Jesteś tutaj

Infrastruktura kanalizacyjna


Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu

Lokalizacja

ul. Wspólna 33, 32-300 Olkusz
tel. 32 643 00 03

Informacje o oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczno - chemiczną z niskoobciążonym osadem czynnym i pełną przeróbką osadów na drodze beztlenowej. Została wybudowana w 1982 roku. W latach 1998-99 przeprowadzono modernizację oczyszczalni celem polepszenia efektywności usuwania związków biogennych tj. fosforu i azotu. Zmieniono przepustowość oczyszczalni na 9000 [m3/d]. W maju 2013r. rozpoczęto kolejną inwestycję pn. „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu” (Kontrakt W7) w ramach projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, która została zakończona 30 czerwca 2015 roku.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z miasta i gminy Olkusz kolektorem o średnicy Ø1000 [mm], poprzez siec kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej. Na terenie gminy Olkusz sieć kanalizacyjna obejmuje tereny miejskie oraz miejscowość Witeradów. Na pozostałych terenach wiejskich brak jest sieci kanalizacyjnej, a ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Na oczyszczalni ścieków znajduje się również automatyczna stacja zlewna, która przyjmuje nieczystości ciekłe dowożone pojazdami asenizacyjnymi z terenu miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowno, gminy Klucze i gminy Bolesław.

Oczyszczalnia ścieków w Bukownie

Lokalizacja

ul. Puza 5, 32-332 Bukowno

Informacje o oczyszczalni

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Bukownie została wybudowana w 1968 roku, rozbudowywana była w latach osiemdziesiątych i zmodernizowana w 2004r. Po przeprowadzonej modernizacji ścieki doprowadzane do komunalnej oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji zbiorczej grawitacyjnej poddawane są następującym procesom oczyszczania:

 • oddzielenie grubszych zanieczyszczeń na kracie mechanicznej gęstej,
 • oddzielenie zanieczyszczeń w sitopiaskowniku,
 • wstępne i symultaniczne strącanie fosforu koagulantem PIX,
 • sedymentacja zawiesin łatwoopadających w istniejących osadnikach Imhoffa,
 • oczyszczanie w reaktorach SBR z niskoobciążonym osadem czynnym,

Podstawowe obiekty i urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków:

 • studnia wlotowa ścieków surowych z zastawką i kratą mechaniczną,
 • komora zbiorcza ścieków surowych z pompownią ścieków I stopnia,
 • budynek techniczno – socjalny wraz z sitopiaskownikiem i pompownią ścieków II stopnia,
 • stacja dozowania PIX,
 • osadniki Imhoffa,
 • osadnik Imhoffa stanowiący zbiornik retencyjny dla osadu nadmiernego,
 • dwa reaktory biologiczne SBR,
 • zagęszczacz osadu nadmiernego,
 • stacja dmuchaw,
 • stacja mechanicznego odwadniania osadu (prasa) ze zbiornikiem osadu oraz wiatą na osad odwodniony,
 • wylot kanalizacyjny.

Ścieki surowe doprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków kolektorem głównym o średnicy 900 mm. Pierwszym obiektem oczyszczalni jest studnia wlotowa ścieków, w której na w/w kanale ścieków dopływających zamontowana jest zastawka wrzecionowa oraz krata mechaniczna gęsta o prześwicie 22 mm do usuwania grubszych zanieczyszczeń stałych ze ścieków. Skratki automatycznie podawane są do pojemnika typu MGB 1100. Ścieki następnie płyną grawitacyjnie do komory zbiorczej ścieków, z której są tłoczone do sitopiaskownika, gdzie następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków. Ścieki napływają przez króciec wlotowy do zbiornika wstępnego w sitopiaskowniku. Odwodnione skratki oraz zawartość piaskowników do około 50% s.m. transportowane są osobnymi podajnikami do podstawionych dwóch pojemników typu MGB 1100, w których są przesypywane wapnem chlorowanym, a następnie na bieżąco odbierane i zagospodarowywane. Ścieki oczyszczone z w/w części stałych płyną dalej przez zamontowany w zbiorniku piaskownika przelew i przez króciec odpływowy odprowadzane są do dalszego procesu oczyszczania. Z sitopiaskownikiem zblokowany jest zbiornik czerpny pompowni II stopnia, z której pompy podają ścieki z sitopiaskownika bezpośrednio do koryta przepływowego rozdzielającego i poprzez zasuwy nożowe są kierowane do osadników Imhoffa, gdzie następuje osadzanie się zawiesiny, która przez szczelinę w dnie komory przepływowej opada do komory fermentacyjnej.

