Jesteś tutaj

OTWARCIE UNIWERSYTETU PROF. WODNICZKA


Uniwersytet profesora Wodniczka - edukacja ekologiczna dla najmłodszych

Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu we współpracy z 4 gminami powiatu olkuskiego – Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Bez wody nie ma życia - terenowa ścieżka edukacyjna

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

Uroczyste otwarcie obu projektów ekologicznych odbyło się 20 września 2018r. Projekty te zakładały przygotowanie nowoczesnego programu edukacji ekologicznej w tematyce wodnej oraz jego realizację w specjalnie do tego przygotowanym terenie i w budynku PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu. Budynek administracyjny po dawnej Stacji Uzdatniania Wody to idealna baza do stworzenia powiatowego centrum edukacji o środowisku naturalnym, a przede wszystkim o wodzie. Atrakcyjne zajęcia przygotowane przez specjalistów, ciekawe pomoce merytoryczne i dydaktyczne, a przede wszystkim niebanalne przedstawienie wiedzy. Wszystko to sprawi, że prowadzona edukacja będzie doskonałym sposobem na przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Obu projektów nie udałoby się zorganizować gdyby nie wsparcie finansowe w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu edukacji ekologicznej. Dodatkowo Olkuskie Wodociągi będące ekoLIDER-em 25-leciaWFOŚiGW w Krakowie, pragnąc kontynuować dobrą praktykę Spółki, przeznaczyły całą nagrodę na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Uniwersytet profesora Wodniczka – edukacja ekologiczna dla najmłodszych”.

Na ręce Pani Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Anny Biederman-Zaręby składamy serdeczne podziękowania za poparcie naszych projektów. Liczymy, iż w kolejnych latach Wojewódzki Fundusz stanie się naszym partnerem przy realizacji kolejnych zadań ekologiczno-edukacyjnych na terenie powiatu olkuskiego.