Jesteś tutaj

Od natury do natury…czyli Olkuskich wodociągów wody pozyskiwanie i ścieków odprowadzanie


W okresie ostatnich kilku lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. realizowało bezprecedensowy w skali kraju projekt zmiany systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców rejonu olkuskiego. Podjęcie tych działań było wymuszone planowaną likwidacją olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu, których proces odwadniania stanowił główne źródło wody dla mieszkańców przez blisko cztery dekady. Powyższe nie byłoby możliwe gdyby nie Stacja Uzdatniania Wody w Olkuszu, uzdatniająca wodę kopalnianą do parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która prze te wszystkie lata pełniła rolę swoistej „Fabryki Wody”.

Zadanie budowy nowego systemu wodociągowego obejmowało swym bezpośrednim zasięgiem ponad 80 tysięczną społeczność lokalną, która na co dzień korzysta z wody jaką Przedsiębiorstwo dostarcza prosto do domowych kranów. Głównym celem jaki przyświecał w trakcie realizowania zarówno fazy projektowej jak i wykonawczej, było wybudowanie bezpiecznego systemu, który będzie się charakteryzował w niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz w którym będą zastosowane najnowocześniejsze dostępne technologie - na miarę XXI wieku. W efekcie wieloletnich starań Przedsiębiorstwa od lutego 2016 roku w naszych kranach płynie woda pochodząca z nowych ujęć wód głębinowych (jurajskich i triasowych). Cały system jest sterowany i monitorowany w oparciu o technologię światłowodową oraz posiada niezależne źródła zasilania w energię elektryczną co skutkuje zapewnieniem nieprzerwanych dostaw wody o najwyższej jakości do wszystkich naszych odbiorców.