W komorze fermentacyjnej odbywa się beztlenowa stabilizacja osadu. Dojrzały, dobrze przefermentowany osad odprowadzany jest rurociągami grawitacyjnie do zbiornika osadu przy stacji odwadniania osadu. Z osadników Imhoffa ścieki prowadzone są grawitacyjnie rurociągiem stalowym do komory zasuw, w której rozdziela się na dwie nitki wyposażone w przepustnice. Zamontowane są przepustnice z napędem elektromechanicznym, które otwierają się w czasie napełnienia zbiorników i zamykają na czas sedymentacji i dekantacji. Komory osadu czynnego stanowią dwa sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR) pracujące niezależnie, w których cały proces oczyszczania i separacji oczyszczonych ścieków od kłaczków osadu zachodzi cyklicznie w każdej komorze. Praca reaktorów (SBR) oparta jest na procesie niskoobciążonego osadu czynnego i posiadają następujące fazy pracy:

 • napełnianie komory ściekami
 • napowietrzanie (biologiczna reakcja)
 • sedymentacja (oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków)
 • dekantacja (odprowadzanie sklarowanych ścieków)

Instalacja do napowietrzania ścieków składa się z sytemu napowietrzania drobnopęcherzykowego, a do utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu – mieszadła zanurzalne. Dyfuzory zasilane są sprężonym powietrzem ze stacji dmuchaw, zlokalizowanej pomiędzy reaktorami SBR.

Instalacja do odprowadzania ścieków oczyszczonych w każdym reaktorze składa się z dekantera, przepustnic sterowanych elektrycznie oraz rurociągów zbiorczych zrzutowych. Przepustnice z napędem elektromechanicznym sterowane są automatycznie wg impulsów sterownika komputerowego (otwarte – podczas spustu ścieków i zamknięte na czas cyklu poza dekantacją). Przepustnice umieszczone są w komorze zasuw pomiędzy reaktorami. Rurociągi spustowe ścieków oczyszczonych wyprowadzone są niezależnie z każdego reaktora do kanału ścieków oczyszczonych, którym odprowadzane są ścieki poprzez wylot kanalizacyjny do odbiornika tj. potoku Warwas.

Natomiast powstający osad nadmierny usuwany jest automatycznie przy pomocy pomp osadowych zatapialnych osadzonych na dnie reaktorów do rury centralnej zagęszczacza osadu. Z kolei wody nadosadowe przelewają się w czasie tłoczenia bezpośrednio do reaktorów. Zagęszczacz osadu nadmiernego znajduje się pomiędzy reaktorami biologicznymi, z którego osad zagęszczony tłoczony jest do zbiornika retencyjnego osadu nadmiernego, a następnie okresowo spuszczany grawitacyjnie do zbiornika osadu przed prasą.

Ponadto do zbiornika czepnego pompowni II stopnia dozowany jest preparat „PIX” (koagulant oparty na trójwartościowym żelazie), którego zadaniem jest chemiczne strącanie fosforu, BZT5 i zawiesiny.

Przyjęta technologia zakłada oczyszczanie ścieków komunalnych.

Siec kanalizacyjna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowno, gminy Klucze i gminy Bolesław, zapewniając odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami o łącznej długości 204,89 km (stan na koniec 2015r.)

Przepompownie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada w użytkowaniu 32 przepompownie ścieków sanitarnych zlokalizowanych na terenie:

 • Miasta i Gminy Olkusz (13 szt.) przy ulicach: Biała, Jurajska, Kantego, Mazaniec Boczna, Mieszka I, Miła, Pakuska, Sikorka (2 szt.), Spacerowa, Wspólna, Żurada- Starowiejska, Żurada - Lesników.
 • Miasta Bukowno (11 szt.) przy ulicach: Jodłowa, Kościuszki, Leśna, Miarki, Młyńska, Mostowa, Pocztowa, Sławkowska (3 szt.), Sosnowa
 • Gminy Klucze (7 szt.) przy ulicach: Bogucińska, Bolesławska (2 szt), Hardego, Zawierciańska (2 szt), ul. Kolejowa, Jaroszowiec
 • Gminy Bolesław ( 3 szt.): Międzygórze, Podlipie (2 szt.)

W ramach realizacji Projektu pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I zostało wybudowanych 23 nowych przepompowni ścieków dzięki czemu znaczna ilość gospodarstw domowych zyskała możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Opis działania przepompowni ścieków

Ścieki sanitarne dopływają do zbiorników przepompowni kanałami grawitacyjnymi odprowadzającymi ścieki z gospodarstw domowych następnie są wypompowywane do studni rozprężnych za pomocą pomp zanurzeniowych skąd grawitacyjnie przedostają się do oczyszczalni ścieków.

Pozostałe obiekty kanalizacyjne

 • łapacz piasku przy ul. Legionów Polskich w Olkuszu
 • osadnik Imhoffa w Kluczach