Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Jakość wody chlorowanej


”Dzięki wodociągom dostarczającym wodę dezynfekowaną związkami chloru wolnego udało się powstrzymać wyniszczające epidemie w ostatnim stuleciu do niespotykanego dotychczas w rozwoju ludzkości, wydłużenia się przeciętnej długości życia.”

Dlaczego bakterie są obecne w wodzie?

Bakterie są „wszędobylskie”. W naturalny sposób są obecne również w wodzie. Rolą zakładów wodociągowych jest dostarczenie wody do spożycia, która spełnia obowiązujące standardy jakościowe, czyli między innymi zapewnia bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody. Dobre źródło wody nie daje gwarancji, iż woda pobierana przez mieszkańców, jest równie dobrej jakości. Przyczyną tego może być wtórny rozwój mikroorganizmów zachodzący w wodzie rozprowadzanej w sieci wodociągowej i na powierzchni osadów tworzących się w sieci wodociągowej. Większość mikroorganizmów bytujących w sieci wodociągowej jest nieszkodliwa, lecz wśród nich mogą występować bakterie potencjalnie zagrażające zdrowiu ludzi, głównie u osób z nieprawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym).

W jakim celu dezynfekujemy wodę pitną?

Pomimo, iż wodzie z naszych ujęć nie ma szkodliwych mikroorganizmów, wodę trzeba zabezpieczyć na czas jej transportu, lub przed ewentualnym wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym.

Woda podawana do klientów przez wodociągi olkuskie jest transportowana siecią o długości ok. 500 km i może płynąć do odbiorców nawet przez kilkanaście  godzin!

Zatem - celem dezynfekcji jest całkowite zniszczenie żywych form mikroorganizmów oraz  form przetrwalnikowych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla odbiorcy i zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na materiał instalacji. Dezynfekując wodę  osiągamy:

 • eliminację nadmiaru bakterii, które naturalnie występują w wodzie,

 • utrzymanie sieci wodociągowej (np. zbiorników wody) w stanie gwarantującym bezpieczeństwo wody,

 • ograniczenie tworzących się w naturalny sposób osadów na powierzchni sieci wodociągowej,

 • zapobieganie zanieczyszczeniom wtórnym, które postają np. podczas awarii wodociągowych, modernizacji sieci wodociągowej).

 Jakie bakterie żyją w wodzie ?

 • Drobnoustroje, dla których woda jest normalnym środowiskiem bytowania i rozwoju. Należą tutaj przede wszystkim bakterie siarkowe oraz bakterie żelaziste np. Pseudomonas, Achromobacter, Vibrio.

 • Drobnoustroje chorobotwórcze czyli np. bakterie grupy coli Escherichia coli, enterokoki kałowe.

 • Bakterie chodzące w skład tzw. ogólnej liczby mikroorganizmów, które hodowane są w laboratorium w temperaturze 22°C (potocznie nazywane „zimnolubnymi” potencjalnie nieszkodliwe dla zdrowia człowieka). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294 limituje wartość tego parametru do 100 jednostek tworzących kolonie (jtk) w 1 ml wody, wody wchodzącej do sieci dystrybucyjnej.

 Jak dezynfekujemy wodę?

 • Dezynfekcja promieniami UV - Zaletą zastosowania promienników UV jest brak zmian organoleptycznych wody, a specyfika ich działania umożliwia ciągłość pracy. Wadą tej metody jest jej miejscowo działanie, co nie zapewnia prewencji przed wtórnymi zakażeniami wody oraz podwyższenie kosztu produkcji 1 m3

 • Dezynfekcja podchlorynem sodu (potocznie chlorowanie) to najbardziej powszechny sposób dezynfekcji wody. Zaletą jest wysoka efektywność dezynfekcji, niskie koszty oraz dość długi czas działania w instalacji. Wadami są przede wszystkim możliwe zmiany właściwości organoleptyczne – może wpływać na zapach wody.

PWiK prowadzi dezynfekcję wody przy pomocy podchlorynu sodu, który dozowany jest przez precyzyjne pompy do wody uzdatnionej. Podchloryn sodu używany w procesie uzdatniania spełnia wymagania jakościowe (posiada certyfikaty i dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawodawstwem polskim). Warto dodać, że podchloryn sodu uzyskujemy również w procesie elektrolizy wodnego roztworu soli kuchennej, a więc substancji, która używana jest na co dzień przez każdego z nas

Nadzór nad procesem dezynfekcji stanowi powadzony jest na dwóch poziomach: przez pracowników Wydziału Eksploatacji oraz przez akredytowane zakładowe laboratorium.

Czy dezynfekcja wody podchlorynem sodu jest bezpieczna dla zdrowia? 

Tak, jest bezpieczna. Dopuszczalne stężenie chloru wolnego w wodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294 wynosi 0,30 mg/l w kurku czerpalnym u konsumenta. WHO podaje, że stężenie do 5,0 mg/l chloru w wodzie nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych, lub pogorszenia samopoczucia. PWiK rutynowo stosuje dawkę poniżej 0,10 mg/l (3-krotnie niższy poziom), która jest wystarczająco skuteczna dla bezpieczeństwa wody i jednocześnie nie może mieć negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

 Czy są inne powody dlaczego PWiK chloruje wodę ?

Tak, Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca dezynfekcję wody, bo jest to gwarancja bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody.

 Jak najlepiej dbać o wewnętrzną instalację wodociągową?

Stosowanie przez PWiK minimalnych dawek podchlorynu sodu pośrednio wpływa na stan instalacji wewnętrznych, powodując ograniczenie tworzenia się biofilmu instalacji, czyli osadów zawierających groźne bakterie..

Jakość wody zależy nie tylko od przedsiębiorstwa wodociągowego. w dużej mierze mają na nią wpływ użytkownicy wody :

 Dlatego mamy dla nich rady:

 • należy regularnie czyścić perlatory, wylewki baterii i pryszniców – usuwanie części stałych z filtrów siatkowych zabezpieczających armaturę (np. kamień)

 • w przypadku dłuższej stagnacji wody i jej nie używania należy pamiętać o przepłukaniu instalacji przed ponownym korzystaniem z wody, czas płukania zależy od średnicy i długości przyłącza wodociągowego,

 • zachować odpowiedni odstęp lub izolację pomiędzy rurami wody ciepłej i zimnej,

 • regularnie sprawdzać zawory zwrotne (antyskażeniowe) zamontowane na przyłączu wodociągowym,

 • utrzymywać temperaturę  wody  w  instalacji wody ciepłej powyżej 55ºC a zimnej poniżej 20º.

Nasze wspólna dbałość o należyte postępowanie z instalacjami wodociągowymi (naszą i Państwa) gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne wody w kranach.