Jesteś tutaj

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej będzie realizowana w ramach Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze

W dniu 25.10.2018r. Beneficjent Projektu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowa nr: RPMP.05.03.02-12-1025/17-00-XVII/413/FE/18

Całkowita wartość Projektu: 4 412 328,99 zł brutto zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 1.835.931,33 zł.

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje miejscowość Klucze. Kolektory zbiorcze biegną w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej - jedno- i wielorodzinnej, pod drogą wojewódzką, powiatową oraz gminną o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz częściowo przez działki prywatne. Przebudowywana sieć wodociągowa częściowo przebiega po istniejącym śladzie, jednakże w znacznej części została przeniesiona z działek prywatnych w drogę lub jej pobocze.

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana istniejącej sieci wodociągowej planowana jest w rejonie następujących ulic: Pocztowa, Miodowa, Łączna, Gołębia, Krótka, Kręta oraz Szkolna.

 

Zakres prac inwestycyjnych kształtuje się w następujący sposób:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości 1,347 km:

                       - Kanały grawitacyjne z rur PP DN200 -1,166 km

                       - Kanały grawitacyjne z rur PVC DN160 - 0,181 km

Na ciągach głównych zaprojektowano studzienki prefabrykowane żelbetowe DN1200, DN1000. Na kolektorach bocznych zaprojektowano studnie z PP o średnicy DN800 oraz

DN600

  1. Przebudowa przewodów wodociągowych o całkowitej długości 2,469 km:

                       - Przebudowa sieci wodociągowej DN160, DN110, DN80, DN63 - 1,446 km

        - Budowa przyłączy wodociągowych od sieci do granicy DN40 - 0,378 km

                       - Budowa przyłączy wodociągowych od granicy DN40 - 0,645 km

  1. Odtworzenia nawierzchni dróg na długości 1,308 km (powierzchnia 5682 m2)
  2. Tymczasowa Organizacja Ruchu na ww. ulicach podczas prowadzenia prac.
  3. Nadzór inwestorski nad realizacją
  4. Promocja projektu
  5. Doradztwo związane z realizacja projektu

W ramach projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 75 budynków.

Ilość przyłączy wodociągowych będzie wynosiła 57 szt.

Infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach projektu kompleksowego. Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Klucze nie została w pełni uregulowana. Obecny stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 81%.

 

- cele projektu,

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju. Stan infrastruktury odprowadzania ścieków oraz gospodarki wodnej wymaga wielu działań, które rozwiązując zidentyfikowane problemy przyczynią się do podniesienia atrakcyjności obszaru gminy.

Cel główny projektu realizowany będzie za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składają się:

- wyposażenie gminy w infrastrukturę kanalizacyjną, likwidacja zbiorników wybieralnych,

- ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków bezpośrednio do gruntu i wód,

- polepszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wody pitnej,

- zwiększenie niezawodności dostawy wody do odbiorców

- zwiększenie dostępu do wody pitnej

- wyrównanie szans w poziomie życia na obszarach miejskich i wiejskich,

- zrównoważony rozwój gospodarczy - poprawa warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy,

- poprawa komfortu życia mieszkańców,

- poprawa jakości świadczenia usług publicznych.

Bezpośrednim efektem projektu będzie:

- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

- długość przebudowanej sieci wodociągowej

Celem bezpośrednim będzie:

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

- przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę

- przewidywana liczna osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Jako długofalowe oddziaływanie Projektu należy wskazać pozytywne skutki dla środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy Klucze.

Dostępność do wykonanej infrastruktury kanalizacyjnej i zmodernizowanej sieci wodociągowej stworzy możliwości rozwoju dla lokalnych działalności gospodarczych oraz

turystyki i agroturystyki w miejscowości Klucze.

 

 

Rozwiązanie problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przyczynią się do niwelowania zidentyfikowanych problemów w toku analizy otoczenia społecznogospodarczego oraz strategicznych założeń rozwoju Gminy Klucze:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków bezpośrednio do gruntu i wód

- modernizacja sieci wodociągowej przyczyni się do zniwelowania licznych problemów eksploatacyjnych spowodowanych złym stanem technicznym obecnej sieci oraz wpłynie na zwiększenie niezawodność dostawy wody do odbiorców oraz poprawę jakości i poziomy życia mieszkańców Gminy Klucze

- działania realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie przyczynią się do rozwiązania problemu braku skanalizowania obszarów gminy Klucze. Problem ten bardzo negatywnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości.