Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Dyskusja z radnymi na temat odbioru ścieków


Zarząd olkuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji po raz kolejny spotkał się z radnymi rad miejskich i gminnych. Tym razem tematem zebrania był system odbioru ścieków. W trakcie wizyty na terenie olkuskiej oczyszczalni radni mieli okazję poznać procesy technologiczne oraz główne problemy związane z omawianym zagadnieniem.

W miniony czwartek, 14 marca 2019 roku odbyło się kolejne z zaplanowanego cyklu spotkań Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z radnymi gmin będących udziałowcami spółki. Przybyłych gości przywitał Pan Alfred Szylko, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. Przybliżył on pokrótce zagadnienia związane z systemem odbioru nieczystości oraz problemami, jakie się z tym wiążą. Jak podkreślał, proces ten jest niezwykle istotny dla mieszkańców - zarówno ze względów sanitarnych, jak i ekologicznych. Zwiększenie ilości odbiorców usługi w dłuższej perspektywie może prowadzić także do zmniejszenia wysokości stawek taryfowych za ścieki.

W trakcie spotkania radni odbyli wycieczkę po terenie oczyszczalni, gdzie mieli okazję zapoznać się ze szczegółami procesu technologicznego odpowiedzialnego za przesył i oczyszczanie ścieków. Szczególne zainteresowanie radnych wzbudził nowoczesny zbiornik biogazu oraz suszarnia osadów ściekowych. Dzięki niemu osad powstały w trakcie procesu oczyszczania jest masowo i objętościowo zredukowany prawie  czterokrotnie. Powstały produkt jest neutralny zapachowo, biologicznie ustabilizowany i łatwy do magazynowania. W przyszłości może zaś być wykorzystywany w spalarniach bądź w cementowniach.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca zagadnień związanych z rozbudową i funkcjonowaniem sieci odbioru ścieków. Pan Prezes Alfred Szylko tłumaczył radnym, iż w przypadku niewłaściwego odprowadzania ścieków, szkodliwe substancje dostające się do gleby mogą przenikać dalej do wód podziemnych i powodować ich zanieczyszczenie. Dlatego przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby w dalszym ciągu rozbudowywać sieć i przyłączać do niej kolejne gospodarstwa domowe. Nie wszyscy mieszkańcy chcą jednak brać udział w tym projekcie i dlatego konieczna jest zarówno właściwa edukacja społeczeństwa, jak i lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów.

Wiele czasu poświęcono problemowi nielegalnego opróżniania przydomowych szamb. Jeżeli na danym terenie nie ma sieci kanalizacyjnej, przepisy dopuszczają gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub ich oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Mieszkańcy korzystający z takiego rozwiązania zobowiązani są jednak do pozbywania się nieczystości z terenu swoich nieruchomości w sposób systematyczny. Jak pokazują dane zgromadzone przez PWiK, wielu odprowadza symboliczną ilość ścieków w stosunku do zużytej wody, bądź nie robi tego wcale.

Wiceprezes PWiK, Pan Grzegorz Cebo przedstawił informacje dotyczące zjawiska nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnych. Aby przeciwdziałać temu procederowi pracownicy PWiK dokonają cyklicznych kontroli obszarów objętych projektem rozbudowy sieci kanalizacyjnej. W przypadku ujawnienia faktu samowolnego wpięcia się do układu ściekowego, spółka może żądać od właściciela gospodarstwa zwrotu kosztów odprowadzania ścieków nawet do trzech lat wstecz.

W trakcie spotkania poruszono także kwestie odbioru nieczystości przez firmy posiadające wozy asenizacyjne. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uruchomiło w tym roku nowe zlewnie, dzięki czemu zarówno koszt jak i czas transportu odbieranych nieczystości jest znacząco mniejszy. Władze spółki chcą w ten sposób skłonić przewoźników do obniżenia cen odbioru ścieków od mieszkańców. Docelowo najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak przyjęcie przez gminy analogicznych uregulowań do tych, które obowiązują w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.