Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Kolejne historyczne wydarzenie dla „olkuskich wodociągów”


Data 06.03.2024 r. rozpoczyna II etap planowanych działań, domykający system bezpieczeństwa  zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gmin Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz.

W dniu 06.03.2024 r. Zarząd PWiK sp. z o. o.  podpisał z Wykonawcą  - Karpackim Przedsiębiorstwem Wiertniczym z Chełmca - umowę na wykonanie odwiertu  studziennego w obrębie Pazurka „Kolonia -  Zimkówka” w gminie Olkusz.

Podpisania umowy dokonano w  obecności Burmistrzów i Wójtów - udziałowców Spółki.

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji II ETAPU zmiany systemu zaopatrzenia w wodę po likwidacji kopalń rud cynku i ołowiu i ma na celu przede wszystkim bezpieczeństwo dostaw poprzez  dywersyfikację głównych źródeł wody obecnego systemu wodociągowego i poprawę jego bilansu.

Miejsce wykonania nowego ujęcia wody zostało wskazane przez zespół naukowców z Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa, którzy bazowali na licznych analizach i badaniach terenowych uwzględniających aktualnie trwający proces zatapiania kopalni.

PWiK sp. z o. o. zakłada, że nowa studnia będzie ujmowała jurajski poziom wodonośny.

Po włączeniu ujęcia do głównego układu magistral wodociągowych, nowe ujęcie w Kolonii Zimkówce będzie zaopatrywało mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław w dobrej jakości wodę pitną.

Zadanie będzie finansowane ze środków własnych PWiK sp. z o. o. a jego koszt to 498 000,00 zł netto. Końcowy termin umowny to 30.11.2024 r.