Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Znaczenie właściwego korzystania z sieci kanalizacyjnej


Każdy z nas codziennie wytwarza ścieki. Są to wody zużyte w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych czy obiektach użyteczności publicznej.
Czy wiesz, że wprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do ziemi powoduje zanieczyszczenie gleby oraz przenikanie tych zanieczyszczeń do wód podziemnych, z których zasobów zasilane są nasze ujęcia wody. Ścieki nieoczyszczone zanim ponownie trafią do środowiska naturalnego muszą zostać oczyszczone. Aby w bezpieczny sposób, nie zagrażający środowisku naturalnemu dostały się do oczyszczalni ścieków muszą odbyć daleką drogę poprzez system sieci kanalizacyjnej. W przypadku terenów nieskanalizowanych bardzo ważne jest posiadanie szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz właściwe eksploatowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sieć kanalizacyjna jest to złożony układ rurociągów ułożonych ze spadkiem, połączonych studniami, zbudowany z różnych materiałów, pozwalający w sposób szczelny odprowadzić ścieki z naszych domów do oczyszczalni. Ścieki odpływając z domowych urządzeń sanitarnych poprzez wewnętrzną instalację odprowadzane są do przyłączy kanalizacyjnych, a następnie do kanałów głównych, które podłączone są do kolektorów. Kolektory, przewody o największych przekrojach, przebiegają zgodnie z kierunkiem spadku terenu i wyznaczają główne osie transportu ścieków do oczyszczalni. Sieci kanalizacyjne o wyłącznie grawitacyjnym przepływie ścieków występują bardzo rzadko ze względu na znajdujące się w terenie liczne zagłębienia i niecki. Aby zapewnić właściwy transport ścieków na tych obszarach, budowane są przepompownie. Spływające do nich ścieki są pompowane przewodami ciśnieniowymi za pomocą pomp do położonego wyżej najbliższego przewodu grawitacyjnego.
Czy wiesz, że sieć kanalizacyjna na terenie powiatu olkuskiego wykonana jest w przeważającej ilości w systemie rozdzielczym. Oznacza to, że mamy do czynienia z kanalizacją sanitarną oraz odrębną kanalizacją deszczową. Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane tylko ścieki. Wody opadowe powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub na własny teren. Wody te nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej ponieważ powodują przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i oczyszczalni, utrudniają oraz zmniejszają efektywność oczyszczania ścieków.
Czy wiesz, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu eksploatuje około 241 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, posiada także 38 przepompowni ścieków. Zarządzanie siecią kanalizacyjną jest jednym z podstawowych zadań Spółki. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega m.in. na utrzymaniu sieci i całej infrastruktury technicznej we właściwym stanie technicznym, usuwaniu awarii, naprawie i wymianie uszkodzonych odcinków kanałów, remontach studni, ocenie stanu technicznego poprzez przeprowadzanie inspekcji telewizyjnych, czyszczeniu kanalizacji sanitarnej, wykrywaniu nielegalnych podłączeń. Wszystko to służy zapewnieniu ciągłego, bezawaryjnego odprowadzania ścieków.

Czy wiesz jakie są konsekwencje niewłaściwego korzystania z kanalizacji?

Niewłaściwe użytkowanie i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną mieszkańców powoduje poważne problemy eksploatacyjne w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Należą do nich m.in. zapychanie rur kanalizacyjnych i w konsekwencji brak odpływu ścieków, zalania ściekami pomieszczeń w mieszkaniach i domach, wybijanie ścieków ze studzienek na ulice, zatrzymanie pracy urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków (ich czyszczenie i naprawa), zagrożenie dla środowiska poprzez zaburzenie procesu oczyszczania ścieków, uciążliwy i przykry zapach z kanalizacji, wzrost populacji szczurów w kanałach, utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane koniecznością usuwania awarii sieci kanalizacyjnej.

Czy wiesz, że każdego roku pracownicy PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnych, awarii przepompowni ścieków i urządzeń na oczyszczalni oraz czyszczą dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Konsekwencją powyższego jest wzrost kosztów usług świadczonych w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków .

Czy wiesz co można odprowadzać do kanalizacji?

Kanalizacja jest zaprojektowana w taki sposób aby przyjmować wyłącznie ścieki i papier toaletowy z naszych domów. Niestety trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu.
W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że do urządzeń kanalizacyjnych nie powinno się wyrzucać:

  • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp. – które pęcznieją pod wpływem wody, zatykają i blokują przepływ powodują awarię urządzeń przepompowni i oczyszczalni.

  • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijając się w rurach w zwartą masę.

  • Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.

  • Lekarstw, igieł, strzykawek, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.

  • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.

  • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, prezerwatywy itp.

Czy wiesz, że w 2021 roku siecią kanalizacyjną do oczyszczalni dopłynęło 78 ton skratek (odpadów stałych) oraz 92 tony piasku.

Pamiętaj!!

Każdy użytkownik sieci kanalizacyjnej ma wpływ na zmniejszenie ilości awarii w sieci kanalizacyjnej i na oczyszczalni.

Tylko drożna i szczelna kanalizacja zapewni, że ścieki z budynków przepłyną sprawnie i bezpiecznie do oczyszczalni ścieków.

Wszystkim nam powinno zależeć aby kanalizacja i oczyszczalnia działały bezawaryjnie, dlatego kieruj się prostą zasadą:

Do kanalizacji odprowadzaj tylko ścieki i papier toaletowy.