Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Jak działa Oczyszczalnia Ścieków ?


Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z całego miasta i gminy Olkusz. Olkusz posiada kanalizację mieszaną, przy czym w starej części miasta jest jeszcze kanalizacja ogólnospławna, a na nowych osiedlach występuje kanalizacja rozdzielcza.
Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczno - chemiczną z osadem czynnym i pełną przeróbką osadów na drodze beztlenowej. Została wybudowana w 1982 roku. W latach 2013/2015 przeprowadzono modernizację oczyszczalni celem polepszenia efektywności usuwania związków biogennych tj. fosforu i azotu.
Ścieki doprowadzane do oczyszczalni systemem kanalizacji oraz ścieki dowożone poddawane są następującym procesom oczyszczania:
- oddzielenie większych zanieczyszczeń stałych i ziarnistych na kratach oraz w piaskowniku napowietrzanym,
- usunięciu zawiesin łatwoopadających w osadniku wstępnym,
- oczyszczanie w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym o zintegrowanym usuwaniu związków węgla, azotu i fosforu,
- usunięciu zawiesin organicznych osadu czynnego w osadnikach wtórnych.


Osad wstępny wraz z osadem nadmiernym jest stabilizowany beztlenowo w wydzielonych komorach fermentacji, odwadniany mechanicznie i suszony z wykorzystaniem energii słonecznej.
Oczyszczanie mechaniczne w oczyszczalni polega na:
- cedzeniu ścieków na kracie hakowo-taśmowej wraz z prasopłuczką skratek,
- eliminacji ze ścieków cięższych zawiesin mineralnych w poziomym piaskowniku przedmuchiwanym z urządzeniem do usuwania piasku i płuczki piasku,
- usuwaniu zawiesin  w osadniku wstępnym radialnym.

Oczyszczanie biologiczne w oczyszczalni przebiega w wysokoefektywnym procesie zintegrowanego osadu czynnego, z zastosowaniem następujących elementów reaktora biologicznego:
- komory beztlenowej, służącej do biologicznego usuwania fosforu,
- komory predenitryfikacji, służącej do redukcji azotanów,
- komory nitryfikacyjno - denitryfikacyjnej KN/KD, pracującej na przemian w zależności od potrzeb, służącej do nitryfikacji lub denitryfikacji,
- komory nitryfikacyjnej KN (tlenowej), służące do usuwania BZT5 oraz utlenienia związków azotu do azotanów.

Końcowym elementem procesu biologicznego oczyszczania są osadniki wtórne radialne. Ścieki oczyszczone pochodzące z komunalnej oczyszczalni ścieków, odprowadzane są do kanału Roznos istniejącym wylotem kanalizacyjnym o średnicy Ø 900 mm usytuowanym poza terenem oczyszczalni ścieków w Olkuszu.

Postępowanie z osadami powstającymi w procesie oczyszczania mechanicznego i biologicznego rozwiązane jest w następujący sposób:
- Osady wtórne (osad wstępny i nadmierny) wraz z częściami flotującymi przepompowywane są z przepompowni osadów nadmiernych do stacji mechanicznego zagęszczania.
- Osady wstępne przepompowywane są do wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych WKFz. Osady te są uprzednio zmieszane z zagęszczonymi osadami wtórnymi i ogrzewane w wymiennikach ciepła, które są zasilane wodą tłoczoną pompami wody obiegowej z kotłowni lub ze stacji generatorów gazowych, gdzie spalany jest gaz fermentacyjny (biogaz),
- Osady przefermentowane i odgazowane poddane są procesowi odwadniania mechanicznego,
- Odwodniony osad jest suszony przy wykorzystaniu energii słonecznej,
- Z wytworzonego biogazu w procesie fermentacji osadu produkowana jest energia elektryczna i cieplna z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych.