Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Dzień pracy pracownika Wydziału Sprzedaży i inkasenta


Czy wiesz, na czym polega codzienna praca pracowników Wydziału Sprzedaży?

 Jeśli nie, to zapraszamy Cię do krótkiej lektury.

Pracownicy Wydziału Sprzedaży Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w Olkuszu dzielą się na dwie grupy pracowników:

  • pracujących stacjonarnie - w siedzibie Spółki przy ul. Kluczewskiej 4,
  • pracujących w terenie – inkasenci, odczytywacze wodomierzy.

Wszyscy pracownicy Wydziału wykonują swoje obowiązki służbowe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

Pracownicy biurowi

Obsługujemy naszych Klientów bezpośrednio na Sali Obsługi Klienta, a także telefonicznie, e-mailowo, poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) na naszej stronie www.

 

Głównymi sprawami, którymi zajmujemy się na co dzień są:

- zawieranie i rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

- rozpatrywanie różnego rodzaju wniosków np. o likwidację przyłącza wodociągowego, zmianę warunków umowy, zakup wody, zmianę danych  (zmiana adresu do korespondencji),

- dokonywanie rozliczeń za dostarczoną wodę i odebrane ścieki w oparciu o ceny i stawki określone w taryfie (fakturowanie),

-  rozpatrywanie skarg i reklamacji,

- prowadzenie korespondencji (tradycyjnej, e-mailowej, poprzez eBOK)

- przyjmowanie odczytów wodomierzy (telefonicznie, e-mailowo, poprzez e-BOK),

- obsługa telefoniczna Odbiorców usług.

Codziennym i bardzo istotnym zadaniem jest wprowadzenie wszystkich danych do systemu informatycznego oraz ich bieżąca aktualizacja, aby system był gotowy do prawidłowych rozliczeń.  

Zajmujemy się również tworzeniem  projektów rożnego rodzaju dokumentów, formularzy, wzorów umów w oparciu o przepisy prawa, prowadzimy różnego rodzaju analizy z zakresu sprzedaży wody i odbioru ścieków, ustalamy harmonogramy odczytów wodomierzy oraz koordynujemy pracę inkasentów, a także rozwiązujemy wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w poborze wody lub odprowadzaniu ścieków, współpracujemy z sekcją windykacji w zakresie odcięć dostaw wody u dłużników.

Bierzemy również udział w wydarzeniach lokalnych, podczas których promujemy naszą wodę i kreujemy wizerunek naszej firmy.

 

Pracownicy terenowi

Odczytami wodomierzy u naszych Odbiorców usług zajmują się odczytywacze wodomierzy – inkasenci.

Zdecydowaną większość czynności służbowych inkasenci wykonują poza siedzibą firmy obsługując teren czterech gmin tj. Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz. Inkasenci nieustannie przemieszczają się po wyznaczonym terenie (pieszo lub samochodem) a ich praca ma charakter zadaniowy.

Pracę rozpoczynają od siedziby firmy, a następnie przemieszczają się po wyznaczonym terenie tzw. trasie odczytów zaplanowanej na dany dzień, spiesząc się aby wykonać normę dzienną odczytów.

Każdy inkasent w ramach optymalnej organizacji pracy ma swój wyznaczony rejon, na którym dokonuje odczytów wodomierzy zarówno w sposób tradycyjny jak i drogą radiową.

Są to wizyty w domach prywatnych, a także w budynkach wielolokalowych (spółdzielnie mieszkaniowe), instytucjach, firmach  oraz innych miejscach, gdzie zamontowane są wodomierze (działki niezabudowane). Odczytów wskazań wodomierzy dokonuje cyklicznie,  w  zależności od ustalonego harmonogramu odczytów dla danego rejonu. Często teren jest rozległy, a nieruchomości, do których musi dotrzeć oddalone są od siebie  o kilkaset metrów. Czasem bywa niebezpiecznie i właśnie względy bezpieczeństwa spowodowały, że odstąpiliśmy od zbierania pieniędzy w terenie.

Inkasenci posiadają przy sobie urządzenia elektroniczne pozwalające na wprowadzenie odczytu ręcznie lub radiowo i dokonanie rozliczenia, wystawienia i przekazania faktury Odbiorcy usług.  W przypadku Państwa nieobecności lub braku dostępu do wodomierza pozostawia zawiadomienie z prośbą o podanie odczytu telefonicznie. Jeżeli odczyt nie zostanie przekazany rozliczamy Państwa na podstawie szacunku.

Chociaż nie wszyscy są zadowoleni z wizyty inkasenta, czasami niechętnie otwierając im drzwi, to często właśnie inkasenci podczas odczytu wykrywają  niekontrolowany wypływ wody (awarie), co pozwala ograniczyć dalsze starty wody i uchronić Państwa przed wysokim rachunkiem.

Inkasenci napotykają w swojej pracy wiele trudności, które znacznie utrudniają i opóźniają ich pracę, a z czego jako Klienci nie zawsze zdajemy sobie sprawę np.:

- brak dzwonka przy furtce,

- brak skrzynki na listy,

- luzem biegające psy,

- nieoznaczone budynki,

- niezabudowane działki,

- niedostępne studnie wodomierzowe (zarośnięte, zalane wodą).

 

Aktualnie trwająca wymiana wodomierzy na radiowe, spowoduje, że większość odczytów będzie odbywała się zdalnie, bez konieczności wejścia na posesje. Pracownicy będą odwiedzać Państwa znacznie rzadziej (raz w roku) w celu dokonania sprawdzenia prawidłowości przekazu radiowego.

Takie, coraz bardziej powszechne rozwiązania są doceniane również  przez naszych Klientów, którzy cenią sobie prywatność lub często bywają nieobecni podczas odczytów tradycyjnych. Jednak są i tacy Klienci, którzy żałują , że „ich” inkasent nie odwiedza ich już tak często.

Mamy nadzieję, że ta krótka lektura przybliżyła Państwu codzienną pracę  pracowników Wydziału Sprzedaży w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z.o.o.   w Olkuszu.