Jesteś tutaj

Infrastruktura wodna


 Ujęcia wody

 

System zaopatrzenia w wodę, który jest eksploatowany przez olkuskie wodociągi opiera się w 100 % na wodach podziemnych pozyskiwanych poprzez sieć kilkunastu ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie gmin Klucze, Olkusz i Bukowno.

Na przestrzeni ostatnich lat Spółka zrealizowała unijny projekt pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”. Był to projekt unikatowy w skali kraju, gdyż polegał na całkowitej zmianie podstawowego źródła wody pitnej dla naszego regionu. Od lat 70 – tych XX wieku głównym źródłem wody pitnej dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze były wody kopalnianie pochodzące z odwodnienia lokalnych kopalń rud cynku i ołowiu. Woda przechodziła skomplikowany proces uzdatniania na obecnie zlikwidowanej Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu po czym była kierowana do odbiorców. Od 2017 roku w kranach mieszkańców czterech gmin powiatu olkuskiego popłynęła „nowa” woda pochodząca z jurajskich i triasowych studni głębinowych zlokalizowanych we wschodniej części gminy Klucze. Dzięki jej znakomitej jakości woda nie musi być poddawana żadnym procesom uzdatniania a jedynie profilaktycznej dezynfekcji.

Przedstawiamy także krotką charakterystykę każdego z naszych ujęć

 

Bór Biskupi

Ujęcie Bór Biskupi jest ujęciem czynnym. Ujmuje wodę pochodzącą z permskich utworów wodonośnych. Na ujęcie szczególnie oddziałuje odwadnianie kopalni piasku, która położona jest w jego bliskim sąsiedztwie. Ujęcie dostarcza wodę mieszkańcom Boru Biskupiego.

Lokalizacja: Gmina Bukowno

Rok budowy: 1971

Głębokość studni: 50 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 10,2 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 8,3 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 9,6 m3/h

 

Braciejówka

Ujęcie Braciejówka jest ujęciem czynnym. Zaopatruje mieszkańców Braciejówki i częściowo Troksa w wodę pochodzącą z jurajskich utworów wodonośnych.

Lokalizacja: Gmina Olkusz

Rok budowy: 1971

Głębokość studni: 163 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 12,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 4,0 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 12,0 m3/h

 

Bydlin

Ujęcie Bydlin zostało przebudowane w związku z nowym systemem zaopatrzenia w wodę oraz zwiększona została jego wydajność. Ujęcie to zaopatrywało w wodę pochodzącą z utworów jurajskich mieszkańców Bylina, Zawadki i Krzywopłotów. Okresowo zwierciadło wody miało subartezyjski i artezyjski charakter. Obecnie ujęcie tworzy nowy system zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gmin Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław.

Lokalizacja: Gmina Klucze

Rok budowy: 1984

Rok przebudowy: 2015

Głębokość studni: 115 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 180,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 20,0 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 180,0 m3/h

 

Cieślin C-2

Ujęcie Cieślin C-2 zostało wybudowane w związku z utworzeniem nowego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław. Położone jest w niedalekiej odległości od zlikwidowanej studni Cieślin C, która zaopatrywała w wodę mieszkańców Cieślina. Ujmowana jest tutaj woda pochodząca z triasowego poziomu wodonośnego, a zwierciadło wody ma charakter subartezyjski i artezyjski.

Lokalizacja: Gmina Klucze

Rok budowy: 2014/2015

Głębokość studni: 80,0 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 350,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 3,9 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 300,0 m3/h

 

Cieślin C-3

Ujęcie Cieślin C-3 zostało wybudowane w związku z utworzeniem nowego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław. Ujmuje wodę pochodząca z jurajskiego poziomu wodonośnego, a zwierciadło wody ma charakter subartezyjski i artezyjski.

Lokalizacja: Gmina Klucze

Rok budowy: 2016 Głębokość studni: 100 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 180,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 32,5 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 180,0 m3/h

 

Góry Bydlińskie

Ujęcie Góry Bydlińskie jest ujęciem czynnym. Pobiera wodę z triasowych utworów wodonośnych i zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Góry Bydlińskie. Ujęcie położone jest w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Lokalizacja: Gmina Klucze

Rok budowy: 1967

Głębokość studni: 100,5 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 6,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 12,7 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 6,0 m3/h

 

Kolbark

Ujęcie Kolbark S-1 zostało wyłączone z eksploatacji we wrześniu 2015 r. w związku z budową na tej samej działce nowej „bisowej” studni. Ujęcie ujmowało wodę z utworów triasowych i zaopatrywało mieszkańców Kolbarku oraz Zalesia Golczowskiego w wodę.

Lokalizacja: Gmina Klucze

Rok budowy: 1970

Głębokość studni: 60 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 150,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 3,0 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 150,0 m3/h

Ujęcie Kolbark S-1 bis zostało wybudowane w związku z utworzeniem nowego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław. Ujmuje wodę pochodzącą z triasowego poziomu wodonośnego i jest położone w niedalekiej odległości od ujęcia Kolbark S-1.

