Jesteś tutaj

Światowe Dni Wody 2018


Światowy Dzień Wody, 22 marca każdego roku, skupia się na znaczeniu wody. Tegoroczny temat "Natura dla wody" bada, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku. Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody pogłębia degradowana roślinność, gleba, rzeki i jeziora.

Kiedy zaniedbujemy nasze ekosystemy, utrudniamy zapewnienie każdemu wody potrzebnej do przetrwania i rozwoju.

Rozwiązania oparte na przyrodzie mogą rozwiązać wiele problemów związanych z wodą. Musimy robić o wiele więcej dzięki "zielonej" infrastrukturze i harmonizować ją z "szarą" infrastrukturą wszędzie tam, gdzie to możliwe. Sadzenie nowych lasów, ponowne łączenie rzek z obszarami zalewowymi i przywracanie terenów podmokłych zrównoważy obieg wody i poprawi ludzkie zdrowie i źródła utrzymania.

 Olkuskie Wodociągi wraz z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu corocznie, stara się edukować dzieci i młodzież w tematach wodno-ściekowych. Od dwóch lat chętnie te inicjatywy wspiera Starosta Olkuski.

Tegoroczna konferencja, której celem było uświadomienie jak ważnym tematem jest dbanie o naturalne środowisko w kontekście ochrony źródeł wody i nielegalnych zrzutów nieczystości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - dr Agata Knapik  w swoim wystąpieniu przypomniała zgromadzonym historię obchodów Światowych Dni Wody. Poruszała tematy w zakresie zasobów wody pitnej jako problem globalny, ale i regionalny, zużycia wody jako surowca, a także wody jako najzdrowszego napoju . Poruszony został także poważny problem ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, które w dużej ilości ciągle wracają do środowiska bez oczyszczenia, co jest powodem groźnych zanieczyszczeń wody. Przedstawione zdjęcia obrazowały zgromadzonym rangę problemu.

Wiceprezes Olkuskich Wodociagów  - Grzegorz Cebo zaprezentował nowy system zaopatrzenia w wodę dla regionu olkuskiego, który funkcjonuje na terenie czterech gmin od roku. Przedstawił także działania jakie podejmuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu w zakresie ochrony zasobów naturalnych.  Zwracał uwagę, jak ważne jest edukowanie już od najmłodszych lat, jak dbać o środowisko i jakie efekty przynoszą nieekologiczne zachowania, w tym także i na wodę.

Pan  Józef Niewdana – Prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy zaprezentował „Skutki odprowadzania ścieków komunalnych do ziemi”, wraz ze szczegółowymi pomiarami dla każdej z Gmin.

Na koniec prof. dr hab. inż. Jacek Motyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej przedstawił „Wpływ zatapiania kopalni rud cynku i ołowiu „Trzebionka” na stosunki wodne w rejonie chrzanowskim”.  Prezentacja ubrazuje nam co może czekać rejon olkuski po uruchomieniu programu zatapiania kopalni.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu składa szczególne podziękowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olkuszu - Agacie Knapik, Staroście Powiatu Olkuskiego – Pawłowi Piasnemu i Wicestaroście Powiatu Olkuskiego – Janowi Orkiszowi, prof. dr hab. inż. Jackowi Motyce oraz Józefowi Niewdanie  za współpracę oraz merytoryczne uświetnienie konferencji.

Ekologiczne konferencje uświetnia także od dwóch lat konkurs literacko-plastyczno-ekologiczny pn. „Chrońmy źródła wody” organizowany przez Olkuskie Wodociągi i Stowarzyszenie Teatralno-Literackie.

Serdeczne podziękowania za ogromny wkład pracy i zaangażowania dla członków Stowarzyszenia podczas organizacji konkursu a także za podwyższenie rangi konkursu dzięki objęciu go patronatem przez Starostę Olkuskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z  Powiatu Olkuskiego,
a jego celem było:

  • uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko,
  • uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej,
  • rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
  • kształtowanie zachowań proekologicznych.

Zorganizowana konferencja okazała się wspaniałym momentem aby ogłosić laureatów II edycji konkursu literecko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”.

Wybór laureatów okazał się nie lada zadaniem dla Kapituły konkursu a ilość złożonych prac konkursowych ponownie przewyższył najśmielsze oczekiwania. Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim zwycięzcom oraz zachęcają do udziału w kolejnych edycjach konkursu.  Ogromne podziękowania płyną także do wszystkich placówek, które włączyły się do wspólnej zabawy. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji laureatów konkursu.

Prezes Olkuskich Wodociągów na ręce Pana Przemysława Kani  - Prezesa Stowarzyszenia złożył serdecznie podziękowania za współpracę, inicjatywę i zaangażowanie wszystkich członków Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego, a szczególnie Pani Małgorzacie Dachowskiej, która poprowadziła tegoroczną konferencję.

Dodatowe i szczególne podziekowania dla Pana Tomasza Lisa - Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu za udostępnienie auli szkolnej oraz pracownikom  i uczniom Szkoły za pomoc  przy organizacji konferencji.

Poniższe zdjęcia autorstwa Pana Piotra Kubiczka udostępnione dzięki uprzejmości i za zgodą autora i Przeglądu Olkuskiego, za co serdecznie dziękujemy.