 Aktualnie Przedsiębiorstwo realizuje harmonogram prac związany z wdrażaniem nowego systemu zaopatrzenia w wodę. W głównej mierze polega on na ciągłym uzdatnianiu wody pochodzącej z ujęć wód głębinowych zlokalizowanych na terenie gminy Klucze, w celu zapobieżenia wystąpienia tzw. zjawiska „wtórnego zanieczyszczenia” wody w sieci wodociągowej. Zjawisko takie mogłoby wystąpić w momencie wtłoczenia wody z nowych źródeł do rurociągów, które przez blisko 40 lat były zasilane wodą kopalnianą posiadającą inne parametry, bez odpowiedniego jej „przygotowania”. Wypracowana na podstawie posiadanych doświadczeń technologia uzdatniania wody, zakłada naświetlanie jej promieniami UV oraz dozowanie do niej wodorotlenku sodu i podchlorynu sodu. O ile wykorzystanie lamp UV i dawkowanie wodorotlenku sodu nie wpływa na właściwości organoleptyczne dostarczanej wody, to już stosowanie podchlorynu sodu powoduje wyraźne wyczuwalny dla wszystkich Naszych odbiorców nieprzyjemny zapachu chloru, którzy przez ostatnich kilkadziesiąt lat przyzwyczaili się do wody bez jego zawartości. W trosce o komfort mieszkańców Przedsiębiorstwo, nieustannie dąży do zminimalizowania uciążliwości dla odbiorców, które ma swoje podłoże w obecnie stosowanej technologii uzdatniania wody. Proces ten starannie monitorujemy prowadząc przy tym konsultacje otrzymanych wyników zarówno z innymi przedsiębiorstwami wodociągowymi jak i naukowcami specjalizującymi się w branży wodociągowej. Przedsiębiorstwo realizuje stopniowe ograniczanie dawkowania środków uzdatniających. Olkuskie wodociągi nieustannie prowadzą przy tym laboratoryjne badania jakości dystrybuowanej wody zarówno u jej źródła jak i w rozległej sieci rurociągów oraz u końcowych odbiorców. Badania te prowadzone są  w wymiarze znacznie szerszym i częstszym niż wymagają tego przepisy prawa polskiego. Równolegle do w/w działań Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
w obowiązku zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa źródeł wody jakimi są jurajskie i triasowe studnie głębinowe rozpoczęło prace nad wyznaczeniem i ustanowieniem stref ochronnych ujęć. Będą to obszary chronione, na których poprawiony będzie stan gospodarki wodno - ściekowej, m.in. poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków, będzie ściśle kontrolowany stan szczelności przydomowych bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb) oraz występowanie innych ognisk zanieczyszczeń takich jak np. dzikie wysypiska śmieci. Wyznaczenie i utrzymanie terenów ochronnych to proces trudny i długotrwały, opierający się na ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami w zakresie kreowania lokalnego prawa zagospodarowania przestrzennego. Przedsiębiorstwo będzie również prowadziło akcje informacyjno – edukacyjne w celu poprawy świadomości ekologicznej, gdyż dbałość o wspólne dobro jakim są czyste źródła wody pitnej nie może obyć się bez udziału mieszkańców powiatu olkuskiego. Od września br. Olkuskie wodociagi przy współudziale Miasta i Gminy Olkusz, Gminy Klucze, Miasta Bukowno i Gminy Bolesław - zainicjował „Program odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, w które wyposażone są nieruchomości zlokalizowane na terenie miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowno, gminy Klucze i gminy Bolesław na lata 2017-2020”. Celem w/w programu jest stworzenie szczelnego systemu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, co oznacza, że wszystkie nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być wprowadzane taborem asenizacyjnym na stację zlewną, a następnie oczyszczane w procesie technologicznym na oczyszczalni ścieków. W ramach realizowanego programu organizowane są cykliczne spotkania PWIKu z przedstawicielami w/w Gmin i Radnymi Gmin, a także zainteresowanymi mieszkańcami. W każdej Gminie został już powołany zespół, który przy współpracy z PWIK zajmuje się już podjętymi procedurami w sprawie uszczelnienia systemu odbioru nieczystości ciekłych, przeprowadzane są przez przedstawicieli Gmin kontrole właścicieli nieruchomości, którzy powinni zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w poszczególnych Gminach, systematycznie opróżniać zbiorniki bezodpływowe, aby nie dopuścić do zagrożenia jakim może być zanieczyszczenie ujęć wody poprzez przenikanie do wód gruntowych nieczystości ciekłych. PWIK nawiązało również współpracę
z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie procedur sprawdzania szczelności zabudowanych zbiorników bezodpływowych na terenie danej nieruchomości, ponieważ podczas kontroli właścicieli nieruchomości i weryfikacji zużycia wody z ilością odprowadzanych nieczystości ciekłych pojawia się problem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. Z przeprowadzonej przez PWIK analizy posiadanych zestawień dla poszczególnych nieruchomości nieprzyłączonych do kanalizacji z zestawieniem ilości zużytej wody z ilością wywiezionych nieczystości ciekłych na stację zlewną okazuje się, że tylko 10% powstałych nieczystości ciekłych w poszczególnych Gminach dostarczana jest taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie ścieków celem ich oczyszczenia. Powstaje zatem pytanie: co się dzieje z powstającymi nieczystościami ciekłymi w danej nieruchomości, skoro nie są zidentyfikowane jako wprowadzone na stacje zlewną??? Dlatego też, Olkuski PWIK podjął się przy w współpracy z Gminami rzetelnie realizować program odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, aby:
  • ochronić ujęcia wody przed zanieczyszczeniami jakie stwarzają nieszczelne zbiorniki bezodpływowe i nielegalne odprowadzanie nieczystości ciekłych,
  • uszczelnić system odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
  • wyeliminować nielegalne odprowadzanie nieczystości ciekłych,
  • zweryfikować dla każdej nieruchomości ilość pobranej wody z ilością odprowadzanych nieczystości ciekłych na stację zlewną,
W związku z powyższym, Zarząd PWIK Sp. z o.o. w Olkuszu podjął dodatkowe inwestycje/działania:
  • w 2018r. zainstalowane zostaną dwie dodatkowe stacje zlewne, jedna w Olkuszu a druga w Kluczach. Jest to inwestycja mająca na celu skrócić odległości przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a tym samym zmniejszyć koszty transportu i usprawnić logistycznie system odbioru nieczystości ciekłych.
  • od 1 stycznia 2018r. dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązuje nowa, niższa jednostkowa cena za przyjęcie na stacje zlewną i oczyszczenie 1 [m3] nieczystości ciekłych w wysokości 7,85 [zł/m3] netto.
  • od 1 stycznia 2018r. zainstalowane będzie nowe oprogramowanie na stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Olkuszu. Przedsiębiorcy świadczących usługi taborem asenizacyjnym, aby zrzucić nieczystości ciekłe na stacje zlewną będą musieli wprowadzić stosowny 5 cyfrowy numer tj. „PUNKT WG (wodomierza głównego)”, który będzie udostępniany przez właściciela nieruchomości, a numer ten jest widoczny na każdej fakturze VAT wystawianej przez PWIK Sp. z o.o. za wodę.
PWIK Sp. z o.o. informuje, ze stworzenie szczelnego systemu odbioru nieczystości ciekłych jest programem wieloletnim, który ma na celu ochronę ekologiczną naszego regionu, a przede wszystkim ochranę ujęć wody. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu