Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Chrońmy źródła wody


Konkurs literacko – plastyczno - ekologiczny

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych (I-VI klasa), gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i seniorów z Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Bolesław i Gminy Klucze.

Jest inspirowany wierszem: Andrzeja Sikorowskiego „Wielka woda”

Cele i zadania:

 • kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
 • uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wody i gleb oraz gospodarki ściekowej,
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, uczenie poszanowania przyrody,
 • kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
 • uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działalności człowieka na środowisko,
 • poznanie znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi,
 • kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • świadomość dziedzictwa pozostawionego przyszłym pokoleniom,
 • świadomość zagrożeń wynikających z zaburzenia cyklu obiegu wody w przyrodzie,
 • świadomość rozumienia słów:
  „jesteśmy tym co jemy, jemy to co wyrośnie, wyrośnie takie jak gleba, gleba taka jak o nią dbamy i co do niej wyrzucamy”

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Teatralno – Literackie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.

Formy prac:

 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania, itp.).
  Powinny zawierać hasło promujące czystość wody i gleb oraz gospodarki ściekowej.
 • Prace literackie wykonane w formie wierszowanej (fraszki, bajki, itp.).

Regulamin Konkursu:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na temat ekologii wody i gleby oraz porządkowania gospodarki ściekowej.
  Zgłoszone prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać nazwę i adres szkoły*, imię i nazwisko opiekuna*.
 2. Prace plastyczne powinny mieć postać jednostronnego rysunku w formacie A3.
 3. Prace literackie nie dłuższe niż 1 strona A4 Times New Raman, 1,5.
 4. Kategorie wiekowe:
  • Przedszkola,
  • Szkoły podstawowe:
   - uczniowie klas I-III
   - uczniowie klas IV-VI,
  • Gimnazja,
  • Szkoły ponadgimnazjalne,
  • Seniorzy.

  W danej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie 3 prace z placówki*.

 5. Każdą pracę należy opatrzeć godłem (znak, logo, pseudonim) i dołączyć do niej Kartę Konkursową w kopercie opatrzonej tym samym godłem.
 6. 6. Prace należy dostarczyć do 27 marca (poniedziałek) 2017 r. do:
  • Sekretariatu ZS nr 3 im. A. Kocjana (Ekonomik) w Olkuszu (8.00-15.00),
  • Sekretariatu ZS nr 4 im. KEN (Budowlanka) w Olkuszu (8.00-15.00),
  • Pedagogicznej Biblioteki w Olkuszu (poniedziałek 8.00 – 17.00),
  • PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kluczewskiej 4 w Olkuszu (7.00-15.00).
 7. Prace oceniane będą pod względem oryginalności spojrzenia na wodę i ścieki
  w środowisku naturalnym i ich oddziaływanie na zdrowie, kompozycji tematycznej.
 8. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publicznej prezentacji, z zachowaniem praw autorskich.
 10. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie na kilka dni przed Finałem Konkursu.
 11. Finał konkursu odbędzie się 31 marca 2017 roku.

Ocena i nagrody:

 1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatorów jury.
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 3. Prace mogą być wykorzystane m.in. do broszur ekologicznych, kalendarza.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu:
mgr Małgorzata Dachowska - tel. 604 927 274
mgr Renata Skubis – Kubańska
mgr Wiesława Syguła
mgr Magdalena Kamionka