Jesteś tutaj

Konkurs krasomówczy - ekoTEATR


Zdobądz pierwsze miejsce w gminnym przeglądzie teatralnym i wygraj w II etapie ZDRÓJ WODNY dla swojej szkoły.

Organizatorzy konkursu krasomówczego ekoTEATR

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu

Patronat sprawują, m.in.:

Pan Jarosław Foremny - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie,

Pan Witold Kozłowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Pan Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 

Pan Mirosław Gajdziszewski - Burmistrz Miasta Bukowno,

Pan Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze,

Pan Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław.


Cele konkursu:

1.        Edukacja ekologiczna.

2.        Przekazanie wiedzy o Wodociągach i własnych źródłach wody

3.        Rozwijanie zainteresowań teatralnych.

4.        Zwrócenie uwagi na potrzebę pięknego i sugestywnego mówienia.

5.        Kształtowanie umiejętności logicznego i poprawnego formułowania myśli.

 

Tematyka konkursu:

 • ochrona źródeł wody,
 • ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem wód i gleb,
 • konsekwencje zanieczyszczania wody i gleby,
 • oszczędne i racjonalne użytkowanie zasobów wody pitnej,
 • obieg wody w przyrodzie,
 • ekologia a woda i ścieki.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

Konkurs kierowany jest do uczniów od klasy IV - VIII klasy szkoły podstawowej. Szkołę może reprezentować jeden lub kilku uczniów.

Konkurs Krasomówczy (nie mylić z recytatorskim) cechuje spontaniczne, sugestywne wystąpienie indywidualne lub grupowe. Prezentowaną wypowiedź lub mini etiudę winna cechować piękna i barwna polszczyzna. Podczas wystąpienia uczestnicy konkursu mogą wykorzystać materiały pomocnicze: rekwizyty, nagrania muzyczne, pokaz multimedialny obrazków, jako tło. Uczestnicy mogą mieć przygotowany konspekt wypowiedzi, z którego w czasie prezentacji mogą skorzystać.  Należy jednak pamiętać, że elementy pomocnicze nie mogą zdominować wystąpień krasomówczych.  W ocenie Jury decydować będą walory oratorskie wypowiedzi.  Prezentacja powinna trwać minimum 3 minuty, nie może jednak przekroczyć 5 minut.

Do wystąpień finałowych przechodzi reprezentacja szkoły, najwyżej oceniona podczas przesłuchań eliminacyjnych w I etapie konkursu (etap gminny)

 Wystąpienia będą nagrywane kamerą. Nagrania wystąpień mogą być prezentowane na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w siedzibie organizatorów konkursu.

 

Kryteria oceny:

 • pomysł w zaprezentowaniu tematyki konkursu,
 • konstrukcja wypowiedzi,
 • właściwe wykorzystanie limitu czasu (jego przekroczenie będzie miało wpływ na   ocenę Jury),
 • kultura i sugestywność wypowiedzi,
 • płynność oraz poprawność wypowiedzi,
 • bogactwo i barwność języka,
 • dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,
 • kontakt ze słuchaczami.

 

Etapy konkursu:

I etap  (gminny) - przesłuchania w Konkursie Krasomówczym w każdej z gmin w miejskich/gminnych ośrodkach kultury:

1.     MOK Bukowno       - 10.10.2018r.

2.      CK Bolesław            - 12.10.2018r.

3.      GOK Klucze             - 16.10.2018r.

4.     MOK Olkusz            - 18.10.2018r.

Ogłoszenie wyników I etapu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu przesłuchań.

II etap – wielki finał, w którym laureaci I miejsca w pierwszym etapie, zaproszeni zostaną na przegląd finalistów, który odbędzie się podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Wody w dniu 22 marca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Po prezentacjach Jury wyłoni zwycięzcę konkursu. Nagroda główna to wewnętrzne źródło wody dla szkoły, której reprezentant wygra etap drugi konkursu.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Zgłoszenia do konkursu krasomówczego - karty zgłoszenia - dostępne TUTAJ - należy wysłać do 30.09.2018r. pocztą elektroniczną na adres: a.adamuszek@pwik.olkusz.pl oraz potwierdzić udział telefonicznie u p. Agnieszki Adamuszek pod nr tel.: 32 643-14-15 wew. 149

 

Przetwarzanie danych osobowych:

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną  - dostępną TUTAJ, oraz wypełnienie i dostarczenie organizatorom Oświadczenie opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu  - dostępneto TUTAJ (najpóżniej w dniu przeglądu).