Jesteś tutaj

Wodociągi na miarę XXI wieku !


Szanowni Państwo,

Za nami kolejny rok intensywnych działań. To był wyjątkowy czas. Pracowity, pełen planów, wyzwań i ważnych chwil, które przyczyniły się do rozwoju olkuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Nowy rok oznacza zaś nowe cele i nowe perspektywy. Jest to też dobry moment na dokonanie podsumowania naszych dotychczasowych osiągnięć.

Był to okres intensywnego rozwoju naszej Spółki. Dał on nam poczucie ogromnej satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Dowodem na to mogą być wyniki kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie, która dotyczyła realizacji naszej sztandarowej inwestycji - Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Kontrola ta została sfinalizowana protokołem nie zawierającym żadnych zastrzeżeń. Traktujemy to jako nasz wspólny sukces, zrealizowany przy udziale ogromnej grupy ludzi. Mówiąc o „nas” nie mamy jednak na myśli tylko pracowników przedsiębiorstwa, ale także wszystkich mieszkańców gmin objętych projektem. Każdy nasz krok wykonywany jest bowiem z myślą o naszej lokalnej społeczności.

Wyniki kontroli przyniosły nam - jako beneficjentom środków Unii Europejskiej - dużo satysfakcji. Poczucie dobrze przygotowanych inwestycji od strony formalnej to jednak nie wszystko. Ważny jest także aspekt społeczny i ekologiczny tych działań. Bez wątpienia przyczyniły się one do rozwoju naszego regionu. Z ich realizacji płyną konkretne korzyści, takie jak: budowa wielu kilometrów nowych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz dróg, modernizacja oczyszczalni ścieków w Olkuszu oraz stworzenie nowego systemu zaopatrzenia w wodę. Projekt zamknął się w kwocie 207,8 mln zł brutto. Efekt ekologiczny projektu i jego zakładane cele zostały osiągnięte przy dofinansowaniu Unii Europejskiej na poziomie niespełna 75% kosztów Projektu, co stanowi kwotę blisko 127 mln zł. To dużo, biorąc pod uwagę, jak potężny był jego zakres i obszar, na którym był realizowany.

Cały proces realizacji zadania składa się na przemyślaną całość. Zastosowany dobór rozwiązań technologicznych sprawdza się. Oczyszczamy ścieki zgodnie z obowiązującymi normatywami. Zmniejszyliśmy także ilość wytwarzanych osadów ściekowych. Mamy też nowe studnie, dzięki którym zaopatrujemy mieszkańców w wysokiej jakości wodę. Budowa zupełnie nowego systemu zaopatrzenia, po tym jak zapadła decyzja o likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu ZGH „Bolesław” w Bukownie, stanowi zwieńczenie całego przedsięwzięcia.

Satysfakcję daje nam również rosnąca świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa. W ubiegłym roku wzrosła liczba posesji wpiętych do zbiorczego systemu sieci kanalizacyjnej. Wykonanych zostało ponad 150 nowych przyłączy. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości podłączania się do naszej infrastruktury. Dbając o jakość środowiska naturalnego, wdrażamy także program odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Uruchomiliśmy kolejne dwie stacje zlewcze, obsługujące samochody asenizacyjne, dostarczające ścieki z obszarów nieskanalizowanych.

Jakie jeszcze płyną z tego profity? Wspomnieliśmy już o względach ekologicznych i o nowej infrastrukturze. Bez wątpienia równie istotną kwestią są zwiększone wpływy do budżetów gmin z podatków, jakie odprowadzamy od wybudowanej infrastruktury w wysokości 3 mln zł rocznie. Wpływy te wzbogacają finanse samorządów, przez co możliwe są dopłaty do cen wody i ścieków, jakie realizuje gmina Olkusz oraz pozostałe gminy: Bukowno, Bolesław, Klucze. Tym samym obciążenia budżetów domowych z tytułu opłat za wodę i ścieki są znacznie mniejsze. 

Ale czy to koniec inwestycji? Oczywiście, że nie. Naszym zadaniem jest utrzymanie sieci wodno – kanalizacyjnej w pełnej sprawności. W poprzednim roku przeprowadziliśmy kolejne modernizacje sieci wodociągowej w miejscowościach: Krzykawka, w Bolesławiu na ul. Laskowskiej, w Chechle na ul. Rodackiej, w Bukownie na ul. Wygiełza, a także w Olkuszu. Wybudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej w Olkuszu wzdłuż ul. Zacisze, w Bukownie na ul. Wygiełza oraz sieć wodociągową w Olkuszu - ul. Krucza Góra, Osieku, Kolbarku - ul. Słoneczna, Niesułowicach - ul. Głębowiec, Krzywopłotach – ul. Partyzantów oraz w Bolesławiu - w rejonie ul. Ponikowska. Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane ze środków własnych przedsiębiorstwa. Rok 2018 przyniósł również akceptację wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w Kluczach.

Na bieżąco dostosowujemy się także do zmieniających się przepisów. Ubiegły rok był pod tym względem przełomowy dla spółek komunalnych. Kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania cen wody i ścieków przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zatwierdziło wiosek taryfowy  opracowany przez wodociągi olkuskie na okres od 01.06.2018r. do 31.05.2021r. 

Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te informacje rodzić będą kolejne pytania. Jakie czynniki mają wpływ na wysokość ceny wody i ścieków? Jak chcemy usprawnić obsługę naszych mieszkańców? Gdzie będą modernizowane i budowane kolejne kilometry sieci? - O tym wszystkim będziemy informować w najbliższym czasie.

 

Z poważaniem

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.