Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne rozpoczęte


Konsultacje społeczne rozpoczęte

Wodociągi olkuskie stawiają na dialog społeczny. Cykliczne spotkania z przewodniczącymi rad osiedli oraz sołtysami są odpowiedzią na rosnące oczekiwania mieszkańców co do zakresu i poziomu usług przez nas świadczonych. Przedsiębiorstwo nie pozostawia bez odpowiedzi lokalnych problemów związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków.

Wtorkowe spotkanie w siedzibie wodociągów olkuskich zapoczątkowało cykliczne konsultacje społeczne z przewodniczącymi rad osiedli oraz sołtysami. Pierwsze konsultacje dotyczyły Miasta i Gminy Olkusz. Wysoka frekwencja i merytoryczna rozmowa o potrzebach lokalnych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej świadczy o celowości organizacji tego rodzaju spotkań. Przedstawiciele lokalnych społeczności mieli okazję poruszyć najbardziej newralgiczne tematy związane z potrzebami inwestycyjnymi na reprezentowanych przez nich terenach. To nie tylko konieczność rozbudowy sieci wodociągowej, podyktowana tworzeniem przez gminę nowych obszarów przeznaczanych pod budownictwo jednorodzinne, to także potrzeby modernizacyjne sieci wodociągowej. Problematyka wodociągów wiejskich jest znana nie tylko przedsiębiorstwu. Uwagi co do długiego okresu eksploatacji sieci zgłaszali również sołtysi. W odpowiedzi na oczekiwania w tym temacie, uczestnicy spotkania uzyskali informacje o możliwości ich wpływu na tworzenie wieloletniego planu inwestycyjnego. Takie potrzeby, po uzgodnieniu na poziomie gminy, mogą być wnioskowane do uwzględnienia do realizacji przez wodociągi olkuskie.

Duże zainteresowanie wzbudził  przedstawiony program „Odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych”. Uczestnicy spotkania zapoznali się z jego wstępnymi założeniami. Z jednej strony cieszy rosnąca świadomość ekologiczna związana z koniecznością systematycznego i kontrolowanego opróżniania szamb, nie mniej jednak przed nami długa droga aby ostatecznie wszystkie ścieki z gospodarstw domowych trafiły na oczyszczalnie ścieków. Sołtysi mocno akcentowali problem braku skanalizowania obszarów wiejskich, podnosząc jednocześnie kwestie wysokich cen za wywóz ścieków z szamb. Nie pozostając obojętnym, wodociągi olkuskie chcąc wpłynąć na obniżenie ponoszonych przez mieszkańców kosztów wywozu ścieków, zamierzają uruchomić dwa dodatkowe punkty zrzutu ścieków. Warto jednak podkreślić, iż usługi asenizacyjne świadczone są również przez prywatne firmy, a w tym przypadku przedsiębiorstwo nie ma wpływu na poziom cen usług przez nich oferowanych. Wstępny zamysł przedsiębiorstwa, sprowadzający się do rozbudowy floty samochodów asenizacyjnych, przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Krakowie, został odebrany pozytywnie przez zebranych.

Podsumowując, wczorajsze spotkanie jest dobrą zapowiedzią współpracy, a jej efekty będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Przed nami spotkania z przewodniczącymi osiedli i sołtysami pozostałych gmin: Bukowno, Bolesław i Klucze, które zaplanowano w miesiącu październiku.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. W kolejnych odsłonach będziemy prezentować szczegóły ze spotkań z przewodniczącymi osiedli i sołtysami gmin: Bukowno, Bolesław i Klucze.

Zarząd  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.