu Opracowanie dokumentacji technicznej i złożenie do PWiK najpóźniej w dniu gotowości do odbioru przyłącza

Uzgodnienie projektu w PWiK FW-PG1-R6-2-02 (V4)

Dokumentację techniczną stanowi:

1. plan sytuacyjny przyłącza, sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli przyłącze wykonywane jest w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, czyli bez obowiązku zgłoszenia.

 

2. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, jeżeli przyłącze wykonywane jest w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, czyli na podstawie zgłoszenia.

 

3. pisemna zgoda właściciela nieruchomości  na wejście w teren celem wykonania przyłącza FZA-PG1-0-0-02 (V4)

Inwestor zobligowany jest do uzyskania uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienia branżowe załączyć do wniosku o gotowości do odbioru FZG-PG1-R6-5.3-01 (V1) /zlecenia wykonania robót FZ-PG1-R6-4-1-01 (V5).

Krok 3   Budowa przyłącza

Wnioskodawca przystępuje do budowy przyłącza na swój koszt.

na podstawie warunków technicznych i uzgodnionego projektu (warunki wydane do 20.09.2021)

Możliwe są dwie ścieżki postępowania:

na podstawie warunków technicznych i dokumentacji technicznej (warunki wydane po 21.09.2021)

Możliwe są dwie ścieżki postępowania:

1. Zlecając wykonanie robót do PWiK sp. z o. o. załączając 1 egz. projektu przyłącza/y.

Na podstawie opracowanego projektu zostaje przygotowany projekt umowy wraz z wyceną robót i przedłożony wnioskodawcy do akceptacji i podpisu.

Podpisanie umowy przez Zleceniodawcę jest gwarancją wykonania zleconych robót i ustalenia terminu ich wykonania.

1.  Zlecając wykonanie robót do PWiK sp. z o. o. załączając dokumentację techniczną (opisaną w warunkach technicznych).

Na podstawie zlecenia i dokumentacji technicznej zostaje przygotowany projekt umowy wraz z wyceną robót i przedłożony wnioskodawcy do akceptacji i podpisu.

Podpisanie umowy przez Zleceniodawcę jest gwarancją wykonania zleconych robót i ustalenia terminu ich wykonania.

2. Wykonując samodzielnie lub przez firmę zewnętrzną: 

- pod bezpłatnym nadzorem PWiK.Formularz nadzoru branżowego FZ-PG1-R6-5.2-02 (V4)

- po wykonaniu przyłącza przez firmę zewnętrzną i spisaniu protokołu odbioru częściowego FZG-PG1-R6-5.3-01 (V1)

przez PWiK, Inwestor zleca do PWiK włączenie do sieci wraz z 1 egz. projektu przyłącza.

2.  Wykonując samodzielnie lub przez firmę zewnętrzną.

Dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność wykonanych prac
z warunkami przyłączenia do sieci należy dostarczyć najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

Po zgłoszeniu w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), gotowości do odbioru częściowego (wraz z dokumentacją techniczną opisaną w wydanych warunkach technicznych), PWiK nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru częściowego przyłącza FZG-PG1-R6-5.3-01 (V1)

Po wykonaniu przyłącza przez firmę zewnętrzną i spisaniu protokołu odbioru częściowego przez PWiK, Inwestor zleca do PWiK włączenie do sieci, załączając protokół odbioru częściowego.

Pwik dokonuje włączenia do sieci najpóźniej w ciągu 45 dni.


Krok 4  Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Dostarczenie wody odbywa się po odbiorze protokołem końcowym i zawarciu umowy z PWiK Sp. z o.o. na wniosek właściciela nieruchomości (Wnioskodawcy).

Inne usługi dla odbiorców

Wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej – na koszt odbiorcy

W przypadku posiadania przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej można zwrócić się do PWiK z pisemnym wnioskiem o zgodę na montaż wodomierza wody bezpowrotnie zużytej (np. na cele podlewania ogrodu).

W tym celu należy złożyć do PWiK pismo określające lokalizację nieruchomości oraz schemat proponowanego montażu takiego wodomierza.

Po wizji lokalnej upoważnionego pracownika PWiK w przypadku potwierdzenia miejsca i prawidłowości wskazanej lokalizacji proponowanej przez odbiorcę, PWiK wydaje zgodę.

Zakup, montaż oraz plombowanie wodomierza wody bezpowrotnie zużytej oraz przygotowanie instalacji wewnętrznej leży po stronie odbiorcy.

Przeniesienie wodomierza – na koszt odbiorcy

W przypadku konieczności zmiany lokalizacji wodomierza głównego z przyczyn leżących po stronie odbiorcy, PWiK określi na pisemny wniosek odbiorcy nową lokalizację wodomierza głównego.

Wszelkie koszty modyfikacji istniejącego przyłącza oraz instalacji wewnętrznej, związane z dostosowaniem do zmiany lokalizacji wodomierza głównego, ponosi odbiorca.

Inwentaryzacja powykonawcza

Inwestor, któremu PWiK wykonywał roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza/y może zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy.

Koszt inwentaryzacji zawarto w cenniku, znajdującym się na stronie internetowej.

PWiK sp. z o. o. na zlecenie i koszt odbiorcy wykonuje usługi związane z projektowaniem oraz wykonawstwem, zgodnie z cennikiem na stronie internetowej lub w przypadku szczególnie skomplikowanych robót w oparciu o kalkulację indywidualną.

Cennik usług Wydziału Wykonawstwa od 01.11.2021r.