Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Dzień z życia laboranta


Woda trafiająca do Twojego domu musi spełniać odpowiednie wymagania, które są określone w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia, dlatego nad bezpieczeństwem oraz kontrolą jakości dostarczanej dla Was wody nieustannie czuwa nasze przedsiębiorstwo. Dzięki naszej wyspecjalizowanej kadrze Laborantów woda monitorowana jest zarówno przed wpuszczeniem, jak i podczas transportu siecią wodociągową. Laboratorium wykonuje badania z sieci wodociągowej oraz ujęć lokalnych przez cały rok. Ponadto codziennie wykonywane są analizy wody ze zbiornika wody czystej w Olkuszu, nie wyłączając świąt i dni wolnych od pracy, stąd  nasi mieszkańcy mają gwarancję, iż otrzymywana przez nich woda jest najwyższej jakości. Aby dokładniej przyjrzeć się gdzie i w jaki sposób analizowane są takie próbki wody, udamy się z wizytą do naszego laboratorium, aby przyjrzeć się pracy naszych laborantów.

Zadaniem laborantów jest wykonywanie badań wody w zakresie fizykochemicznym, sensorycznym i mikrobiologicznym. W naszym laboratorium wykonujemy badania wody jak już wcześniej wspomniano, pobranej z ujęć lokalnych, a także z sieci wodociągowej rozdzielczej. Wykonujemy również analizy zlecone przez klientów zewnętrznych.

Zanim jednak przystąpimy do wykonywania wymienionych analiz, musimy w odpowiedni sposób przygotować swoje miejsce pracy, dlatego każdy dzień zaczynamy przede wszystkim od sprawdzenia warunków środowiskowych jakie panują w laboratorium. Jest to istotne, ponieważ nieodpowiedni poziom wilgoci lub temperatur w pracowniach, może mieć negatywny wpływ na sprzęt oraz odczynniki, na których będziemy pracować. Jeżeli spełniają one należyte kryteria, możemy przystąpić do dalszej pracy.

Zgodnie z obowiązującym nas harmonogramem, rano przed zbadaniem próbek wody dokonujemy wzorcowania. Następnie po skończonym wzorcowaniu, uzyskane wyniki zostają udokumentowane, a gdy nie pojawiły się żadne nieprawidłowości, możemy przystąpić do właściwych analiz próbek wody.

Próbki te są przywożone około godziny 14. Każda z nich jest w odpowiedni sposób zakodowana oraz posiada swój protokół pobierania, na podstawie którego wprowadzamy je do wewnętrznego systemu. Analizy wód zaczynamy od oznaczenia chloru wolnego. Kolejnym krokiem jest zbadanie, za pomocą spektrofotometru lub chromatografu jonowymiennego stężenia kationów i anionów takich jak: jon amonowy, żelazo, mangan, azotyny, azotany, ortofosforany rozpuszczalne, fluorki, cyjanki, chlorki oraz siarczany.

Spektrofotometr jest urządzeniem mierzącym, jaka ilość światła absorbowana jest przez próbkę.

Chromatograf jonowy to takie urządzenie, które charakteryzuje się wykrywalnością jonów nawet na niskich poziomach oraz daje możliwość badania jednocześnie kilku jonów w próbce w krótkim czasie.

Przykłady analiz wykonywanych przez nas w laboratorium zostały przedstawione na zdjęciach poniżej.

W wodzie zawierającej tworzy się kompleks z utworzeniem intensywnego, niebieskiego zabarwienia.

Podczas oznaczania stężenia żelaza ogólnego dodany odczynnik reaguje z żelazem tworząc charakterystyczny pomarańczowy kompleks.

Oznaczenie stężenia fluorków w wodzie przy pomocy odczynnika SPADNS. Dochodzi do reakcji fluorków z czerwonym roztworem barwnika cyrkonowego.
Fluorki łącząc się z częścią cyrkonu, tworzą bezbarwny związek, który powoduje rozjaśnienie czerwonej barwy roztworu, proporcjonalnie do stężenia fluorków.

Oznaczenie stężenia amoniaku przy zastosowaniu metody Nesslera. Odczynnik Nesslera reaguje w środowisku silnie zasadowym z amoniakiem obecnym w próbce, dając żółto zabarwione związki.

Oznaczenie manganu w wodzie przy zastosowaniu odczynnika PAN powoduje powstanie pomarańczowego kompleksu manganowego.
Barwa utworzonego związku kompleksowego jest proporcjonalna do zawartości manganu w próbce.

Oznaczenie chloru wolnego w wodzie, opiera się o reakcję z odczynnikiem DPD, gdzie w warunkach pH= 6,2-6,5 tworzy się różowy związek.

W laboratorium wykonujemy również analizy przy zastosowaniu metod: nefelometrycznej (mętność), wizualnej (barwa), sensorycznej (smak i zapach), potencjometrycznej (pH), konduktometrycznej (przewodność) oraz metody miareczkowej (utlenialność, zasadowość, twardość ogólna, wapń i magnez). Miareczkowanie pozwala nam na ilościowe określenie zawartości substancji (analitu) zawartej w badanej próbce. Zakończenie analiz, które wykonujemy każdego dnia, podsumowane jest sprawozdaniem, które przygotowujemy i oddajemy do zatwierdzenia kierownikowi. 

Słów kilka o badanych przez nas parametrach wody…

Mętność - woda o dużej mętności jest niezdatna do użytku, a tym bardziej do spożycia.

Odczyn pH - pH wody przeznaczonej na cele spożywcze powinno mieścić się w granicach 6,5 do 9,5. Woda pochodząca z naszych kranów ma pH o wartości  ok. 7-8.

Żelazo i mangan – są substancjami występującymi w wodzie zazwyczaj naturalnie. Podwyższona zawartość żelaza i manganu bardzo oddziałują na jej smak i zapach. Ich obecność w wodzie powiązana jest z wytrącaniem osadu, który jest szkodliwy pod kątem stanu technicznego instalacji oraz urządzeń AGD.  Czy żelazo jest szkodliwe dla zdrowia? Niestety tak… Przekroczona dopuszczalna wartość żelaza jest szkodliwa dla skóry i włosów (może prowadzić do problemów dermatologicznych), ponadto może prowadzić do zaburzeń układu pokarmowego, podrażniania oczu, próchnicy zębów oraz przyczyniać się do infekcji górnych dróg oddechowych.

Twardość wody jest jej naturalną cechą i mówimy nam ona o zawartych w wodzie wapniu i magnezie.  Woda twarda pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pozytywnie wpływa na układ krążenia oraz układ pokarmowy, a także pomaga łagodzić objawy cukrzycy.

Amoniak jego obecność w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami lub naturalnymi procesami rozkładu materii roślinnej.

Azotany i azotyny  w wodzie występują naturalnie lub mogą do niej przenikać wraz ze ściekami przemysłowymi, komunalnymi oraz w wyniku działalności rolniczej.  Ich zbyt wysoka zawartość w spożywanej wodzie może być bardzo niebezpieczne, ponieważ jony te charakteryzują się działaniem kancerogennym.