Jesteś tutaj

Podsumowanie pierwszego spotkania z Radnymi w 2019 roku


W miniony czwartek z inicjatywy Prezesa Olkuskich Wodociągów – Pana Alfreda Szylko, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Spółki z radnymi rad miejskich i gminnych. Celem spotkania było przybliżenie struktury firmy, zakresu dotychczas zrealizowanych inwestycji i dalszych planów Spółki na przyszłość.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o., który przybliżył pokrótce dzieje olkuskich wodociągów (prezentacja TUTAJ). Zwrócił także uwagę na szczególnie istotną rolę radnych i włodarzy, którzy poprzez swoje decyzje współuczestniczą w procesie rozwoju firmy i wyznaczają jego kierunki.

Podczas spotkania poruszono wiele kwestii związanych z inwestycjami, które zostały zrealizowane w ramach projektu unijnego. Wiceprezes Zarządu Spółki - Grzegorz Cebo wyliczał jak dużo dała nam realizacja projektu na przestrzeni tych kilku lat. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olkuszu, budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, stworzenie nowego systemu ujmowania wód podziemnych oraz kilometry nowych dróg, to tylko niektóre z rzeczy które zyskali mieszkańcy czterech Gmin.

Zaproszeni goście dowiedzieli się także jak przebiegały poszczególne etapy unijnego projektu, dlaczego konieczne było opracowanie nowego systemu zaopatrzenia w wodę pitną oraz jakie technologie zostały wykorzystane podczas modernizacji obiektu oczyszczalni (prezentacja TUTAJ).

Dużo czasu poświęcono także niedawno uchwalonym taryfom. W wyniku zmiany przepisów w naszym kraju powołano do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które pełni teraz rolę centralnego regulatora rynku usług wodno – kanalizacyjnych.  Jedną z kompetencji tej instytucji jest zatwierdzanie cen wody i ścieków, które muszą być wyliczone w oparciu o bardzo precyzyjne wytyczne. Pan Łukasz Ochab - Główny Księgowy PWiK Sp. z o.o. wymienił elementy składowe taryfy tj. m.in. koszty amortyzacji, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi wodne oraz koszty bezpośrednie i rozliczane (wynagrodzenia pracowników, materiały, energia oraz usługi obce) prezentacja TUTAJ.

Radni dowiedzieli się także, co wpływa na cenę wody i ścieków oraz jak przebiega proces ustalania tych kwot. Zarząd Spółki podkreślał, że wysokość ustalanych taryf konsultowana była za samorządami, tak aby były one zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

Prezes Zarządu wielokrotnie podkreślał, iż woda stanowi dobro podstawowe, z którego korzystają wszyscy. Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby jej cena nie obciążała nadmiernie domowych budżetów. Dzięki optymalizacji kosztów działalności naszej spółki, obecnie zatwierdzone stawki są niższe od tych, które były wstępnie prognozowane.

Przedstawiciele PWiK Sp. z o.o. przybliżyli także swoje plany na lata 2019 – 2023, które opisano w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji infrastruktury należącej do przedsiębiorstwa. Wodociągi zamierzają w tym okresie modernizować zużyte elementy sieci, zwiększać zasięg kanalizacji sanitarnej oraz poszukiwać nowych ujęć wody pitnej (prezentacja TUTAJ).

Prezes Zarządu zwrócił uwagę, iż Plan wieloletni jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z potrzebami Gmin. W tym miesiącu Wodociągi rozpoczną procedowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze. 

Zarząd Spółki zwrócił także dużą uwagę na potrzebę realizacji II etapu zaopatrzenia w wodę Gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Wszyscy zgromadzeni zgodnie przyznali, że takie dyskusje są potrzebne, dlatego Zarząd Spółki zaprosił na kolejne spotkanie, które odbędzie się 14 marca bieżącego roku. Zostaną na nim poruszone kwestie związane z programem odbioru ścieków oraz poszczególnymi zadaniami określonymi w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji infrastruktury PWiK Sp. z o.o.