Jesteś tutaj

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki: położone w Bukownie ul. Reymonta


OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4

ogłasza:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 160/7,160/16, 160/17, 160/18 o pow. 0,3630  ha, położonej w Bukownie ul . Reymonta

 

1.Oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość (teren dawnego Ujęcia Wody „Leśny Dwór”) stanowią niżej wymienione działki:

a)       nr ew. gr. 160/7 o pow. 0,0519 ha, (tereny infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodę)) dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00052260/3, 

b)       nr ew. gr. 160/16 o pow.0,0064 ha, (teren leśny), dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00052260/3, 

c)      nr ew. gr. 160/17 o pow.0,0082 ha, (teren leśny), dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00052260/3, 

d)     nr ew. gr. 160/18 o pow.0,2965 ha, (teren leśny, tereny infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodę), dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00052260/3.

Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, na terenach rekreacyjnych Miasta Bukowna, na obszarze pomiędzy ulicą Reymonta  a rzeką Sztołą,  z wjazdem od ulicy Spacerowej.

Działki sąsiadują z rzeką Sztołą, stacją spływu kajakowego i terenami rekreacyjnymi, plażą.

Działki zabudowane są budynkiem.

Nieruchomość posiada  stalowe ogrodzenie ze stalową brama wjazdową. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej zlokalizowanej obok bramy wjazdowej.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2018.2129) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu nieruchomości. Prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 37a ust. 1, może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Nadleśniczego odpowiednio zawiadomienia o treści umowy.

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomośćw miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna  opisana jest jako:

-Działka nr 160/7  W - tereny infrastruktury technicznej ( zaopatrzenie w wodę ),

-Działki nr: 160/16, 160/17 ZL - lasy

- Działka nr 160/18 –  ZL lasy i W  –  tereny infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodę).

 

3. Warunki  przetargu:

- ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,

- w ofercie należy podać tylko jedną cenę,

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wszystkie działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią jeden przedmiot sprzedaży,

- przetarg jest zorganizowany w oparciu o „Regulamin w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości w PWiK sp. z o.o. w Olkuszu -pełna treść:

http://pwik.olkusz.pl/sites/default/files/Regulamin_sposobu_i_zbycia_nieruchomosci_PWiK_16.08.2018.pdf

 

4.  Cena wywoławcza  nieruchomości:   51 000  netto +obowiązujący podatek VAT.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

5.  Nieruchomość jest  wolna od obciążeń. 

 

6.  Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg - Ujęcie Leśny Dwór” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia  26.02.2019 r.  do godz.10.00

Pisemna oferta powinna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres oferenta

albo

nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osobą prawną lub innym podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);

b)      datę sporządzenia oferty;

c)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmiotem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d)     oferowaną cenę i sposób jej zapłaty – przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa;

e)      kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które  będzie można zwrócić wadium.

7. Oferent wnosi wadium w wysokości 7 600 zł  przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia   25.02.2019 r.

Nr konta bankowego:  Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

8. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu.

 

9.  Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

 

10. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 26.02.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

 

11. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

12. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

13. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

14. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

15. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

16. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udzielają:

      Jerzy Skubis              j.skubis@pwik.olkusz.pl,       tel.: 326431415 w.123

      Magdalena Mocny    m.mocny@pwik.olkusz.pl     tel.: 326431415 w.165