Jesteś tutaj

UMOWA O DOFINANSOWANIE Z RPO 2014-2020 PODPISANA !


W dniu 25.10.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa została zawarta na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”.

Umowa nr: RPMP.05.03.02-12-1025/17-00-XVII/413/FE/18

Całkowita wartość Projektu wynosi : 4 412 328,99 zł brutto zł.

Dofinansowanie; współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie nie większej niż: 1 835 931,33 zł, co stanowi 58,02% kosztów kwalifikowanych.

Pozostałe środki finansowe na realizację inwestycji zabezpiecza Gmina Klucze oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  z siedzibą w Olkuszu.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Klucze w ulicach: Miodowa, Gołębia, Krótka, Łączna, Kręta, Szkolna, Pocztowa.

Zakres Projektu:

-        budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości o łącznej długości 1,35 km,

-        przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do zestawu wodomierzowego o łącznej długości 2,47 km.

Przyłączenie budynków:

-        planowane podłączenie do kanalizacji sanitarnej – 300 osób (75 przyłączy kanalizacyjnych),

-        planowana przebudowa przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej – 228 osób (57 przyłączy wodociągowych).

Rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego – wybór wykonawcy robót inwestycyjnych, planowane jest na przełomie roku 2018/2019.