Jesteś tutaj

#ekoLIDER 25-lecia WFOŚiGW w Krakowie jest nasz!!!


Tytuł ekoLIDER zobowiązuje

Tegoroczna gala przyznania tytułów #ekoLidera województwa małopolskiego była dla Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydażeniem szczególnym, gdyż świętowano jubileusz 25-lecia istnienia instytucji. Przez minione ćwierć wieku  WFOŚ wsparł finansowo projekty, kltóre dotarły do ponad 2 mln mieszkańców województwa małopolskiego. Niebagatelne kwoty zostały przekazane na ochronę środowiska. Za tymi środkami stoją wymierne efekty ekologiczne. Wybrani ekoLIDERZY, który otrzymali ten zaszczytny tytuł w latach 2012-2017 zostali nagrodzeni tytułem ekoLidera 25-lecia. Kluczem wyboru były dziedziny finansowania i skutki oddziaływania projektów. Najlepsze firmy i instytucje, których projekty były wybitne na przestrzeni tych 25 lat. Wsród pięciu utytułowanych znalazła się także nasza firma.

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. wraz z Miastem i Gminą Olkusz, Miastem Bukowno, Gminą Bolesław i Gminą Klucze otrzymali tytuł ekoLIDERA 25-lecia w kategorii ekoPOROZUMIENIE.

Ekologia jest szerokim pojęciem, lecz z biegiem czasu to już nie trend, a przede wszystkim podstawowe kryterium doboru inwestycji i działań dla zapewnienia ochrony zasobów naturalnych.  W ten trend doskonale wpisało się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Ostatnie 12 lat to okres gwałtownego rozwoju Przedsiębiorstwa, otwarcie na nowe możliwości wykorzystania dostępnych technologii w dziedzinie ochrony środowiska. To czas realizacji wielomilionowej inwestycji: „Porządkowanie gospodarki ściekowej z zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze–etap I”.

Uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 było priorytetem oraz spełnieniem wspólnych dążeń gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze oraz wodociągów olkuskich.

Liczby takie jak: 70 km sieci kanalizacyjnej, 21 przepompowni ścieków, 8876 nowych odbiorców, w skrócie przybliżają nam rozmiar inwestycji w zakresie rozbudowy systemu odbioru ścieków. Nieszczelne „szamba” to podstawowe zagrażanie bezpieczeństwa wód podziemnych. Wybudowany system kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu ograniczył emisję zanieczyszczeń z nieoczyszczonych ścieków, odprowadzanych wprost do środowiska naturalnego.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na nowoczesny system odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, gdzie w procesie suszenia osadów ściekowych wykorzystywana jest energia słoneczna. Proces suszenia osadów ściekowych jest w pełni zautomatyzowany. Podczas suszenia, mechanicznie odwodnione osady ściekowe są przekształcane z postaci mazistej o początkowej zawartości suchej masy około 23,5% w formę granulatu, o  zawartości suchej masy min. 90 %. Uzyskanie granulatu o tak wysokim stopniu wysuszenia otwiera kolejne, nowe możliwości jego wykorzystania np. w cementowniach, do spalania lub współspalania. Zastosowanie nowoczesnej technologii suszenia odpadów było odpowiedzią na wymogi określone w dyrektywach Unii Europejskiej.

Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę, budowa nowych ujęć wód podziemnych, to bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę 80 tys. mieszkańców. Ujmowana woda wprost z ujęć głębinowych, pochodzenia triasowego i jurajskiego, podawana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej. Nie wymaga dodatkowego uzdatniania. Łączna produkcja z nowych ujęć wynosi 680 m3/h.

Jakie wyzwania przed nami? To przede wszystkim optymalizacja systemu wodno–kanalizacyjnego
i dalsze inwestycje, które pozwolą na zapewnienie niezawodności dostawy wody, ale i przyczynią się do optymalizacji kosztów oczyszczania ścieków, a także są rozwiązaniami służącymi ochronie wód podziemnych, naszego podstawowego źródła wody pitnej. 

Czy to wszystko? Nie zapominamy również o istocie edukacji ekologicznej. Znane nam wszystkim przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” było nasza ideą, kiedy powstawała ścieżka ekologiczna na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, muzeum wody. Edukacja ekologiczna to klucz do sukcesu, kiedy nasi mali odbiorcy usług będą świadomi, jakie zagrożenie niesie za sobą działanie człowieka i jaki mają wpływ na otaczające nas środowisko naturalne.