Jesteś tutaj

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Olkuszu o przygotowaniu i podjętych działaniach w związku z przewidywanymi skutkami ocieplania się klimatu skutkujących obniżeniem się poziomów wód powierzchniowych i podziemnych


Informacja

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Olkuszu

o przygotowaniu i podjętych działaniach w związku z przewidywanymi skutkami ocieplania się klimatu skutkujących obniżeniem się poziomów wód powierzchniowych i podziemnych

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie w zakresie działań jakie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. realizuje w warunkach aktualnie panującej długotrwałej suszy, pragniemy zapewnić, iż infrastruktura wodociągowa w tym źródła wody eksploatowane przez Spółkę, zaspokajają aktualne zapotrzebowanie na wodę pitną mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Olkuski system zaopatrzenia w wodę, opiera się w pełni o zasoby wód podziemnych, które są pozyskiwane poprzez sieć kilkunastu ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie gmin Klucze, Olkusz i Bukowno.

Na przestrzeni ostatnich lat Spółka zrealizowała unijny projekt pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”. Był to projekt unikatowy w skali kraju, gdyż polegał na całkowitej zmianie podstawowego źródła wody pitnej dla naszego regionu. Od lat 70 – tych XX wieku głównym źródłem wody pitnej dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze były wody kopalnianie pochodzące z odwodnienia lokalnych kopalń rud cynku i ołowiu. Woda przechodziła skomplikowany proces uzdatniania na obecnie zlikwidowanej Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, po czym była kierowana do odbiorców.

Od 2017 roku w kranach mieszkańców czterech gmin powiatu olkuskiego płynie „nowa” woda pochodząca z jurajskich i triasowych studni głębinowych zlokalizowanych we wschodniej części gminy Klucze. Udział wody pochodzącej z nowych studni w Bydlinie, Cieślinie i Kolbarku to blisko 96 % całkowitej produkcji.

Z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorstwo w głównej mierze pozyskuje wodę ze studni głębinowych, stale prowadzona jest obserwacja podziemnego lustra wody. Na przestrzeni ostatnich „suchych” lat rzeczywiście zaobserwowaliśmy obniżenie poziomu wód podziemnych, jednakże poziom ten jest na tyle bezpieczny, że możemy stwierdzić, iż nasze studnie są dostatecznie zasobne w bardzo dobrej jakości wodę pitną. Stanowi to gwarancję, że przy obecnym zapotrzebowaniu nie braknie wody w kranach naszych odbiorców.

Niezależnie od powyższego PWiK sp. z o. o. rozpoczęło realizację inwestycji polegającej na budowie nowego ujęcia wody na terenie miasta Olkusza, które odciąży główne źródła znajdujące się we wschodniej części gminy Klucze. Obecnie trwają prace projektowe a docelowe uruchomienie nowej studni planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

Należy także zaznaczyć, iż stale rozbudowujemy system monitoringu sieci wodociągowej, którego funkcjonowanie znacząco przyczynia się do obniżenia strat wody spowodowanych awariami ale także nielegalnymi poborami wody m.in. z hydrantów p.poż.

Jednakże w zbliżającym się okresie letnim, a więc związanym ze zwiększonym zapotrzebowaniem odbiorców na wodę, należy wziąć pod uwagę fakt, iż w sytuacjach związanych z dużymi poborami wody może wystąpić konieczność wprowadzenia stosownych ograniczeń w zakresie wykorzystania wody wodociągowej do celów innych niż socjalno – bytowe (podlewanie upraw, trawników, ogrodów, napełnianie basenów, mycie samochodów). Takie ograniczenie wprowadzone zostało np. w dniu 10.06.2019 r. w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia. Tego typu sytuacje są spowodowane koniecznością zachowania właściwego rozkładu ciśnienia wewnątrz sieci wodociągowej, którego gwałtowne zmiany mogą spowodować jej poważne awarie.

Szczególne znaczenie ma odcinek rurociągu pomiędzy Kluczami a Olkuszem. W tzw. „starym” systemie wodociągowym, gdzie głównym źródłem wody była Stacja Uzdatniania Wody w Olkuszu, rurociąg ten był przystosowany do transportu wody jedynie do odbiorców w gminie Klucze. Po odwróceniu kierunków przepływu odcinkiem tym transportuje się wodę z nowych ujęć do odbiorców w gminach Olkusz, Bukowno i Bolesław. W związku z powyższym odcinek ten ma mocno ograniczone możliwości przesyłowe. Ponadto chwilowe ograniczenia mogą również wystąpić w sytuacji awarii pompy lub innego urządzenia na którymś z podstawowych (strategicznych) ujęć wody.

 

Obecnie PWiK sp. z o.o. posiada kompletną dokumentację projektową dla budowy II etapu zmiany systemu zaopatrzenia w wodę. W ramach tej inwestycji przewidziana jest realizacja drugiej „nitki” rurociągu Klucze – Olkusz oraz budowa nowych ujęć wody. Realizacja II etapu zmiany systemu zaopatrzenia w wodę jest konieczna, gdyż zabezpieczy rezerwę zasobów wody pitnej dla mieszkańców w każdej sytuacji.

Istniejący system nowych ujęć wody posiada dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną, co jest gwarancją ciągłości pracy obiektów na wypadek zaniku napięcia w sieci energetycznej. Dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń jest posiadanie przez PWiK sp. z o. o. mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy (250 kW), który może niezależnie zasilić urządzenia na pojedynczym ujęciu.

Dodatkowo gorąco zachęcamy do podążania za aktualnie trwającymi trendami retencjonowania wody w zakresie własnych możliwości, co w dużej mierze przyczyni się do poprawy ogólnego bilansu dobrej jakości wody pitnej, która jest naszym wspólnym dobrem.