Jesteś tutaj

Ścieki


Usługa w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego (szamba) i transportu nieczystości ciekłych

Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego (szamba) z terenu:

 • Miasta i Gminy Olkusz,
 • Miasta Bukowno,
 • Gminy Klucze,
 • Gminy Bolesław

Kontakt:

Dyspozytornia:               32/ 643 01 74    lub    994

Cennik

Usługa w zakresie zablokowania i odblokowania przyłącza kanalizacyjnego

Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zablokowania i odblokowania przyłącza kanalizacyjnego na terenie:

 • Miasta i Gminy Olkusz,
 • Miasta Bukowno,
 • Gminy Klucze,
 • Gminy Bolesław

Kontakt:

Dyspozytornia:             32 / 643 01 74     lub    994

Cennik

Usługa w zakresie wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków

Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie:

 • Miasta i Gminy Olkusz,
 • Miasta Bukowno,
 • Gminy Klucze,
 • Gminy Bolesław

Kontakt:

Dyspozytornia:             32 / 643 01 74     lub    994

Cennik

Usługa w zakresie udrożnienia kanalizacji (czyszczenie)

Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi związane z ciśnieniowym czyszczeniem sieci kanalizacyjnej.

Kontakt:

Dyspozytornia:              32/ 643 01 74     lub     994

Wydział gospodarki ściekowej:                           32/ 643 00 03,     734 188 521

Cennik

Usługa w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych z pojazdów asenizacyjnych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Olkuszu

PWiK Sp. z o.o. świadczy usługę polegającą na przyjmowaniu i oczyszczaniu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej - dowożonych przez pojazdy asenizacyjne.

Dodatkowych informacji w zakresie zawarcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udziela:

Kontakt:

Wydział gospodarki ściekowej:                            32/ 643 00 03,    734 188 520

Badania Ścieków

Usługi w zakresie analiz ścieków świadczy Laboratorium PWiK przy Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu.

Informacji udzielają pracownicy pod numerem                      tel.  728 479 508 , 32/ 643 00 03   wew. 12

Procedura zlecenia badania ścieków

Zlecenie na badanie ścieków wypełnione na odpowiednim formularzu stanowi podstawę do wykonania badań przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Olkuszu. Zlecenie wypełnia zleceniodawca, który zobowiązany jest podać na formularzu zlecenia

 • numery: NIP / w przypadku osoby fizycznej numer dowodu osobistego
 • oraz dołączyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-u.

Zarówno na odpisie jak i zleceniu podpis klienta powinien być czytelny z pieczątką firmową.

W przypadku, gdy istnieje konieczność przedłożenia wyników badań organom urzędowym próbka do badania jest pobierana przez akredytowanego próbkobiorcę Laboratorium PWiK Olkusz. Należy wówczas najpierw skontaktować się z odpowiednim laboratorium (ścieków) i ustalić datę i godzinę pobrania próbki. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje pojemniki na próbki i zostaje poinformowany, w jaki sposób prawidłowo pobrać próbkę do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Próbki przyjmowane są wyłącznie w pojemnikach pobranych w Laboratorium.

 

Zlecenia oraz próbki przyjmowane są w godzinach: 6:00 - 13:45.

Laboratorium Badania Ścieków na Oczyszczalni Ścieków

32-300 Olkusz, ul. Wspólna 33
tel.  728 479 508 , 32/ 643 00 03   wew. 12

 

Wyniki badań wraz z fakturą, po wcześniejszym telefonie od pracownika laboratorium, można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na ul. Kluczewskiej 4.

poniedziałki,  wtorki,  czwartki,  piątki:       8:00 - 14:00

                                       środy:                                         9:00  -  13:00           14:00  -  17:00

w przypadku badań ścieków - po 6 dniach od daty dostarczenia lub pobrania próbki przez próbkobiorcę

Istnieje możliwość przesłania Klientowi wyników pocztą ( w wyjątkowych sytuacjach pocztą elektroniczną).