Lokalizacja: Gmina Klucze

Rok budowy: 2015

Głębokość studni: 100 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 300,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 10,2 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 300,0 m3/h

 

Kosmolów

Ujęcie Kosmolów jest ujęciem czynnym. Zaopatruję mieszkańców Kosmolowa w wodę pochodzącą z jurajskich utworów wodonośnych.

Lokalizacja: Gmina Olkusz

Rok budowy: 1971

Głębokość studni: 122 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 9,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 10,5 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 9,0 m3/h

Podlesie Bukowno

Ujęcie Podlesie Bukowno jest ujęciem czynnym. Położone jest około 2 km na wschód od ujęcia w Borze Biskupim. Warunki hydrogeologiczne wokół ujęcia są takie tak w przypadku ujęcia Bór Biskupi. Studnia dostarcza wodę mieszkańcom Podlesia k/ Bukowna. Ujęcie współpracuje ze zbiornikami wody Podlesie Bukowno.

Lokalizacja: Gmina Bukowno Rok budowy: 1975

Głębokość studni: 50 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 30,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 3,4 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 12,0 m3/h

 

 Podlesie Rabsztyńskie

Ujęcie Podlesie Rabsztyńskie jest ujęciem czynnym. Zaopatruję mieszkańców Podlesia Rabsztyńskiego, Pazurka, Przysiółka Zimkówka oraz częściowo Troska w wodę pochodzącą z jurajskich utworów wodonośnych.

Lokalizacja: Gmina Olkusz Rok budowy: 1982

Głębokość studni: 85 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 26,0 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 6,0 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 26,0 m3/h

 

Zadole Kosmolowskie

Ujęcie Zadole Kosmolowskie jest ujęciem czynnym. Zaopatruję mieszkańców Zadola Kosmolowskiego w wodę pochodzącą z jurajsko - dewońskich utworów wodonośnych.

Lokalizacja: Gmina Olkusz Rok budowy: 1985

Głębokość studni: 160 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 5,5 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 40,0 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 5,5 m3/h

  

Przedsiębiorstwo posiada także na swoim majątku ujęcia nieeksploatowane, które mają charakter rezerwowy:

Gorenice

Ujęcie Gorenice jest ujęciem awaryjnym (rezerwowym). Zostało wyłączone z eksploatacji w 2002 r. ze względu na pojawiające się okresowo podwyższone zawartości azotanów. Ujęcie dostarczało wodę mieszkańcom Gorenic z triasowych utworów jurajskich.

Lokalizacja: Gmina Olkusz Rok budowy: 1977

Głębokość studni: 100 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 100,0 m3/h

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 100,0 m3/h

 Troks

Ujęcie Troks jest ujęciem awaryjnym (rezerwowym). Zostało wyłączone z eksploatacji w styczniu 2002 r. ze względu na pojawiające się okresowo podwyższone zawartości azotanów. Ujęcie dostarczało wodę mieszkańcom Troska z jurajskich utworów wodonośnych.

Lokalizacja: Gmina Olkusz Rok budowy: 1971

Głębokość studni: 110 m

Zasoby eksploatacyjne maksymalne: 9,6 m3/h

Depresja lustra wody „s”: 8,0 m

Pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie: 9,6 m3/h

 Witeradów

Ujęcie wody Witeradów jest ujęciem awaryjnym (rezerwowym). Zostało wyłączone z eksploatacji w marcu 1999 r. Składa się z 4 źródeł jurajskich z których woda spływała grawitacyjnie do komory zbiorczej, kolejno rurociągiem Ø 250 mm do zbiornika znajdującego się przy stacji pomp, a następnie tłoczona rurociągiem do odbiorców. Obecnie cała woda źródlana spływa Potokiem Witeradówka i nie jest wtłaczana do rurociągu wodociągowego, a tym samym przekazywana odbiorcom.

Ujęcie Witeradów przewidziane jest do modernizacji podczas realizacji II etapu zaopatrzenia w wodę rejonu olkuskiego.

 

Inwestycje związane z rozbudową sieci nowych ujęć wody

Obecnie PWiK sp. z o. o. podejmuje działania polegające na rozbudowie systemu ujęć tak aby odciążyć główne źródła znajdujące się w Kolbarku, Bydlinie i Cieślinie. W najbliższej perspektywie w planach jest budowa dwóch nowych ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy Olkusz. Aktualnie trwają prace projektowe. Uruchomienie pierwszej studni planowane jest na I kw. 2021 roku.

 

Jednocześnie planowane jest także uruchomienie ponownej eksploatacji istniejącego ujęcia źródeł w Witeradowie. Zadanie obejmuje gruntowną przebudowę obiektu w zakresie budowlanym 9nowy budynek technologiczny, droga dojazdowa, wymiana złoża filtracyjnego), montaż nowoczesnego systemu dezynfekcji za pomocą lamp UV oraz montaż energooszczędnego zestawu pomp. Obecnie Przedsiębiorstwo posiada zatwierdzoną kompletną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i decyzjami.