INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Po wydarzeniu w lutym bieżącego roku., związanym z wykryciem przez własne, wodociągowe laboratorium bakterii w wodzie, mieszkańcy byli powiadomieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o konieczności dodatkowej dezynfekcji wody.

Z powodu, iż jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji jest chlor gazowy, PWiK postanowiło zastosować go do momentu, aż Gminy uporają się z problemem nielegalnego wylewania ścieków do gleby.Spowodowało to zmianę smaku i zapachu wody, ale nie pogorszyło jej jakości! Taką wodę piją mieszkańcy całego kraju. Wodociągi Krakowskie w swojej ulotce reklamowej, chlorowaną wodę uznają jako walor, bo świadczy to o bezpieczeństwie bakteriologicznym wody. Dąbrowskie Wodociągi częstowały swoją wodociągową, chlorowaną wodę uczestników pikniku na Pogorii.

Opinie Burmistrza o złej jakości wody wynikają z przyzwyczajeń picia wody uzdatnianej jedynie lampami UV. Taka technologię dezynfekcji stosowały do niedawna –chyba jako jedyne! - Wodociągi Olkuskie. Niestety pogorszenie jakości wód gruntowych i brak nadzoru ze strony Gminy powoduje że powrót do poprzedniego stanu jest w tej chwili niemożliwy.

 

 

„Olkuskie Wodociągi” eko.Liderem 2015

 „Olkuskie Wodociągi” eko.Liderem 2015

Praca Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu została doceniona. Realizacja projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I” zapewniła Spółce statuetkę ekoLidera.

W dniu 15 czerwca 2015 r.,  w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2015 Województwa Małopolskiego.

Głównym założeniem konkursu #ekoLIDERZY 2015 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy jakości środowiska naturalnego w Małopolsce.

Uczestnikami konkursu były zarówno gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, jak również szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, beneficjeni pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska. Na czele komisji konkursowej stanął Pan Robert Bażela – Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie. Konkurs ten dedykowany był w 13 kategoriach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu za realizację projektu “Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I” - jedynego tak dużego projektu w regionie olkuskim - otrzymało tytuł ekoLIDERA w kategorii ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w zakresie ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej.

W uroczystości, oprócz laureatów, obecni byli reprezentanci Ministerstwa Środowiska, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, ale również prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie małopolskich gmin.

Jednak nie możemy przypisać sobie tego sukcesu na wyłączność. Gdyby nie mobilizacja sił nie byłoby nas wśród laureatów. Otrzymany, prestiżowy tytuł to sukces nie tylko Przedsiębiorstwa ale i Gmin – Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Dlatego też po odbiór nagrody wybrali się Wspólnicy Spółki wraz z jej Zarządem.

Ziemię olkuską reprezentowali:

  • Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta  i Gminy Olkusz, 
  • Józef Paluch - Zastępca Burmistrza Miasta Bukowno,
  • Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław,
  • Norbert Bień Wójt - Gminy Klucze,
  • Alfred Szylko Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu,
  • Marek Kajda Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu,
  • Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt

Nagrody wręczyły: Pani Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Pani Aleksandra Malarz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu.

Celem naszego przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącego systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Gminie Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze do wymogów zgodnych z przepisami prawa polskiego i unijnego. To jednak nie wyróżnia nas znacznie od innych tego typu projektów. Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim zadanie budowy nowego systemu zaopatrzenia w wodę dla całego regionu olkuskiego. Mieszkańcy czterech gmin którzy do tej pory korzystali z uzdatnionej wody kopalnianej stoją przed przełomową chwilą w historii naszego regionu. Zamknięcie kopalni należącej do Zakładów Górniczo- Hutniczych „Bolesław” w Bukownie a w efekcie niemożność korzystania z wód kopalnianych w aspekcie konsumpcyjnym to największy problem powiatu olkuskiego w ostatnich latach. Kontrakt „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”, realizowany w ramach projektu stanowi unikalność całego projektu realizowanego ze środków unijnych.

Fakt, że nasza wspólna praca została doceniona przez jury konkursu motywuje do jeszcze większego zaangażowania w prace na rzecz sukcesów Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze a także Przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że ta nagroda to tylko początek sukcesów, którymi będziemy mogli się pochwalić.

 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

http://www.wfos.krakow.pl

 Otrzymane wyróżnienie zostało szeroko komentowane w lokalnej prasie.  Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułów:

Gwarek Olkuski

Przegląd Olkuski

http://pwik.olkusz.pl/ftp/laboratorium/certyfikat_akredytacji.pdf>

Aktualności>

Wydarzenia>

„Olkuskie Wodociągi” eko.Liderem 2015

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 tel. 32 643 14 15; 

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Olkusz 19-1240-4748-1111-0000-4868-8523

 

APEL do Odbiorców usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu zwraca się z prośbą do mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze, z rejonów objętych projektem, o wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych i podłączanie się do sieci kanalizacyjnej. Pragnąc wyjść Państwu naprzeciw Przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi według nowego promocyjnego cennika oraz proponuje nowy korzystny system ratalny dla dogodnej spłaty poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat cen i płatności ratalnej zamieszczono poniżej.

System ratalny dla przyłączy realizowanych w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”

W związku z realizacją Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego, zastosowano system ratalny za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gmin Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz na poniższych warunkach:

1) Gmina Olkusz, Klucze

- I rata winna wynosić 25% wartości brutto.

- II rata i kolejne raty mogą byś na wniosek Zleceniodawcy rozliczane przez okres do 36 m-cy od dnia pierwszej wpłaty-lecz wysokość ustalonej raty miesięcznej powinna być nie mniejsza niż 50,00zł.

W przypadku uchwalenia dotacji przez Radę Miejską w Olkuszu, Radę Gminy Klucze wysokość I raty będzie kształtować się na poziomie uchwalonych decyzji.

2) Gmina Bukowno, Bolesław

-I rata winna wynosić 25% wartości brutto, ale nie więcej niż:

  • 500,00 zł – w odniesieniu do zasad udzielania dotacji przez Gminę Bukowno
  • 600,00 zł – w odniesieniu do zasad udzielania dotacji przez Gminę Bolesław

- II rata i kolejne raty mogą być na wniosek Zleceniodawcy rozliczane przez okres do 36 miesięcy od dnia pierwszej wpłaty-lecz wysokość ustalonej raty miesięcznej powinna być nie mniejsza niż 50,00zł.

Cennik za wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych realizowanych w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”

Ceny za przyłącza kanalizacyjne wg długości:

 

Lp.

 

 

Długość przyłącza kanalizacyjnego

Cena za 1mb

[zł netto]

 

Cena za 1mb

[zł brutto]

 

1

Przyłącze kanalizacyjne do 10mb

95

116,85

2

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 10mb do 20mb

80

98,40

3

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 20mb do 30mb

75

92,25

4

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 30mb do 40mb

70

86,10

5

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 40mb do 50mb

65

79,95

6

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 50mb

60

73,80