Jesteś tutaj

Aktualizacja danych odbiorcy usług


Odbiorca Usług będący stroną w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zobowiązany zawiadomić Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu o każdej zmianie danych zawartych w umowie.

Aktualizacji podlegają zmiany danych Odbiorcy Usług takie jak:

 • zmiana adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy,
 • zmiana nazwiska lub nazwy firmy,
 • zmiana adresu doręczania faktur i/lub adresu do korespondencji,
 • zmiana zarządcy nieruchomości,
 • zmiana adresu nieruchomości.

Aktualizacji danych Odbiorcy Usług można dokonać wyłącznie w formie pisemnej, wypełniając wniosek o zawarcie /zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków lub składając własne pismo.

Wymagane dokumenty w przypadku zmiany:

 • adresu siedziby firmy - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
 • nazwiska - należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający wnioskowaną zmianę np. dowód osobisty, lub kserokopię aktu małżeństwa,
 • nazwy firmy - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z syst
 • emu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
 • zarządcy nieruchomości - umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną określającą kompetencje zarządcy,
 • adresu nieruchomości - decyzja administracyjna o zmianie lub nadaniu numerów porządkowych.

Wypełniony wniosek lub pismo wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zmianę można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
 • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul.Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
 • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres: ns@pwik.olkusz.pl

Uwaga

Aktualizacja powyższych danych (z wyjątkiem adresu do korespondencji) wymaga zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczn 32 643 14 15 wew. 143 lub 152 infolinia 3.